X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

De tysta, långsamma pandemierna

30 november 2021
Bild på Bengt Mattson

Covid-19-pandemin är inte över och vi behöver fortsätta arbetet med att bekämpa coronaviruset, men vi får inte vänta med krafttagen mot två andra enorma globala hot: antibiotikaresistensutvecklingen och klimatförändringarna. Faktum är att flera av åtgärderna mot covid-19-pandemin bidrar till att också trycka ned dessa båda ”tysta, långsamma pandemier”, skriver Bengt Mattson.

Vi befinner oss fortfarande mitt i covid-19-pandemin. Den har skakat om och påverkat oss alla, i såväl privatlivet som professionellt. Under pandemin har vi tyvärr sett flera exempel på när solidaritet och samarbeten fallerar – ett var när länder införde exportförbud på läkemedel och vaccin. Men vi har också sett samverkan ge fantastiska resultat. Det bästa exemplet på det är såklart hur företag, akademi och det offentliga tillsammans möjliggjorde att covid-19-vacciner fanns tillgängliga redan inom ett år efter att coronaviruset identifierats.

Alla måste gå samman och bidra

Att god samverkan i kombination med innovationskraft och förändringsvilja kan leverera när så krävs gör mig ganska optimistisk vad gäller de enorma hållbarhetsutmaningar som ofta benämns ”de tysta, långsamma pandemierna”: global uppvärmning och antibiotikaresistens (AMR) – två globala miljö- och hälsohot som fått stort fokus under november. FN:s klimatkonferens COP26 genomfördes första halvan av månaden och 18–24 november hölls den årliga AMR Awareness Week.

Om dessa tysta, långsamma pandemier ska kunna hanteras behöver alla bidra – både privat och i våra olika professionella roller. Målsättningen är tydlig: för klimatförändringarna handlar det om att nå målet i Parisavtalet, dvs. maximalt 2 graders uppvärmning (helst under 1,5 grader) jämfört med förindustriell nivå. Antibiotikaresistensutvecklingen är en naturlig process och kommer aldrig helt att upphöra, men den ska gå så långsamt som möjligt. Med en kontrollerad resistensutveckling och incitament på plats som driver på framtagandet av nya antibiotikaläkemedel finns möjlighet att garantera tillgången till effektiva antibiotika även i framtiden.

Intensifierat arbete mot antibiotikaresistens

Alla länder och aktörer måste intensifiera kampen mot AMR och det krävs global samverkan. Lif lade i november sista handen vid en AMR-handlingsplan med det klara målet att Sverige ska fortsätta agera som en internationell ledare i arbetet mot antibiotikaresistens
och nyttja sitt ordförandeskap i EU våren 2023 för att flytta fram positionerna ytterligare.

Innan årets slut kommer vi också be våra intressenter om kommentarer på handlingsplanen för att göra den så skarp och heltäckande som möjligt.

Bra branschsatsningar på klimatet

Vad gäller klimatutmaningen var jag extra glad över ett av initiativen som lanserades under COP26. Flera av våra medlemsföretag står bakom programmet Energize som ska hjälpa aktörerna i läkemedelsbranschens leverantörskedja att upphandla förnybar energi och på så sätt minska sina koldioxidutsläpp. Och detta är bara det senaste exemplet på hur företagen går i riktning mot koldioxidneutralitet.

Coronabekämpandet påverkar också antibiotikaresistens och koldioxidutsläpp

Faktum är att flera av åtgärderna för att hantera covid-19-pandemin också håller tillbaka antibiotikaresistensutvecklingen och minskar koldioxidutsläppen. Ett enkelt exempel är att många i avsikt att begränsa smittspridningen har minskat sitt resande radikalt, vilket får effekt vad gäller koldioxidutsläpp. Och en minskad exponering för infektioner leder såklart till ett minskat behov av antibiotikabehandlingar.

Även om vi kommer att återuppta delar av resandet allteftersom vi lämnar pandemin bakom oss tror jag att den snabba digitala mötesmognaden som vi har tvingats till kommer att leda till ett minskat resande i tjänsten. Om det också underlättar för människor att skapa bättre balans mellan privatlivet och arbetslivet – och så upplever åtminstone jag det – finns ju ytterligare en hållbarhetsvinst.


Läs mer om antibiotikaresistens

Läs mer om klimatarbetet

Hållbarhetsmålen i krönikan

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

 

Mål med koppling till klimatförändringarna

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

 

Mål med koppling till AMR

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

 

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4