X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration flaska och provrör

Dagens forskning – framtidens medicin

Life Science-branschen består av bioteknik- läkemedels- och medicinteknikföretag – företag som forskar fram och utvecklar nya medicinska innovationer, inte minst läkemedel, som förbättrar människors hälsa. Forskningen sker inom den egna organisationen eller i samverkan med universitet eller andra företag. Sverige rankas högt när det kommer till innovation inom hälsa- och vård. 2019 togs en första nationell strategi fram för att stärka Life Science-sektorn och branschen och företagen bidrar nu till att denna ska genomföras.

Under de senaste åren har vi sett en snabb utveckling där nya typer av läkemedel till stor del ersätter tidigare typer av läkemedel. Idag är till exempel åtta av de tio mest använda läkemedlen så kallade biologiska läkemedel. Läkemedel med biologiska kompetenser är inget nytt, dit hör till exempel vacciner, men det nya är de komplexa läkemedelsproteiner som tagits fram under de tre senaste årtiondena med biotekniska metoder. Den här nya typen av läkemedel kan skräddarsys för att fungera på en viss verkningsmekanism i kroppen. Till biologiska läkemedel räknas vacciner, blodpreparat, allergener, polysackarider, preparat framställda med hybrid-DNA-teknik (t.ex. insulin och monoklonala antikroppar) och så kallade läkemedel för avancerad terapi (ATMP, advanced therapy medicinal products).

Cancer dominerar

Det område som det forskas mest kring i Sverige och internationellt är cancer. De nya typerna av cancerbehandling handlar till stor del om att man använder kroppens egna celler för att angripa cancern. Kunskapen om vad som händer i kroppens celler vid olika sjukdom ökar och det skapar nya möjligheter att utveckla läkemedel men också för att i allt högre grad skräddarsy behandlingar utifrån den enskilda individens förutsättningar, sk precisionsmedicin.

Lovande behandlingar

Det är 45 år sedan begreppet genterapi introducerades och det som tidigare beskrevs som forskningens frontlinje, till exempel just olika cell- och genterapier börjar nu bli godkända behandlingar med potential att revolutionera vården av vissa sjukdomar. Andra ges till svenska patienter som deltar i kliniska prövningar. Bland de områden där vi kommer att se de största genombrotten finns bland annat folksjukdomar som cancer och diabetessvåra ärftliga sjukdomar som blödarsjuka eller Duchennes muskeldystrofi men också olika typer av infektionssjukdomar.

Antibiotikaresistens ett växande hot

Men det finns också områden där moderns hälso- och sjukvård utmanas. Den växande antibiotikaresistensen är ett sådant. Om vi inte vänder utvecklingen och får fram alternativ till antibiotika riskeras sjukvården att kastas hundra år tillbaka i tiden då vi kunde dö av enkla sjukdomar som blodförgiftning eller lunginflammation. Inom Life Science branschen försöker man på olika sätt forska fram alternativ till antibiotika och flera större samverkansplattformar har lanserats under senare år, både nationellt och internationellt.

Nya läkemedel med potential att förändra vården

På Framtidsbranschen.nu kan du se och höra branschen berätta om några av de mest spännande projekten i sina forskningsportföljer. Hur skulle regenerativ medicin kunna komma att laga ett skadat hjärta, hur kan kombinationsbehandlingar eller CAR-T erbjuda effektivare vapen i kampen mot cancer, men också hur magerns egna bakterier kan användas för att stärka hälsan och hur antibakteriella monoklonala antikroppar (mAbs) kan bli ett alternativ där fungerande antibiotika saknas. Ett utmanande område är också Alzheimer där man söker efter metoder att behandla sjukdomen, inte bara symptomen.

En svensk strategi för en konkurrenskraftig Life Science-bransch

Regeringen lanserade i december 2019 den första svenska strategin för Life Science. Strategin innehåller åtta prioriterade områden som i sin tur innehåller sammanlagt 30 målsättningar. I en stor intervju för Life-time.se berättar regeringens samordnaren Jenni Nordborg om det som måste göras – och om det som redan finns på plats.

– Vi måste bli bättre på att berätta för omvärlden: Det här är svensk Life Science, säger Jenni Nordborg. 

Lifs förslag på hur Sverige ska stärka sin attraktivitet

Lif arbetar aktivt med att stötta införandet av Life Science rapporten och ingår bland annat i den sk Samverkansgruppen samt leder, tillsammans med Karolinska Institutets rektor, arbetsgruppen för precisionsmedicin och ATMP. Inspelen från den forskande läkemedelsbranschen samlas också i två nyligen reviderade åtgärdsprogram för att förbättra användningen av hälsodata och öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Åtgärder för att förbättra tillgången till och användningen av hälsodata

Global Innovation Index 2021– Sverige på plats två

FN:s immaterialrättsorganisation WIPO tar varje år fram Global Innovation Index som mäter 132 länders förmåga att skapa ett bra klimat för innovation. Det är andra året i rad som Sverige hamnar på den näst bästa platsen i rankingen, efter Schweiz och före USA.

Uppdaterad: 22 februari 2022