X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ladda ned rapporter, avtal och mallar

Filtrera innehållet med hjälp av dessa kategorier

Avtal

Avtal

Lifs överenskommelse med Regeringen

Lif slöt en överenskommelse med regeringen om prissättningen på äldre läkemedel under 2013. Överenskommelsen gäller receptbelagda läkemedel inom högkostnadsskyddssystemet, och innebär sänkningar av priset på sådana läkemedel som introducerades 1998 eller tidigare med 7,5 procent. Prissänkningen startade i början av 2014, och innebär även successiva prissänkningar de nästkommande tre åren på de läkemedel som då har uppnått femton år på marknaden.

Biobanker

Biobanker

Överenskommelse om anslutning biobanksinfrastruktur

Särskild överenskommelse med Lif, Swedish Medtech, Swedish Labtech samt SwedenBio om anslutning till huvudöverenskommelsen angående biobanksinfrastruktur.

2017 träffades en huvudöverenskommelse mellan landsting/regioner med universitetssjukhus samt universiteten med medicinsk fakultet om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringslivbiobankinfrastrukturen i Sverige.

Denna särskilda överenskommelse har som syfte att öka konkurrenskraften i svensk medicinsk forskning och utveckling inom akademi och näringsliv med målet att främja utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Läs mer på Biobank Sveriges hemsida om forskningen.

Etik

Etik

Användande av digitala kanaler

Detta dokument beskriver de mest använda digitala kanalerna i Sverige och hur de kan användas för att kommunicera till allmänheten samt hälso- och sjukvårdspersonal utifrån Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Dokumentet är författat av Lifs kansli, observera att det ytterst alltid är IGN och NBL som vid en anmälan avgör huruvida ett förfarande är lämpligt eller ej. Dokumentet får anses vara ett levande dokument och kan komma att uppdateras.

Etik

Avtalsmallar

Som en service till våra medlemmar tillhandahåller Lif avtalsmallar för olika former av samverkan. Observera att dessa inte är tvingande. Dessa utgör endast ett stöd och bör justeras efter behov. Lif tar inte ansvar för hur dessa mallar används.

Nedan finner du mallar för:

  • Hälso- och sjukvård (LER kap. 2)
  • Intresseorganisation/patient (LER kap. 3)
  • Samarbete mellan läkemedelsföretag
    Mall för situation då flera läkemedelsföretag gemensamt anordnar en aktivitet. Det kan röra sig om många avtalsparter som ska godta avtalsinnehållet. Vi har därför tagit fram en begränsad mall som framförallt reglerar frågor som är av relevans ur ett compliance-perspektiv. Det är upp till parterna att fylla ut avtalet med reglering i övriga delar från fall till fall.
Etik

Broschyr vägledning sponsring

Lif, Medtech och Labtech har gemensamt tagit fram en broschyr om sponsring för att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso-
och sjukvård som planerar att söka sponsormedel (avsnitt 7b i den gemensamma överenskommelsen).

Dokument att ladda ner:

Etik

e4Ethics – granskning av internationella kongresser

Per 1:a januari 2021 finns ett EFPIA-krav (införlivat i LER from 1:a juli) om godkännande av internationella kongresser genom e4Ethics. Se mer information [länk]. Kravet gäller kongresser som hålls i ett EFPIA-land, och som attraherar > 500 deltagare från minst 5 länder, dock ej hel-virtuella kongresser.

Etik

Etiköverenskommelse mellan Lif och Handikappförbunden

Lif och Handikappförbundens samarbetsorgan tecknade den 20 oktober 2008 en etiköverenskommelse. Denna innebär bland annat att parterna skall verka för att deras medlemmar följer läkemedelsbranschens etiska regelverk. 

En handbok, som ska ses som ett komplement till det etiska regelverket, har tagits fram gemensamt av Lif och Handikappförbunden. Handboken ger tips och råd om vad man bör tänka på inför ett eventuellt samarbete mellan läkemedelsföretag och olika organisationer. 

Lif har tagit fram en mall med syfte att underlätta skrivningarna i de överenskommelser som skall upprättas mellan Lifs medlemsföretag och organisationer enligt kapitel III i "Läkemedelsbranschens etiska regelverk". Mallen ger förslag på paragrafer som kan ingå i en överenskommelse och den finns för nedladdning nedan.

Etik

Frågor och svar avseende informations- och utbildningsmaterial

Frågor och svarsdokument beträffande informations- och utbildningsmaterial samt hjälpmedel.

Dokument att ladda ner:

Etik

Frågor och svar om samverkansregler

Överenskommelsen om samverkansregler mellan hälso‐ och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin tecknades i november 2013 och trädde i kraft den 1 januari 2014. Detta är första gången som samverkansreglerna för hälso‐ och sjukvården och de tre branscherna samlas i ett och samma regelverk. Även om parterna har lagt stor vikt vid att vara tydliga och strävat efter att förenkla för läsaren, finns det ibland utrymme för tolkningar, beroende på vem man är och vilket perspektiv man har. Därför har parterna valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av ett dokument med Frågor och Svar. Dessa följer den logiska ordningen i samverkansreglerna. Frågor och Svar är ett levande dokument som kommer att uppdateras när parterna finner det lämpligt.

Produktionsår: 2014

Dokument att ladda ner:

Etik

Information från IGM om läkemedelsinformation på internet

För att underlätta en korrekt och invändningsfri utformning vill IGM inledningsvis göra en sammanställning av hur de olika typerna av idag förekommande hemsidor skiljer sig och/eller kompletterar varandra, och vilka överväganden man kan behöva göra i förhållande till s.k. förhandsgranskad hemsida.

Etik

Internationella uppförandekoder från EFPIA och IFPMA samt beloppsgränser

Vid sidan av de nationella reglerna och avtalen är de svenska läkemedelsföretagen bundna av branschens internationella regelverk från EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers).

Etik

Lathund annonser

För att underlätta utformningen av annonser har Lif tagit fram en lathund med de viktigaste punkterna i etiska regelverket att tänka på vid annonsering. Författat av Lars-Göran Grehn.

Dokument att ladda ner:

Etik

Läkemedelsbranschens etiska regelverk som pdf. Gäller fr.o.m. 2021-07-01.

Läkemedelsbranschens etiska regelverk i pdf-format. Uppdaterad 24 maj 2021 och gällande från 1 juli 2021.

Etik

Läkemedelsbranschens etiska regelverk som pdf. Gäller t.o.m. 2021-06-30.

Läkemedelsbranschens etiska regelverk i pdf-format. Uppdaterad 5 oktober 2020 och gällande från 1 november 2020.

Etik

Mall för inbjudningar till vården

SKR-överenskommelsen ställer strikta krav på hur en inbjudan till produktinformation eller övrig sammankomst skall utformas. Det gäller både programmets innehåll men också tydlighet kring mottagare. Lif har därför tagit fram två mallar som man kan utgå ifrån när man författar sina inbjudningar.

Etik

Nationella beloppsgränser

Dokument med aktuella gränsvärden/beloppsgränser för lunch, middag, hjälpmedel.

Måltider utomlands - EFPIAs sammanställning av beloppsgränser (se länk nedan)

Etik

Nordisk jämförelse compliance

Lif, LMI, ENLI och PIF har tillsammans tagit fram en kort jämförelse mellan de nordiska länderna vad gäller etiska regler. Tanken är att den skall uppdateras regelbundet med nya frågeställningar samt ev. revidering av befintliga sådana. OBS! Dokumentet behandlar ett urval av frågor och är inte en uttömmande jämförelse.

Dokument att ladda ner:

Etik

PM Minimiinformation

Följande PM är tänkt att vara till hjälp för företagen vid tillämpning av
artikel 17 och 117 dvs. den s.k. minimiinformationen. Författat av Torsten
Brink, fd. sekreterare i NBL.

Dokument att ladda ner:

Etik

SKR-överenskommelsen

Lif och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och laboratorieteknik (Swedish Medtech och Swedish Labtech) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner gjort en överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen beskriver bland annat bärande principer för samverkanssituationer som produkt- och serviceinformation, sammankomster, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer och innehåller gemensamma regler för alla medarbetare och företag när det gäller kostnader, rutiner runt inbjudningar, måltider med mera.

Externa rapporter

Externa rapporter

Agenda för hälsa och välstånd

I maj överlämnade Stiftelsen Forska!Sverige tillsammans med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport till regeringen med tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv. Förslagen är ett bidrag till regeringens life science-strategi och den kommande forskningspropositionen.

Länk till rapporten.

Produktionsår: 2021

Dokument att ladda ner:

Externa rapporter

Agenda för hälsa och välstånd. Granskningsrapport.

Detta är en granskningsrapoprt av "Agenda för hälsa och välstånd" som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige

Produktionsår: 2021

Dokument att ladda ner:

Externa rapporter

Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska Läkemedelsprövningar, Copenhagen Economics 2019

Copenhagen Economics har estimerat det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Sverige. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och med ett ekonomiskt stöd från Swelife.

Produktionsår: 2019

Externa rapporter

Europas läkemedelsindustri i siffror/The Pharmaceutical Industry in Figures

Efpia, den europeiska organisationen för forskande läkemedelsföretag, tar varje år fram ”The Pharmaceutical Industry in Figures”. Rapporten innehåller nyckeldata som visar hur det går för den Europeiska läkemedelsindustrin.

Produktionsår: 2018

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar, överenskommelser och avtal mellan SKR, Lif, Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech samt mallar

Parterna är överens om en nationell samarbetsgrupp för en direkt dialog mellan parterna som företrädare för hälso- och sjukvården och företagen, med syfte att utveckla förutsättningarna för kliniska prövningar i Sverige. Samarbetsgruppen ska kunna hantera både strategiska och mer operativa frågor samt bedriva gemensamma projekt.

Initialt har parterna identifierat behov av fortsatta insatser för att förenkla avtalstecknande och säkerställa uppföljning av genomförandet av avtalade kliniska prövningar. Parterna vill också genom samarbetsgruppen, tillsammans med övriga nationella initiativ, stötta arbete med att utveckla förutsättningar för nationell statistik, incitament att genomföra kliniska prövningar och förbättra samordningen och förutsättningarna för studieförfrågningar.

Samarbetsgruppen kommer även att ta fram en mer detaljerad guide samt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen.

Fram till dess den detaljerade guiden är klar kan tidigare avtalsdokument nedan användas, men det finns inget krav på att just dessa avtalsdokument ska användas.

Mer information finns om kliniska prövningar finns på Kliniska studier.se.

Lif rapporter

Bild på rapportomslaget
Lif rapporter

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige

I rapporten ”Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige” sammanställs prioriteringar och åtgärder som behövs för att kunna implementera precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård. Rapporten bygger på intervjuer med vårdens professioner, IT-utvecklare, samt företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och akademin i regionerna Stockholm, Uppsala och Skåne och är tänkt som ett underlag för fortsatt dialog med beslutsfattare, patientföreningar, myndigheter och andra intressenter om hur precisionsmedicin ska bli en integrerad del av svensk hälso- och sjukvård.

För att belysa och prioritera utmaningar och nödvändiga åtgärder har det standardiserade vårdförloppet vid lungcancer använts som modell för dagens situation och ett hypotetiskt framtidsscenario. För så god täckning som möjligt identifierades utmaningar i respektive steg av det standardiserade vårdförloppet ur fyra olika perspektiv: Kompetens och expertis, Processer, procedurer och kunskaper, System, data, teknik och infrastruktur samt Styrning och riktlinjer.

Produktionsår: 2021

Lif rapporter

Handlingsplan för Life Scince

Lif, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige." 19 åtgärder för att stärka forskning och utveckling, förbättra introduktionen av innovativa behandlingsmetoder och öka chanserna för att Sverige blir ett förstahandsval vid investeringar och etableringar.

Produktionsår: 2016.

Dokument att ladda ner:

Lif rapporter

Lifs handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Innehåller förslag på åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna att bedriva att kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Produktionsår: 2021

Lif rapporter

Åtgärder för att förbättra tillgången till och analys av hälsodata

En handlingsplan över åtgärder som leder till att svenska hälsodata kan användas till nytta för patienters vård, hälso- och sjukvårdens utveckling, samt innovation och forskning för en stark life science-sektor.

Produktionsår: 2019

Mallar

Mallar

Blankett W-8BEN-E

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål baserat på amerikansk skattelagstiftning. Avtalet har lett till att allt fler svenska juridiska personer blir ombedda att lämna blanketten W-8BEN-E vid utbetalningar från USA.

Dokument att ladda ner:

Mallar

DHPC brev

DHPC brev (Direct Healthcare Professional Communication) används för att meddela vårdpersonal om viktiga säkerhetsfrågor rörande läkemedel. Nedan finner du instruktioner och mallar för DHPC brev.

Mallar

Konkurrensverkets upphandlingskriterier för läkemedel

Detta dokument innehåller upphandlingskriterier vilka är frivilliga att använda och består av krav med förslag till verifikat, motiv och information till upphandlaren. Konkurrensverket har som uppdrag att ta fram drivande miljö- och sociala krav i flera nivåer som har en högre ambition och ligger över nivåer och normer i gällande lagstiftning.

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister, överenskommelse mellan SKR, Lif, SwedenBIO, Swedish Medtech och Swedish Labtech

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har tecknat en överenskommelse med Lif, Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech om samverkansregler för nationella Kvalitetsregister. Denna överenskommelse gäller tills vidare från den 1 juli 2020.

Fram till dess den detaljerade guiden är klar gäller tidigare praxis och befintlig avtalsdokument som övergångsbestämmelse. Avtalsdokumenten syftar till att underlätta för register och företag att träffa avtal om de tjänster och samverkansformer som omfattas av överenskommelsen. Givetvis måste varje enskilt avtal anpassas till förhållandena i det enskilda fallet och fastställas i dialog mellan parterna. Det finns inget krav på att just dessa avtalsdokument ska användas.

En partsgemensam samarbetsgrupp kommer att tillsättas inom ramen för överenskommelsen för att ta fram en mer detaljerad guide och att strategiskt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen.

För bakgrund, se Överenskommelsen om samverkansregler mellan, SKR, Lif, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Mer information om samverkan med kvalitetsregister finns på Kvalitetsregister.se.

Övrigt

Övrigt

Information om DHPC och utbildningsmaterial

Kortfattad information om DHPC resp utbildningsmaterial som har tagits fram av arbetsgrupper inom EN RA och EN PV. Informationen kan tex användas i kontakt med HCP, allmänhet eller andra när man behöver ge information på en övergripande nivå.

Övrigt

Life-time.se

Specialutgåva av Life-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år. Tidningen publiceras 15 mars 2018.

Dokument att ladda ner: