Om LIF

LIF -  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av cirka 90 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF Service AB (LIF) dotterbolaget, företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF är vidare en serviceorganisation för medlemmarna och informerar medlemsföretagen om utvecklingen inom områden, som kan påverka förutsättningar och arbetsförhållanden för deras verksamhet i Sverige. LIFs verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning.

LIF har ett nära samarbete med såväl IML - Innovativa Mindre Life Sciencebolag som ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag) och föreningarna delar idag kansli med LIF på Sveavägen 63. Företag som är medlemmar i IML eller ASCRO är även associerade medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen.

LIFs verksamhet leds av dess styrelse och ordförande är Niklas Karlberg, Novartis. Vårt kansli består av ca 20 personer och arbetet leds av VD Anders Blanck. Vi är bland annat medlemmar av Svenskt Näringsliv samt den Europeiska branschorganisationen EFPIA och den internationella branschorganisationen IFPMA. Vi är även medlem i den europeiska organisationen AESGP. Vi är även partnerorganisation till Institutet mot Mutor IMM.

Vår mission

  • Våra medlemmar förbättrar livskvaliteten för alla patienter i Sverige genom att utveckla det svenska sjukvårdssystemet och verka för utveckling av, tillgång till, och korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.
  • Vi är en partner till stat och landsting, till nationella myndigheter och till sjukvården.
  • Vi fullföljer vår mission genom påverkansarbete i för den forskande läkemedelsbranschen viktiga policyfrågor.
  • Vi arbetar dessutom för att stödja medlemmarna så att de kan uppnå sina respektive affärsmål.

 

Våra målsättningar fram till 2018

  • Förbättrad tillgång till innovativa läkemedel för alla patienter i Sverige
  • Öka läkemedelsföretagens FoU-aktiviteter i det svenska sjukvårdssystemet
  • Säkra en korrekt användning av läkemedel
  • Säkra den svenska marknadens förutsägbarhet och transparens