X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

6 maj
Hur går det med cancervården under pandemin och hur står den sig i ett nordiskt perspektiv? Vilka är de viktigaste svenska målen? Är en jämlik, likvärdig cancervård som kan ta till sig nya innovativa behandlingar en utopi? Vilka är de svaga länkarna inom cancervården i dag? Förebyggande, tidig diagnostik, behandling eller omvårdnad?
6 maj
Läkemedelsbranschen i Sverige och globalt reagerar mycket starkt mot beslutet av USAs regering om att stödja ett förslag om slopade patent på vacciner mot covid-19. Ett avskaffande av patent kommer inte att ge snabbare global tillgång till vacciner för att stoppa pandemin.
6 maj
En satsning på ett nationellt innovationskontor inom Life Science-området för att kraftsamla och skapa en tydlig ingång till universiteten för exempelvis företag är ett av förslagen i betänkandet för att utveckla det svenska innovationsstödssystemet som Lif vill se realiseras.
3 maj
Hur har strokevården utvecklats och hur ser framtiden ut? Den 11 maj ordnar Lif ett digitalt seminarium om hur läkemedel, medicinteknik och omhändertagande kan kombineras för bästa möjliga prevention och behandling.
30 april
Det nationella vaccinationsregistret bör byggas ut och omfatta alla vaccinationer som ges i Sverige, skriver Lifs vaccinexpert Bengt Mattson och Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin, i en debattartikel i Dagens Medicin.
29 april
En ny rapport beskriver Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vacciner och andra biologiska läkemedel. Den är tänkt som ett kunskapsunderlag i planeringen av hur Sverige ska agera när det gäller inhemsk produktion och har tagits fram på uppdrag av regeringen. Detta som ett led i arbetet med att stärka den framtida kris- och krigsberedskapen.
28 april
Den europeiska läkemedelsbranschen prisar årligen värdefulla samarbeten mellan företag och patientorganisationer med utmärkelsen Connecting Healthcare Awards. Bland årets vinnare finns bland annat det svenskdominerade projektet Drömfångaren som förändrar det traditionella perspektivet i reumatikervården och en unik kartläggning av livet med Axial Spondyloarthritis. Lifs vd Anders Blanck som ingått i juryn säger att det är viktigt att ta tillvara på den innovativa kraften i den här typen av samarbetsprojekt.
27 april
Med ett ökat fokus på preventiva hälsoinsatser skulle mycket vara vunnet. Och det räcker inte med de gamla klassiska rekommendationerna att ”motionera mer, äta nyttigare och sluta röka”. Att fullt ut använda vacciner för att förebygga ohälsa ger vinster för både individ och samhälle och det inom fler områden än vad man kan tro vid första ögonkastet, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.
26 april
26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Tillsammans med Svenskt Näringsliv tar också Lif tillfället i akt att uppmärksamma hur viktig immaterialrätten är för Life Science-branschen och, i förlängningen, patienterna samt hälso- och sjukvården.
23 april
Nu är det dags att föreslå din kandidat till Athenapriset, Sveriges största pris för forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
22 april
Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys från konsultföretaget Quantify.
21 april
Den 26–30 april bjuder Sverige och ATMP Sweden in till ATMP world tour. Under fem dagar samtalar världsledande forskare från fjorton länder och fyra kontinenter om var forskningsfronten befinner sig, vilka behandlingar som redan idag finns tillgängliga inom sjukvården och vilka som står för dörren.
20 april
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att analysera hur utvecklingen av precisionsmedicin påverkar hälso- och sjukvården. Nu har de fått ytterligare ett uppdrag som innebär att de ska kartlägga och beskriva hur ett urval av EU-länder samt Storbritannien arbetar med frågor rörande hälsodata och precisionsmedicin.
16 april
I den svenska nationella Life Science-strategin lyfts utvecklingen av precisionsmedicin och vikten av att svenska patienter får tillgång till de möjligheter som ny teknik och ny kunskap skapar. Hur det går med införandet av precisionsmedicin i den svenska hälso- och sjukvården och vilka utmaningar som kvarstår är temat för Vårdens Viktiga Vägval i april.
15 april
Vägen till bättre behandlingsmöjligheter går genom samverkan kring informationsdelning, säger Fredrik Carle som är digital strateg och IT-analytiker på Janssen. Det ger patienterna optimerad behandling här och nu och på sikt leder det till nya innovativa läkemedel som helt kan förändra deras vardag.
14 april
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har tagit fram en guide för att underlätta det praktiska arbetet vid användning av kvalitetsregisterdata. Guiden beskriver de olika stegen i processen och vänder sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag.
13 april
Digitaliseringen av sjukvården möjliggör en snabbare tillgång till behandling och en noggrann uppföljning för att utvärdera effekten, berättar Josefine Envall som arbetar med digital innovation på Novartis. Visionen är en tillgänglig vård, fysisk eller digital, baserad på patienternas och sjukvårdspersonalens faktiska behov.
12 april
Varje år kartlägger Lif läkemedelsföretagens arbete med digitalisering i ett e-hälsoindex. Resultaten för 2021 pekar på en stark tilltro till e-hälsans möjligheter men visar också att coronapandemin påverkat branschens inställning.
7 april
Antalet vaccinkandidater som testas på människor fortsätter att öka, nu är 84 vacciner i klinisk fas. Det visar statistik från WHO som Lif sammanställt. – Det är positivt att forskare och företag fortsätter att arbeta för att få fram fler godkända vacciner mot covid-19. Pandemin är tyvärr uppenbarligen långt ifrån över säger Lifs samhällspolitiske chef Jonas Vikman.
31 mars
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap lämnade den 31 mars en rad förslag på hur Sverige kan trygga försörjningen av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter i kris- och krigstid, men även i vardagen. Åtgärderna bygger på att Sverige ökar den totala volymen av sjukvårdsprodukter i landet, ser till att dessa utnyttjas effektivt och säkerställer att de kan distribueras på ett välfungerande sätt.
31 mars
Fass lanserar idag en ny app med läkemedelsinformation för allmänheten.– I den här mobilappen har vi samlat den viktigaste informationen och presenterar den på ett lättillgängligt sätt, säger Anna Wessling, chef för Fass. Sedan tidigare finns en app för hälso- och sjukvårdspersonal samt en för veterinärer.
30 mars
Det behövs en tydligare politisk styrning inom läkemedelsområdet, om hur patienter ska ges möjlighet till behandling med nya godkända läkemedel, och om vilket land Sverige ska vara. Det är huvudbudskapet i en principiellt viktig ledare i Life-time från Anders Blanck, vd Lif.
26 mars
Kopplingen mellan antibiotikaresistens och FN:s globala hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande är tydlig. Men flera av de andra målen är också beroende av att vi pressar tillbaka resistensen, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.
25 mars
Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt. Så brukar precisionsmedicin ibland sammanfattas. Vad innebär det att genom nya diagnostiska metoder kunna skräddarsy behandling av sjukdom på individnivå eller på delar av befolkningen?
19 mars
Snart kommer det digitala stödet till ett läkemedel inte längre att vara något fristående utan en integrerad del av behandlingen – är systemet och den svenska vården redo för det? Magnus Lejelöv skriver om utvecklingen där tekniken kan täcka in helheten och både säkerställa användande och effekt samt öka förståelsen kring sjukdomen.
16 mars
Den 24 mars tar Vårdens Viktiga Vägval sig an ämnet fortbildning. I panelen som diskuterar deltar Marina Tuutma, andre vice ordförande Sveriges Läkarförbund, Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet, Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet och Per Karlsson, förste chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Och ämnet är högaktuellt. I läkarförbundets årliga enkät om fortbildning svarar 80 procent av specialistläkarna att möjligheterna till fortbildning minskat drastiskt under pandemin.
15 mars
I veckan presenterade Danmark ett initiativ som ska öka tillgängligheten till hälsodata för forskning, utveckling och innovation och i Finland har Findata sedan tidigare startat arbetet med att öka möjligheterna till att använda hälsodata för forskning och innovation. Flera av komponenterna i det danska initiativet ingår också i de synpunkter som Lif skickat till Vetenskapsrådet med anledning av uppdraget i forsknings- och innovationspropositionen om att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata
15 mars
I slutet av mars avslutar Lifs två första traineedeltagare, Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, sin tid på som traineer. Så här sammanfattar Caroline sina upplevelser under programmet.
15 mars
I slutet av mars avslutar Lifs två första traineedeltagare, Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, sin tid som traineer. Så här sammanfattar Sofia-Maria sina upplevelser under programmet.
11 mars
EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till Janssen-Cilags vaccin mot covid-19. Därmed är nu fyra vacciner godkända för användning inom EU.
10 mars
Den 18 mars arrangerar de nordiska branschföreningarna för de forskande läkemedelsföretagen ett seminarium om hur de olika nordiska strategierna för Life Science ser ut och om och hur Norden skulle kunna stärka sin konkurrenskraft genom strategisk samverkan.
3 mars
Just nu diskuteras frågan om patentskyddet för covid-19-vacciner tillfälligt ska avskaffas. Orsaken är att distributionen av vacciner till låg- och medelinkomstländer ligger efter och det finns ett behov av en ökad och mer jämlik tillgång till vaccin i världens alla länder. Förslaget är uppe för diskussion inom världshandelsorganisationen WTO.
3 mars
Läkemedelsverket föreslår regeringen att avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel ska höjas. Det gäller bland annat avgiften för ansökan om godkännande av humanläkemedel och avgiften för tillstånd att genomföra kliniska prövningar. Inte minst det senare förslaget oroar Lif. – Jag är genuint bekymrad för hur Sverige ska kunna attrahera kliniska prövningar framöver. Jag hoppas att Regeringen kan hitta en annan lösning för att kunna stå fast vid ambitionen i den egna Life Science-strategin – att Sverige ska vara ett attraktivt land att bedriva klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar i, säger Lifs vd Anders Blanck.
28 februari
På sällsynta dagen den 28 februari uppmärksammas alla de som lever med en sällsynt diagnos. För många tillstånd finns idag inga behandlingsalternativ. Men genteknik och förbättrade möjligheter till diagnos ökar förutsättningarna för både tidig upptäckt och behandlingsinsatser, berättar Dag Larsson, senior sakkunnig policy på Lif.
26 februari
Samtidigt som Sveriges hela varuexport minskade med 6 procent under 2020 slår svensk export av läkemedel nytt rekord. Det betyder också att exporten av läkemedel nu gått om exporten av personbilar som backat under 2020.
26 februari
En stabil läkemedelsförsörjning gör att hälso- och sjukvården kan planera långsiktigt hållbart och hantera sin verksamhet, och de produkter branschen levererar ska dessutom självklart vara framställda på ett ansvarsfullt sätt. Men det är inte hela lösningen. Läkemedlen måste också användas korrekt. Genom en stabil försörjning och hållbar användning av läkemedel i både sjukvården och hemmen kan vi bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen.
20 februari
I januari 2019 meddelade E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att myndigheterna inte längre skulle tillhandahålla statistik där ett enskilt läkemedel kunde identifieras. Den uppkomna situationen medförde försämrad insyn i den offentliga finansieringen av läkemedel och att den angelägna utvecklingen inom hälsodataområdet tog ett steg tillbaka.
20 februari
I en tid av ständigt dataskapande handlar en stor del av diskussionen om vem som ska dela vilken data med vem. Från läkemedelsbranschens perspektiv är detta inte bara en essentiell fråga utan också en fråga med många svar. Utan att tro att vi har det enda svaret tänkte jag i denna krönika lyfta en möjlig del av lösningen. Eller en möjlig start på diskussionen kring lösningen, lite beroende på hur man vrider på det.
19 februari
Den 24 februari är det återigen dags för ett seminarium i serien Vårdens Viktiga Vägval och ämnet denna gång är klinisk forskning. – Efter pandemin måste vi få i gång både den sjukvård och den forskning som fått vänta när vi fullt förståeligt prioriterat akut- och intensivvården. Det är en utmaning som samtidigt kan ge drivkrafter för att tänka nytt, menar Lifs vd Anders Blanck.
18 februari
Björn Eriksson tar över som chef för Läkemedelsverket i mars. Närmast kommer han från posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.Han har även en bakgrund inom läkemedelsbranschen och är disputerad hjärtläkare. – Vi ser fram emot en god dialog och konstruktivt samarbete för att tillsammans utveckla Sverige till en ledande Life Science-nation, säger Lifs vd Anders Blanck.
17 februari
Tillverkning av vacciner mot covid-19 utgör en enorm industriell utmaning. Aldrig tidigare har läkemedelsföretagen ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Det skriver Anders Blanck och Jonas Vikman, vd respektive samhällspolitisk chef för Lif – de forskande läkemedelsföretagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
12 februari
Under coronakrisen har fokus legat på kampen för att få fram ett covid-19-vaccin och värdet av vacciner har sällan varit så tydligt. Men i skuggan av pandemin har vaccinationer mot andra sjukdomar i en del länder satts på paus på grund av en hårt belastad sjukvård. Nu uppmärksammas problemet av läkemedelsföretagens internationella branschförening IFPMA och en rad andra organisationer.
11 februari
Nya initiativet Välvald ska guida konsumenterna av receptfria läkemedel till produkter från företag som fyller apotekens krav på transparens i hållbarhetsarbetet. Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif, menar att det är viktigt med branschinitiativ och hoppas att Välvaldkriterierna utvecklas på sikt.
10 februari
Kommissionens uttalade mål är att stärka den europeiska läkemedelsindustrins innovations- och konkurrenskraft men inom ramen för strategin föreslår man samtidigt försvagade incitament och immateriella rättigheter för företagen. – Förslagen är oroande i ljuset av att en allt större andel av investeringarna inom forskning och utveckling av läkemedel redan nu sker utanför Europa. De problem som kommissionen vill lösa kan hanteras genom andra åtgärder, ofta på nationell nivå, menar Linda Melkersson, jurist på Lif som samordnat remissvaret.
9 februari
Under 2020 har EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderat EU-kommissionen att godkänna 97 nya läkemedel varav 39 var läkemedel med helt nya aktiva substanser. Bland de godkända läkemedlen ingick det första covid19-vaccinet.
9 februari
EU införde 2019 ett nytt regelverk för att skydda patienter från förfalskade läkemedel och under 2020 avslutades det stegvisa införandet av systemet i Sverige. Nu ska den svenska delen av systemet användas för att garantera äktheten hos de godkända covid-19-vaccinerna.
5 februari
Behandlingen av cancer blir allt mer avancerad och träffsäker. På seminariet "På tröskeln till den nya cancervården" diskuterar en blandad expertpanel de nya läkemedel och kombinationsbehandlingar som transformerar cancervården här och nu.
30 januari
EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till AstraZenecas vaccin mot covid-19. Därmed är nu tre vacciner godkända för användning inom EU.
30 januari
Istället för att lägga energi på att inrätta handelshinder måste EU sätta sig ner med vaccinföretagen för att i god anda konstruktivt lösa de gemensamma utmaningarna, skriver Anders Blanck, vd Lif, i en kommentar.
28 januari
Det finns ofta en tendens att förenkla hållbarhetsfrågor och inte ta tag i de målkonflikter som faktiskt finns. Coronapandemin rymmer flera exempel på sådana konflikter. Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif, lyfter bland annat användningen av engångsmaterial och minskade koldioxidutsläpp under förra året. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är ett verktyg för att adressera frågorna ur fler perspektiv än ett.