X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

28 februari
På sällsynta dagen den 28 februari uppmärksammas alla de som lever med en sällsynt diagnos. För många tillstånd finns idag inga behandlingsalternativ. Men genteknik och förbättrade möjligheter till diagnos ökar förutsättningarna för både tidig upptäckt och behandlingsinsatser, berättar Dag Larsson, senior sakkunnig policy på Lif.
26 februari
Samtidigt som Sveriges hela varuexport minskade med 6 procent under 2020 slår svensk export av läkemedel nytt rekord. Det betyder också att exporten av läkemedel nu gått om exporten av personbilar som backat under 2020.
26 februari
En stabil läkemedelsförsörjning gör att hälso- och sjukvården kan planera långsiktigt hållbart och hantera sin verksamhet, och de produkter branschen levererar ska dessutom självklart vara framställda på ett ansvarsfullt sätt. Men det är inte hela lösningen. Läkemedlen måste också användas korrekt. Genom en stabil försörjning och hållbar användning av läkemedel i både sjukvården och hemmen kan vi bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen.
20 februari
I januari 2019 meddelade E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att myndigheterna inte längre skulle tillhandahålla statistik där ett enskilt läkemedel kunde identifieras. Den uppkomna situationen medförde försämrad insyn i den offentliga finansieringen av läkemedel och att den angelägna utvecklingen inom hälsodataområdet tog ett steg tillbaka.
20 februari
I en tid av ständigt dataskapande handlar en stor del av diskussionen om vem som ska dela vilken data med vem. Från läkemedelsbranschens perspektiv är detta inte bara en essentiell fråga utan också en fråga med många svar. Utan att tro att vi har det enda svaret tänkte jag i denna krönika lyfta en möjlig del av lösningen. Eller en möjlig start på diskussionen kring lösningen, lite beroende på hur man vrider på det.
19 februari
Den 24 februari är det återigen dags för ett seminarium i serien Vårdens Viktiga Vägval och ämnet denna gång är klinisk forskning. – Efter pandemin måste vi få i gång både den sjukvård och den forskning som fått vänta när vi fullt förståeligt prioriterat akut- och intensivvården. Det är en utmaning som samtidigt kan ge drivkrafter för att tänka nytt, menar Lifs vd Anders Blanck.
18 februari
Björn Eriksson tar över som chef för Läkemedelsverket i mars. Närmast kommer han från posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.Han har även en bakgrund inom läkemedelsbranschen och är disputerad hjärtläkare. – Vi ser fram emot en god dialog och konstruktivt samarbete för att tillsammans utveckla Sverige till en ledande Life Science-nation, säger Lifs vd Anders Blanck.
17 februari
Tillverkning av vacciner mot covid-19 utgör en enorm industriell utmaning. Aldrig tidigare har läkemedelsföretagen ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Det skriver Anders Blanck och Jonas Vikman, vd respektive samhällspolitisk chef för Lif – de forskande läkemedelsföretagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
12 februari
Under coronakrisen har fokus legat på kampen för att få fram ett covid-19-vaccin och värdet av vacciner har sällan varit så tydligt. Men i skuggan av pandemin har vaccinationer mot andra sjukdomar i en del länder satts på paus på grund av en hårt belastad sjukvård. Nu uppmärksammas problemet av läkemedelsföretagens internationella branschförening IFPMA och en rad andra organisationer.
11 februari
Nya initiativet Välvald ska guida konsumenterna av receptfria läkemedel till produkter från företag som fyller apotekens krav på transparens i hållbarhetsarbetet. Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif, menar att det är viktigt med branschinitiativ och hoppas att Välvaldkriterierna utvecklas på sikt.
10 februari
Kommissionens uttalade mål är att stärka den europeiska läkemedelsindustrins innovations- och konkurrenskraft men inom ramen för strategin föreslår man samtidigt försvagade incitament och immateriella rättigheter för företagen. – Förslagen är oroande i ljuset av att en allt större andel av investeringarna inom forskning och utveckling av läkemedel redan nu sker utanför Europa. De problem som kommissionen vill lösa kan hanteras genom andra åtgärder, ofta på nationell nivå, menar Linda Melkersson, jurist på Lif som samordnat remissvaret.
9 februari
Under 2020 har EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderat EU-kommissionen att godkänna 97 nya läkemedel varav 39 var läkemedel med helt nya aktiva substanser. Bland de godkända läkemedlen ingick det första covid19-vaccinet.
9 februari
EU införde 2019 ett nytt regelverk för att skydda patienter från förfalskade läkemedel och under 2020 avslutades det stegvisa införandet av systemet i Sverige. Nu ska den svenska delen av systemet användas för att garantera äktheten hos de godkända covid-19-vaccinerna.
5 februari
Behandlingen av cancer blir allt mer avancerad och träffsäker. På seminariet "På tröskeln till den nya cancervården" diskuterar en blandad expertpanel de nya läkemedel och kombinationsbehandlingar som transformerar cancervården här och nu.
30 januari
EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till AstraZenecas vaccin mot covid-19. Därmed är nu tre vacciner godkända för användning inom EU.
30 januari
Istället för att lägga energi på att inrätta handelshinder måste EU sätta sig ner med vaccinföretagen för att i god anda konstruktivt lösa de gemensamma utmaningarna, skriver Anders Blanck, vd Lif, i en kommentar.
28 januari
Det finns ofta en tendens att förenkla hållbarhetsfrågor och inte ta tag i de målkonflikter som faktiskt finns. Coronapandemin rymmer flera exempel på sådana konflikter. Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif, lyfter bland annat användningen av engångsmaterial och minskade koldioxidutsläpp under förra året. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är ett verktyg för att adressera frågorna ur fler perspektiv än ett.
28 januari
Behandlingen av cancer blir allt mer avancerad och träffsäker. På internationella cancerdagen uppmärksammar Lif de nya läkemedel och kombinationsbehandlingar som transformerar cancervården här och nu. Precisionsmedicin, revolutionerande behandlingar och läkemedel som CAR-T och checkpoint-hämmare introduceras och kombinationsmedicin ger nya möjligheter.
20 januari
En anledning till att avancerad artificiell intelligens är ett lysande komplement till den framtida vården är att ett system kan lära sig mer av att både använda den data som finns idag och den som kommer inom ett område – vi behöver lärande system i den kliniska vardagen. Hur ser möjligheterna ut? Magnus Lejelöv reflekterar med avstamp i E-hälsomyndighetens senaste fokusrapport.
20 januari
Årets första Vårdens Viktiga Vägval – Lifs dialogseminarium om framtiden hälso- och sjukvård – handlar i januari om prevention. Kan vi genom mer prevention förbättra folkhälsan och samtidigt hushålla med hälso- och sjukvårdens resurser? Hur står det till med preventiva insatser inom vården idag och hur kan vi öka dem? Kommer utvecklingen av den nära vården stärka preventionen – kan vi lära något av covid-19?
20 januari
Regeringskansliet bjöd tillsammans med stiftelsen STUNS den 18 januari in till en nationell konferens för att uppmärksamma att det är ungefär ett år sedan Sveriges nationella Life Science-strategi lanserades. På agendan stod bland annat arbetet med införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.
15 januari
Forskningen på vacciner mot covid-19 fortsätter att öka i omfattning. Nu finns 236 vaccinkandidater under utveckling globalt, varav 63 har börjat testas på människor i kliniska prövningar. – Det är viktigt med omfattande forskning på vacciner mot covid-19 eftersom de kommer att bli en avgörande insats mot pandemin. Och det kommer att krävas ett antal vacciner för att möta det stora globala behovet av vaccination, säger Jonas Vikman, Lifs samhällspolitiske chef och vaccinexpert.
12 januari
Tillgång på läkemedel och en fungerande hälso- och sjukvård är centralt för samhället i både krig och fred. Den 11–12 januari håller Folk och försvar sin rikskonferens om Sveriges förmåga att möta hot och kriser. Lifs Bengt Mattsonlyfter tre faktorer som krävs för trygg läkemedelsförsörjning.
7 januari
EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till företaget Modernas vaccin mot covid-19. Därmed är nu två vacciner godkända för användning inom EU.
4 januari
InnovationsmyndighetenVinnovaska på regeringens uppdrag kartlägga och analysera hur den svenska kapaciteten inom produktion avvaccin och biologiska läkemedel står sig jämfört med andra länder.
23 december 2020
Nu finns produktinformationen på svenska för det första godkända vaccinet på Fass. För att underlätta tillverkning och distribution av covid-19-vacciner inom EU har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gjort undantag för ordinarie språkkrav på bipacksedel och märkning av förpackning. Syftet är att underlätta delande av tillgängliga vacciner mellan EUs olika länder.
22 december 2020
Lif välkomnar den satsning på cancer, precisionsmedicin och hälsodata som socialdepartementet presenterade idag. – Satsningen visar att regeringen menar allvar med Life Science-strategins målsättning om att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Detta är viktiga steg för att lägga grunden till en långsiktigt effektiv och hållbar infrastruktur för precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, säger Frida Lundmark som samordnar Lifs arbete med genomförandet av strategin.
22 december 2020
Under coronapandemins första fas i mars–maj 2020 ökade efterfrågan kraftigt på läkemedel världen över. Även Sverige såg en ökning, främst orsakad av hamstring av läkemedel på apoteken och en stor ökad användning på sjukhusen där det skedde en kraftig utbyggnad av IVA-vården för att kunna ta emot covid-19-patienter. Hamstringen avtog ganska snabbt eftersom regelverken ändrades medan försörjningen till slutenvården kunde säkras genom ökade leveranser och regionernas uppbyggnad av ett gemensamt prioriteringsforum, det så kallade ”kontrolltornet”.
22 december 2020
EU:s läkemedelsmyndighet EMA rekommenderade den 21 december att Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 får ett villkorat marknadsgodkännande. EU-kommissionen fattade redan samma dag beslut om ett formellt godkännande och medlemsländerna kan därmed inleda vaccinationerna av sina medborgare.
21 december 2020
Kanske gillar ni inte att få den skräddarsydda reklamen för slalomskidor när ni loggar in på Facebook, men tänk att kunna kombinera data från olika sökbeteenden i vardagen för att hitta sjukdom i tid och få en bättre prognos. Visst finns det baksidor, men det är i det närmaste oetiskt att inte försöka använda data hos de som vill. Det skriver Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv i en krönika.
18 december 2020
Nya läkemedel står för endast en begränsad del av försäljningsökningen under de första åren de finns på marknaden. Det skriver Karolina Antonov i en analys av utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden under den senaste tolvmånadersperioden. Faktumet att mängden använda läkemedel har större påverkan på de svenska läkemedelskostnaderna än priserna för nya behandlingar väcker ett antal frågor.
18 december 2020
Lif kommenterar. Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur man kan förbättra samordningen och informationsspridningen kring restsituationer för att förebygga och lindra konsekvenserna. I dagarna kom en delrapport om informationsgivning kring restsituationer och läkemedelsbrister där de beskriver vilka förbättringar de genomfört och föreslår hur informationsflödet i läkemedelsförsörjningskedjan kan vidareutvecklas.
17 december 2020
Lif välkomnar regeringens satsningar på hälsodata och precisionsmedicin, nyckelområden för implementeringen av Life Science-strategin. Regeringens satsningar kring ökad samverkan är ytterligare ett välkommet initiativ utifrån ett industriperspektiv. Frida Lundmark kommenterar forskningspropositionens förslag inom Life Science-området.
17 december 2020
Nyligen kom Internetstiftelsens årliga rapport om internet och svenskarna, som i år visar hur coronakrisen påverkat människors internetvanor och användande av nättjänster i början av och mitt under pandemin. Magnus Lejelöv, digitaliseringsexpert på Lif, har läst rapporten ur ett digitalt vårdperspektiv.
16 december 2020
Forskande läkemedelsföretag har ett genuint intresse av en nära samverkan med akademi och hälso- och sjukvård för att genom utveckling och uppföljning av nya behandlingar bidra till bättre vårdkvalitet och ökad patientnytta. – En regional Life Science strategi är bra och ger ur ett företagsperspektiv också ökade förutsättningar att stimulera till samverkan också nationellt och internationellt, säger Frida Lundmark.
16 december 2020
– Ett viktigt och mycket välkommet beslut, säger Frida Lundmark om den nationella överenskommelse kring handläggningstider som Biobank Sverige tagit fram. Effektiva och förutsägbara processer för biobanksansökningar och tillgängliggörande av prover är viktigt för att attrahera företag att förlägga kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.
15 december 2020
I EU pågår sedan flera år ett arbete med att reducera negativa effekter från utsläpp av läkemedel till miljön genom hela livscykeln – från produktion via användning till slutlig avfalls- och avloppshantering.
11 december 2020
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap, som ska slutrapportera februari 2022, kommer redan i april 2021 med sin avrapportering gällande hur försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmaterial kan tryggas i kris- och krigstid. Inför den avslutande delen av utredningens arbete avseende läkemedelsförsörjningen efterlyste man inspel från leverantörerna på hur ett beredskapslager kan utformas om det är de som ska stå för utökad lagring.
10 december 2020
Rubriken låter nog abstrakt och det är verkligen inte ansatsen, men AI är ett komplext område på så vis att det å ena sidan är det nya svarta och svaret på allt och å andra sidan kräver eftertanke kring regler och ramverk om det verkligen skall leda till ny medicinsk innovation och bättre vård för svenska patienter.
7 december 2020
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) väntas godkänna två vacciner mot covid-19 runt årsskiftet. Bakom detta ligger en enorm kraftsamling och ett intensivt utvecklingsarbete. Här listar Lif åtta viktiga faktorer som gjort detta möjligt.
7 december 2020
Fight the Fakes Week arrangeras 2020 för tredje året i rad 7–13 december mitt under en pågående coronapandemi. Systemet med e-Verifikation är ett sätt att skydda svenska medborgare mot förfalskade läkemedel och vacciner.
4 december 2020
Svenskt Vatten har nyligen publicerat en rapport där branschorganisationen bland annat driver långtgående krav på restriktioner gentemot vissa läkemedelssubstanser som kan vara skadliga för miljön när läkemedelsrester inte renas vid avloppsverken. Vi ställde några frågor om detta till Lifs miljöexpert Bengt Mattson.
30 november 2020
”Jag vill bidra till utveckling och säkerställa att Sverige är en föregångare när det kommer till innovation, hantering av immateriella tillgångar och life science.” Karolina Rondahl, en av Lifs två nya traineer som startade under hösten 2020, svarar på frågor om varför hon sökte till traineeprogrammet och sina förväntningar.
27 november 2020
Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare och den dominerande färdplanen för arbetet är FN:s Agenda 2030 med sina globala mål för hållbar utveckling. För att öka engagemanget och visa upp det arbete som görs inom läkemedelssektorn anordnade Lif en heldagskonferens den 23 november som lyfte branschens arbete med realiserandet av Agenda 2030.
26 november 2020
– Mer kunskap om egenvård kan skapa ett större engagemang i den egna hälsan och frigöra resurser inom sjukvården och på så sätt förbättra folkhälsan och spara på samhällets resurser, säger Jonas Vikman, samhällspolitiska chef och ansvarig för Lifs arbetet inom egenvårdsområdet
26 november 2020
Lif är positiva till att Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19. Myndigheten ska bland annat arbeta för att öka och förbättra inrapporteringen av misstänkta biverkningar och förbereda för registeranalyser och fördjupade studier.
23 november 2020
Den 23 november arrangerar Lif "Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen – så bidrar vi till att realisera Agenda 2030", en digital konferens som blandar konkreta exempel på företagens hållbarhetsarbete med samtal om läkemedelsområdets betydelse för hållbar utveckling.
20 november 2020
Äldre är en av riskgrupperna för att drabbas av svår covid-19-sjukdom. Därmed är det viktigt att de vacciner som utvecklas har god effekt på den gruppen. Det har funnits enstaka uppgifter om att äldre inte ingår i de kliniska vaccinprövningarna som pågår mot covid-19. Det stämmer inte. Statistik som Lif nu publicerar visar att samtliga sju vaccinkandidater i avtalsprocess med EU-kommission, och som därmed kan bli aktuella i Sverige, har äldre med i studierna.
12 november 2020
De kliniska studier som nu pågår för covid-19-vacciner är bland de största som genomförts för att dokumentera nya vacciner. Detta framgår av ”Utveckling av vaccin mot covid-19 i siffor”, en ny forskningsöversikt som Lif publicerat.
11 november 2020
Tydlig rollfördelning, öppna underliggande analyser av behov och öppna prioriteringsdiskussioner är några av de förslag som Lif lyfter fram i sitt remissvar på betänkandet ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård”. – Kunskapsstyrningen kan bli något mycket bra, men behöver utvecklas i sitt sammanhang som både innefattar de ramar som finns och den snabba extern kunskapsutveckling, säger Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif.