Nyheter

27 november
Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare och den dominerande färdplanen för arbetet är FN:s Agenda 2030 med sina globala mål för hållbar utveckling. För att öka engagemanget och visa upp det arbete som görs inom läkemedelssektorn anordnade Lif en heldagskonferens den 23 november som lyfte branschens arbete med realiserandet av Agenda 2030.
26 november
– Mer kunskap om egenvård kan skapa ett större engagemang i den egna hälsan och frigöra resurser inom sjukvården och på så sätt förbättra folkhälsan och spara på samhällets resurser, säger Jonas Vikman, samhällspolitiska chef och ansvarig för Lifs arbetet inom egenvårdsområdet
26 november
Lif är positiva till att Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19. Myndigheten ska bland annat arbeta för att öka och förbättra inrapporteringen av misstänkta biverkningar och förbereda för registeranalyser och fördjupade studier.
23 november
Den 23 november arrangerar Lif "Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen – så bidrar vi till att realisera Agenda 2030", en digital konferens som blandar konkreta exempel på företagens hållbarhetsarbete med samtal om läkemedelsområdets betydelse för hållbar utveckling.
20 november
Äldre är en av riskgrupperna för att drabbas av svår covid-19-sjukdom. Därmed är det viktigt att de vacciner som utvecklas har god effekt på den gruppen. Det har funnits enstaka uppgifter om att äldre inte ingår i de kliniska vaccinprövningarna som pågår mot covid-19. Det stämmer inte. Statistik som Lif nu publicerar visar att samtliga sju vaccinkandidater i avtalsprocess med EU-kommission, och som därmed kan bli aktuella i Sverige, har äldre med i studierna.
12 november
De kliniska studier som nu pågår för covid-19-vacciner är bland de största som genomförts för att dokumentera nya vacciner. Detta framgår av ”Utveckling av vaccin mot covid-19 i siffor”, en ny forskningsöversikt som Lif publicerat.
11 november
Tydlig rollfördelning, öppna underliggande analyser av behov och öppna prioriteringsdiskussioner är några av de förslag som Lif lyfter fram i sitt remissvar på betänkandet ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård”. – Kunskapsstyrningen kan bli något mycket bra, men behöver utvecklas i sitt sammanhang som både innefattar de ramar som finns och den snabba extern kunskapsutveckling, säger Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif.
11 november
Varje månad bjuder Lif in till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 16 november är temat Kunskapsstyrning.
5 november
Vd:ar från nio globala läkemedelsföretag undertecknade den 8 september 2020 ett gemensamt löfte om att utveckling av vacciner mot covid-19 ska ske i enlighet med högt ställda etiska krav och goda vetenskapliga principer.
5 november
Hur kan vi minska miljöpåverkan från läkemedel ur ett livscykelperspektiv? I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet har Lif under flera år arbetat med att ta fram en modell för miljöbedömning av läkemedel som man hoppas ska bli vägledande. En rapport som nu publiceras visar hur olika aktörer kan använda modellen för att driva på miljöförbättringar.
4 november
”Vi läkare inom läkemedelsindustrin ställer gärna upp och stöttar kollegor som vill nå en förbättrad kunskap om läkemedelsanvändning”, skriver de i Läkartidningen apropå en studie som visar att läkarstudenter inte känner sig trygga med sina kunskaper på området.
4 november
I ett blogginlägg på Läkemedelsvärlden den 2 november uppmärksammar chefredaktör Ingrid Helander, som även är kommunikationsansvarig vid Apotekarsocieteten, Lifs arbete med FN:s globala hållbarhetsmål. Ingrid Helander är starkt kritisk till en 45 sekunder lång grafisk film från Lif som sprids i sociala medier, och hon säger sig bli både frustrerad och provocerad av filmens enligt henne fluffiga hållbarhetsbudskap.
2 november
Vad har vi lärt oss under tio månader med coronapandemin, hur kommer den fortsatta smittspridningen att utvecklas, och vad händer när det väl finns godkända vacciner mot det nya coronaviruset? Dessa och många andra frågor diskuteras i ett spännande samtal på Lif med experterna Gustaf Christoffersson, immunolog och virusforskare vid Uppsala Universitet, och Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på Lif, lett av Kent Björkqvist, Lif kommunikation.
28 oktober
Hållbarhetsarbetet inom läkemedelssektorn har under de senaste 25 åren gått från miljöfokus till att rymma allt fler aspekter. Idag är hållbar utveckling en nödvändig del av affärsstrategin – något som speglas i resten av samhället, inte minst genom FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.
27 oktober
Den svenska varuexporten minskade med 8 procent under årets åtta första månader – men läkemedelsexporten ökar samtidigt med 24 procent. Den utgör i dagsläget till knappt tio procent av den totala svenska varuexporten.
27 oktober
För första gången har ett nytt läkemedel tagits in i läkemedelsförmånen för behandling av patienter med en särskild genetisk förändring, istället för behandling av en viss cancersjukdom. Det är ett steg på vägen till precisionsmedicin.
27 oktober
Tillsammans med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna skriver Lif på DN Debatt om behovet av nationella vaccinationsprogram för äldre. "Experter och myndigheter har varit eniga om att vaccination mot influensa och mot pneumokocker bör ingå i ett nationellt vaccinationsprogram för äldre i flera år", säger Bengt Mattson ansvarig för vaccinfrågor på Lif. "Pandemin är ett skäl att införa det nu."
20 oktober
Lif välkomnar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning inom Life Science-området och datadriven forskning. – Särskilt positivt, förutom att den så tydligt kopplar ihop industri och akademi är också satsningens långsiktighet och att man ger förutsättningar för Sverige att vara en Life Science-nation i framkant, säger Frida Lundmark, sakkunnig Lif med ett särskilt ansvar för Life science-området.
20 oktober
En tydligare roll för innovationskontoren, en tydligare modell för innovationssamverkan mellan industri och akademi och ett nationellt innovationskontor för Life Science är tre förslag som skulle kunna stärka arbetet med att implementera den svenska Life Science-strategin.
16 oktober
Lif lämnade i dagarna in en skrivelse till Socialdepartementet med önskemål om en översyn av den s.k. parallellimportklausulen (PI-klausul) som idag ingår i trepartsöverläggningar och tecknande av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner.
16 oktober
Regeringen har nu lämnat remiss på lagförslag rörande vaccinationsregister till Lagrådet. Lif var en av de organisationer som lämnade remissvar på skrivelserna.
14 oktober
Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska institutet i Stockholm. De har utvecklat Asthmatuner, ett appbaserat system som underlättar astmapatienters självtester. Verktyget består av en spirometer som är inkopplad till en digital app i mobiltelefonen. Appen analyserar mätresultatet och ger patienten dagliga behandlingsrekommendationer. Verktyget används redan ute i vården och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera det för barn.
13 oktober
Genomic medicine Sweden, GMS, ordnade tillsammans med Nätverket mot cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnoser den 9 oktober ett webbinarium kring precisionsmedicin och de förväntningar som finns både från patienter och från företrädare för hälso- och sjukvården. Vad precisionsmedicin kan ha för påverkan på patientens livskvalitet och hur det kopplar till hälsoekonomiska aspekter och bedömningar diskuterades också.
12 oktober
Om förslaget på att utvidga tidsgränsen för den skattelättnad som bland annat utländska experter och forskare kan få enligt de så kallade expertskattereglerna går igenom så innebär det att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark. Förslaget välkomnas av Lif och medlemsföretagen.
9 oktober
Lifs traineeprogram är inne på sitt andra år och i september tog Lif emot två nya traineer. I 18 månader ska de djupdyka i läkemedelsbranschen och ta del av den spetskompetens och expertkunskap organisationen har att erbjuda. En månad in i programmet svarar en av traineerna, Marcus Unell, på fem frågor om hans erfarenheter så långt och varför han sökte tjänsten.
7 oktober
Årets Nobelpris i kemi går till Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna för upptäckterna kring CRISPR/Cas9, den så kallade gensaxen. Det handlar om forskning som skapat möjligheter att på ett mycket enklare sätt förändra gener och därigenom både hjälpa oss att förstå olika biologiska mekanismer, inklusive sjukdomars orsaker och dessutom möjligheten att editera dessa gener. Lifs Dag Larsson kommenterar möjligheterna tekniken ger men också de etiska utmaningarna.
6 oktober
Det andra seminariet i Lifs nystartade mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, har digitalisering som tema. Den 14 oktober diskuterar en namnkunnig panel hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?
5 oktober
Upptäckten av en okänd smittsam ”agent” – non A, non B – belönas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2020. Dag Larsson sakkunnig på Lif kommenterar årets pris och hur upptäckten nu innebär bot av en från början okänd sjukdom.
5 oktober
Nollvision cancer och Sverige ledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier 2030 (ATMP) bjuder in till ett möte om visioner och pågående insatser för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Från Lif deltar Johan Brun, senior medicinsk rådgivare.
24 september
Lif har ny logotyp och grafisk profil. Peter Leander, kommunikationschef, säger att förändringen är en konsekvens av de nya behov och krav som dagens digitalt dominerande kommunikationslandskap ställer.
23 september
I höstbudgeten kom nyheten att regeringen skjuter till pengar för att finansiera en försöksverksamhet med en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, detta för att ge Sverige möjligheten att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion och minska de utsläpp av läkemedelsrester som tillverkningen kan orsaka.
22 september
– Jag välkomnar de betydande ekonomiska tillskott till i första hand regionerna som regeringen nu föreslår till följd av coronapandemin, kommenterar Anders Blanck, vd Lif, den nyligen överlämnade budgetpropositionen. Hälso- och sjukvården har hittills under året gjort heroiska insatser, men vi måste förbereda oss på att pandemin kommer att påverka hela sjukvårdssektorn under flera år framöver.
11 september
Betydelsen av en effektiv och säker läkemedelsanvändning borde framhävas i utredningen God och Nära vård menar Lif i ett nyligen inskickat remissvar. Viktigt är också att koppla arbetet med att utveckla primärvården till implementeringen av den högspecialiserade vårdens organisation, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av Life Science-strategin.
9 september
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om inriktningen för den nya Nationella läkemedelsstrategin (NLS) som gäller 2020–2022. I strategin ringar man in tre prioriterade områden som kräver extra satsningar de kommande åren.
8 september
Tidigare i år uppdaterades den del av läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. Förändringen innebär stramare bestämmelser än tidigare och omfattar numer även enskilda patienter. Nu lanserar Lif en e-utbildning om reglerna.
7 september
Folkhälsomyndigheten undersöker om en ny ersättningsmodell kan säkra tillgängligheten till viktiga spetsantibiotika, något som skulle öka behandlingsmöjligheterna vid svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Modellen bygger på idéer som har utarbetats av Lif.
3 september
Idag finns en otydlighet i regelverken för s.k. antalsberäkning som försvårar för klinisk forskning. Kommittén för teknologisk innovation och etik, KOMET, lämnade den 2 september ett förslag till lagändring som innebär att det i Patientdatalagen uttryckligen ska anges att det är tillåtet att utföra den personuppgiftsbehandling som behövs för det som kallas antalsberäkning inför klinisk forskning. Lif välkomnar förslaget.
2 september
Vårdens Viktiga Vägval är en ny mötesplats där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera aktuella frågor.
1 september
Lif har lämnat in sitt remissvar på delbetänkandet ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret” och ger synpunkter på hur läkemedelsförsörjningen ska kunna säkerställas i tider av kris och krig. Komponenter som krävs är fungerande internationell handel, tydlig ansvarsfördelning och god samverkan mellan alla inblandade.
27 augusti
SCBs exportstatistik för andra kvartalet innebär nya rekordsiffror för läkemedelsbranschen men visar också på näringens betydelse för Sverige när i princip alla andra sektorer saktar in.
25 augusti
Folkhälsodalen är platsen där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningarna och framtiden för svensk sjukvård. Här debatteras sjukvårdspolitik och hälsofrågor i ett brett perspektiv under två dagar, och Lif är en av deltagarna.
21 augusti
DEBATT. Med Life Science-strategin och den kommande forskningspolitiska propositionen har regeringen alla möjligheter att förenkla för hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin att arbeta tillsammans, skriver tre branschorganisationer.
20 augusti
Vitalis är Nordens största konferens på tema eHälsa och framtidens vård och omsorg där representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri möts och diskuterar. Från Lif föreläser Dag Larsson i ett seminarium om Precisionsmedicin och Gunilla Englund berättar om hur Fass utvecklas med fokus på ökad patientsäkerhet.
13 augusti
Även hösten kommer att präglas av fortsatt kamp för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, i väntan på vacciner. Samtidigt kan en omstart inte vänta. Vi måste börja åtgärda den vårdskuld som byggts upp – och vi måste prioritera de svårast sjuka.
9 juli
För att hantera hotet från den ökande antibiotikaresistensen och påskynda utvecklingen av nya antibiotika startar ett tjugotal läkemedelsföretag nu The AMR Action Fund.
8 juli
När Sveriges ekonomi startar om bör Life Science vara en given sektor för en storsatsning. Och regeringen vet redan vad som behöver göras. En nationell strategi och samordnare finns på plats, men nu behöver vi öka takten. Det skriver LIFs vd Anders Blanck.
3 juli
”En kommande europeisk läkemedelsstrategi måste präglas av höga ambitioner när det gäller både hur vi säkrar tillgången på effektiva läkemedel och att Europa kan vara en innovationsledare inom läkemedelsområdet”, kommenterar LIFs vd Anders Blanck.
2 juli
Genomic Medicine Sweden – den nationella kraftsamlingen för att skapa en infrastruktur för precisionsmedicin – får i dagarna ytterligare 36 miljoner i stöd från Vinnova.
1 juli
Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, analyserar kontinuerligt coronapandemin och de medicinska lösningar som det forskas kring över hela världen. Han beskriver detta i LIFs Forskningsöversikt och i sina regelbundna krönikor (se sammanställning av vårens krönikor nedan). Vilka är de viktigaste lärdomarna av pandemin hittills – och hur ser han på framtiden?
25 juni
Kunskapen om vilken inverkan ett läkemedel har på miljön kan användas för att premiera de grönare produkterna och minska miljöpåverkan i producent- och konsumtionsledet. LIF ligger bakom en modell för miljöbedömning med vilken man kan jämföra påverkan hos preparat med samma aktiva substans. Hur den kan användas presenterades på ett seminarium den 25 juni.