Nyheter

9 juli
För att hantera hotet från den ökande antibiotikaresistensen och påskynda utvecklingen av nya antibiotika startar ett tjugotal läkemedelsföretag nu The AMR Action Fund.
8 juli
När Sveriges ekonomi startar om bör Life Science vara en given sektor för en storsatsning. Och regeringen vet redan vad som behöver göras. En nationell strategi och samordnare finns på plats, men nu behöver vi öka takten. Det skriver LIFs vd Anders Blanck.
3 juli
”En kommande europeisk läkemedelsstrategi måste präglas av höga ambitioner när det gäller både hur vi säkrar tillgången på effektiva läkemedel och att Europa kan vara en innovationsledare inom läkemedelsområdet”, kommenterar LIFs vd Anders Blanck.
2 juli
Genomic Medicine Sweden – den nationella kraftsamlingen för att skapa en infrastruktur för precisionsmedicin – får i dagarna ytterligare 36 miljoner i stöd från Vinnova.
1 juli
Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, analyserar kontinuerligt coronapandemin och de medicinska lösningar som det forskas kring över hela världen. Han beskriver detta i LIFs Forskningsöversikt och i sina regelbundna krönikor (se sammanställning av vårens krönikor nedan). Vilka är de viktigaste lärdomarna av pandemin hittills – och hur ser han på framtiden?
25 juni
Kunskapen om vilken inverkan ett läkemedel har på miljön kan användas för att premiera de grönare produkterna och minska miljöpåverkan i producent- och konsumtionsledet. LIF ligger bakom en modell för miljöbedömning med vilken man kan jämföra påverkan hos preparat med samma aktiva substans. Hur den kan användas presenterades på ett seminarium den 25 juni.
23 juni
– Det här är väldigt positivt, vi har länge efterlyst en nationell ingång som förenklar och effektiviserar för företag som vill genomföra kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, säger Karolina Antonov, analyschef och policyansvarig för LIFs arbete med att öka Sveriges attraktivitet för den forskande läkemedelsbranschens kliniska prövningar.
23 juni
Läkemedelsverket har lämnat en rapport till regeringen (Dnr: 4.3.1-2020-021189) om avgiftsförändringar till följd av att EU-förordningen om kliniska prövningar av läkemedel ska börja tillämpas inom de kommande åren. LIF – de forskande läkemedelsföretagen anser att införandet av förordningen och effekten på avgifterna är en komplicerad fråga som kräver en noggrann analys.
23 juni
Sedan den nationella läkemedelsstrategin påbörjades 2011 har initiativet resulterat i cirka 50 genomförda aktiviteter, alla med det övergripande syftet att främja rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället. Arbetet redovisas nu i en färsk rapport.
12 juni
Den 11 juni gav Regeringen myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram en analysmodell för att följa Life Science-branschens utveckling. Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science-frågor på LIF, välkomnar uppdraget vilket hon bedömer kommer kunna öka Life Science-kontorets möjligheter att marknadsföra Sverige internationellt vilket i förlängningen kan leda till högre investeringar för branschen.
11 juni
SKR och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.
5 juni
2019 sprängde den svenska läkemedelsexporten 100-miljardersvallen och den starka utvecklingen fortsätter under 2020.
4 juni
Vid LIFs årsstämma valdes tre ny ledamöter in och valberedningen fick en ny ordförande. Ny medlem blev Mylan AB.
29 maj
Under våren har LIF genomfört tre webbinarier om aktuella frågeställningar med koppling till coronapandemin: Om hur Sverige ska få tillgång till vacciner, om läkemedelsförsörjningen, samt om forskning och utveckling. Här kan du se dem i efterhand.
20 maj
LIF välkomnar regeringens besked om en nationell vaccinstrategi mot coronaviruset. Läkemedelsbranschen ser fram emot nära samverkan med alla aktörer utifrån målet att Sverige ska få tillgång till vacciner när dessa väl är godkända för vaccinering.
20 maj
Under våren har LIFs handlingsplan för att få fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige uppdaterats.
19 maj
Vaccin mot coronaviruset står i fokus just nu, men parallellt pågår ett långsiktigt arbete i läkemedelsbranschen som täcker hela vaccinområdet. Det handlar bland annat om att öka förståelsen för vacciners värde för folkhälsan och se till att fler sjukdomsfall kan förebyggas systematiskt. LIFs Expertnätverk vaccin driver de frågorna året runt – här ger ordförande Per Öhlén en inblick i arbetet.
13 maj
Ett utbildningsstipendium på 100 000 kronor ska delas ut till de som har hittat ett sätt att använda läkemedel säkrare och bättre. Nominera din kandidat till Guldpillret 2020 senast 28/8.
8 maj
I en debattartikel den 8 maj skriver LIFs vd Anders Blanck om det akuta behovet av en vaccinationsstrategi för att Sverige ska kunna få tillgång till vacciner mot coronaviruset.
29 april
Vem står bakom den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nominera dig själv eller någon annan till Athenapriset 2020. I år är nomineringar av projekt som kan lindra konsekvenserna av coronapandemin särskilt välkomna.
23 april
Tack vare vacciner har en rad svåra sjukdomar nästintill utrotas, bland annat smittkoppor och polio. Varje år förhindrar de epidemier av till exempel säsongsinfluensa och mässlingen, till stor nytta för människors hälsa och samhället. Nu väntar världen på ett vaccin mot coronaviruset. Men innan coronavaccin eller behandlingar mot covid-19 finns på plats kan befintliga vacciner mot andra sjukdomar vara till hjälp under krisen, säger LIFs vaccinexpert Bengt Mattson.
16 april
Med anledning av en artikel i Expressen där företaget Protekta AB nämns som marknadsförare av kosttillskottet Anoroc vill vi tydliggöra följande.
7 april
Pris- och subventionsmyndigheten TLV har i en rapport till regeringen kommit fram till att besparingspotentialen för läkemedel är lägre än antagandet i Läkemedelsutredningen. Det är inte förvånande. Sverige har ur ett europeiskt perspektiv redan låga läkemedelspriser.
6 april
LIF har, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra branschorganisationer inom Life Science, tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under den pågående pandemin.
30 mars
Den första april börjar Bengt Mattson arbeta heltid som sakkunnig inom hållbarhet på LIF. Tillskottet är en del i LIFs förstärkning av organisationens arbete med hållbar läkemedelsförsörjning i Sverige och FN:s globala hållbarhetsmål.
25 mars
Flera olika medier har uppmärksammat att coronapandemin får fler patienter att välja digitala vårdcentraler, nätläkare eller andra digitala tjänster. I en intervju med Läkemedelsmarknaden konstaterar Karolina Antonov, analytiker på LIF att coronautbrottet också kan komma att påskynda utvecklingen av digitala kliniska prövningar.
25 mars
Med anledning av coronapandemin vill LIF informera om arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och hur du kan hjälpa till för att alla ska kunna få tag i de mediciner de behöver.
17 mars
Läkemedelsverket ska arbeta för att förebygga läkemedelsbrister i spåren av coronaepidemin efter ett nytt regeringsuppdrag. Myndigheten intensifierar även dialogen med läkemedelsföretagens branschorganisationer för att hantera situationen, däribland LIF.
27 februari
Svensk läkemedelsexport ökade kraftigt under 2019 och översteg 105 miljarder kronor. Detta samtidigt som varuexporten generellt saktar in. Det visar SCB:s statistik för ”utrikes handel med varor”, som publicerades 27 februari.
27 februari
Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 fortsätter att spridas över hela världen, fram tills idag har dödsfall inträffat i utöver Kina och i andra länder i Asien, bland annat i Italien och Frankrike. Läkemedelsbranschen är engagerad i flera globala initiativ som syftar till att utveckla vacciner, diagnostik och behandlingar i kampen mot covid-19. Läkemedelsbranschen arbetar även aktivt med att ta hand om de drabbade, minimera virusutbrottet samt att utveckla program för att kunna minska och förhindra framtida utbrott.
12 februari
Läkemedelsverket fått i uppdrag att undersöka hur samordningen kan förbättras mellan de ansvariga aktörerna när det uppstår kritiska restnoteringar. Nu har de lämnat förslag på åtgärder, och LIF kommenterar.
6 februari
Coronaepidemin växer. LIFs samhällspolitiska chef Jonas Vikman gästade SVT:s Morgonstudion i veckan och pratade om hur läkemedelsföretagen arbetar för att ta fram ett vaccin.
4 februari
Den 4 februari är det World Cancer Day. En av de frågor som är viktig att uppmärksamma är behovet av fungerande antibiotika för att kunna ge till exempel cytostatikabehandling, där inte bara cancerceller utan också viktiga immunceller förstörs och på så sätt ökar risken för infektioner och behovet av fungerande antibiotika.
31 januari
Under helgen är LIF på Centerns kommundagar för att delta i den politiska diskussionen och förstå utvecklingen inom hälso- och sjukvården bättre. På plats finns både LIFs anställda och representanter från medlemsföretagen.
31 januari
LIF var en av de aktörer som fick presentera sitt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen vid utbildningsutskottets öppna utfrågning 30 januari. ”Det är viktigt att den kopplas till och stödjer Sveriges Lifes Science-strategi” poängterar analyschef Karolina Antonov som representerade LIF.
29 januari
Läkemedelsföretag måste skyndsamt säkerställa att rapporter om restnoteringar är korrekta och uppdaterade, och farmaceuter bör ges större möjligheter att direkt på apotek hantera läkemedelsbrister. Det är några av ett flertal åtgärder som behövs för att minska konsekvenserna i Sverige av restnoterade läkemedel, anser LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
21 januari
Problemet med föroreningar från läkemedelsrester vid tillverkning i utvecklingsländer är något som myndigheter, forskare och företag i Sverige gemensamt arbetar för att motverka. Att skärpa lagstiftningen är en väg framåt, men när det gäller miljökrav kring utsläpp av läkemedelssubstanser skulle åtgärder kunna vidtas redan nu.
15 januari
2019 godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten 66 nya läkemedel. Flest nya produkter återfanns inom terapiområdet hematologi tätt följt av cancer.
7 januari
Under julhelgen uppmärksammades restnoteringar i nyheterna. LIFs Bengt Mattson diskuterade läget och en kommande tjänst från Fass som ska minska problematiken. ”De flesta situationer där det skapar problem kan den här tjänsten lösa”, sade han till Sveriges Radio.
18 december 2019
Den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag, EFPIA har tillsammans med den internationella organisationen Cancer Drug Development Forum (CDDF) och European Cancer Patient Coalition (ECPC), Europas största paraplyorganisation för cancerpatientföreningar, gemensamt tagit fram ett sk positionspapper för Personalised Oncology. Bland annat lyfter man behovet av ökad tillgång till gensekvensbaserad diagnostik.
17 december 2019
Överenskommelsen mellan staten och SKR om det statliga bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna nästa år är klar.
13 december 2019
Vårdens och läkemedelsbranschens medarbetare samverkar inom många områden. Allt samröre måste följa de regler som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner, LIF och branschorganisationerna för företag inom medicin- och laboratorieteknik. Den första januari 2020 börjar en reviderad version av regelverket att gälla.
12 december 2019
Idag kom regeringens nationella strategi för att ta Sverige till en topposition inom Life Science.LIFs vd Anders Blanck konstaterar att det är en milstolpe som den forskande läkemedelsbranschen arbetat för länge.
3 december 2019
För andra året i rad arrangeras ”Fight the Fakes Week” första veckan i december. Bakom kampanjen står nära 40 olika organisationer, myndigheter och branschorganisationer. Målet är att uppmärksamma riskerna med att köpa läkemedel illegalt.
28 november 2019
Emmanuelle Charpentiers forskning har varit central för upptäckten av gensaxen, CRISPR, en teknik som har gett utvecklingen av läkemedel mot genetiska sjukdomar fullständigt nya förutsättningar och kommer att bana väg för botande behandlingar för en rad svåra åkommor.
26 november 2019
I februari lanserar FASS en ny tjänst som visar detaljerad information om restnoterade läkemedel – ett initiativ för att förenkla hanteringen av läkemedelsbrister.
22 november 2019
Vid LIFs styrelses möte den 15 november beslutade styrelsen att rekommendera föreningsstämman att läkemedelsföretaget Mylan tas in som ny medlem i LIF. Totalt har nu LIF 96 medlemmar, inklusive de adjungerade företag som är med i IML (Innovativa Mindre Life Science bolag) och i ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag).
14 november 2019
Under hösten har två genterapier mot Skelleftesjukan fått klartecken av NT-rådet (Rådet för nya terapier), med vissa förbehåll. Beslutet är efterlängtat av patienterna som länge har väntat på att få tillgång till mer effektiva behandlingar av en svår och långsamt livshotande sjukdom.
11 november 2019
Inte alla känner till hur mycket läkemedelsbranschen bidrar med till Sveriges välfärd, men den är faktiskt livsviktig: som stor exportör, som jobbskapare och inte minst genom de hälsovinster som nya innovationer och behandlingar bidrar till.
7 november 2019
Cancerforskningen tappar mark i förhållande till andra länder och medicinsk forskning överlag är på nedgång, visar Cancerfondens senaste rapport. Den negativa utvecklingen innebär sämre tillgång till vård i internationell framkant och nya behandlingar för svenska patienter.