X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

20 januari
Den 17 januari arrangerade Life Science-kontoret och Regeringskansliet tillsammans med Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West konferensen ”Tillsammans för en ledande Life Science nation”.
19 januari
– Att företagen via nationella register kan få möjlighet att analysera läkemedelsanvändningen i primärvården är ett bra och viktigt förslag som bör genomföras skyndsamt men vi behöver också kunna följa upp läkemedel som ordineras och administreras i slutenvården, säger Lifs Analyschef Karolina Antonov om Socialstyrelsens förslag på att ett svenskt primärvårdsregister ska inrättas.
13 januari
Lif anser att slutbetänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastrukturer” pekar på vikten av ett ökat fokus på forskningsinfrastrukturer men missar att lyfta fram behov och möjligheter med infrastrukturerna för forskande läkemedelsföretag som resurs för företagens forskning och innovation men också för utveckling, uppföljning och utvärdering av läkemedel. Lif anser också att en nationell prioriteringsmodell för forskningsinfrastrukturer behöver komma på plats.
12 januari
Vill du bidra till att lyfta fram värdet av läkemedel och medicinska innovationer? Tycker du att det vore intressant och meningsfullt att genom din medicinska expertis skapa förutsättningar för ett långsiktigt och högkvalitativt arbete för att utveckla relationerna med viktiga aktörer och därmed bidra till att Lif är en relevant partner till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Då har vi ett jobb för dig! Vi söker en medicinsk rådgivare för policyarbete på Lif.
12 januari
Den 17 januari arrangeras en stor Life Science-konferens för att uppmärksamma och accelerera arbetet med att göra Sverige till en ledande Life Science-nation. Företrädare från hela sektorn medverkar, bland annat Lifs vd Anders Blanck.
10 januari
Karolina Antonov, analyschef på Lif, och trainee Amy Havenäng har tagit fram en översikt av utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden där de analyserar faktorer som påverkat utvecklingen under 2021 och faktorer som väntas fortsätta få konsekvenser under 2022.
21 december 2021
Regeringen har nu beslutat att avgifterna för kliniska läkemedelsprövningar den kommande femårs-perioden inte kommer att höjas så kraftigt som tidigare befarats. – Det här är en viktig signal från regeringen att man menar allvar med målet i Life Science-strategin om att öka antalet företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige, säger Sofia-Maria Annell, policyansvarig för kliniska prövningar vid Lif.
20 december 2021
EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till Novavax vaccin mot covid-19. Därmed är nu fem vacciner godkända för användning inom EU.
20 december 2021
Under måndagen invigdes Sweden Biomanufacturing Center (SBC), AstraZenecas nya moderna tillverkningsanläggning för nästa generations biologiska läkemedel i Södertälje.
20 december 2021
Ingen kan göra allt själv, men tillsammans kan vi uppnå enormt mycket. I arbetet med att bekämpa hotet från antibiotikaresistensen och säkra en hållbar utveckling i läkemedelsbranschen anammar Lif den insikten fullt ut, skriver Bengt Mattson.
20 december 2021
Här kan du se seminariet om varför livmoderhalscancer är en av de första cancerformer som kanske helt kan utrotas. Detta tack vare förebyggande vaccin, tidig upptäckt och en förbättrad vård och behandling.
14 december 2021
Lif har tagit fram en handlingsplan mot antibiotikaresistens som i dagarna går ut på remiss. Den beskriver resistensläget i Sverige, vad som görs av läkemedelsbranschen och andra aktörer för att motverka problemet och pekar ut vad som behöver göras framgent för att bromsa utvecklingen.
9 december 2021
Upptäckten av omikron-mutationen i Sydafrika understryker behovet av fler och nya vacciner men också av ökad vaccinationstäckning, dvs. att så många som möjligt kan vaccineras så snabbt som möjligt. Att försämra patentskyddet kommer dock inte leda till en global ökad rättvisa för vaccinfördelningen, menar Lifs vd Anders Blanck.
6 december 2021
EUs nya förordning om kliniska läkemedelsprövningar träder i kraft i januari 2022. Inför detta sker de sista anpassningarna av de nationella föreskrifterna vilka remitterats. Sedan 2016 har Lif påpekat att Sverige borde anpassa kraven på distribution av prövningsläkemedel så att de harmonierar med övriga Europa.
1 december 2021
Läkemedel fortsätter att vara en viktig del av den svenska varuexporten trots viss inbromsning under första halvåret 2021 visar SCBs statistik för det tredje kvartalet. Importen har ökat något men utrikes export genererar fortfarande ett överskott på över 30 miljarder.
30 november 2021
Från november arbetar Lotta Liljelund deltid på Lif som sakkunnig inom olika EU-relaterade frågor samtidigt som hon fortsätter att vara chef över public affairs vid Novartis Sweden där hon arbetat sedan 2020.
30 november 2021
Idag höll Sveriges statsminister Magdalena Andersson sitt installationstal och presenterade sin regeringsuppställning med nya namn på ett flertal ministerposter. Bland annat blir förre LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson näringsminister.
30 november 2021
Covid-19-pandemin är inte över och vi behöver fortsätta arbetet med att bekämpa coronaviruset, men vi får inte vänta med krafttagen mot två andra enorma globala hot: antibiotikaresistensutvecklingen och klimatförändringarna. Faktum är att flera av åtgärderna mot covid-19-pandemin bidrar till att också trycka ned dessa båda ”tysta, långsamma pandemier”, skriver Bengt Mattson.
24 november 2021
Här kan du se seminariet om diabetesvårdens utveckling genom historien fram till idag och hur den kan förbättras. Vi gör också nedslag i den spännande diabetesforskningen och framtidens behandlingar.
19 november 2021
Sophia Brodin tillträdde den 15 november som planeringschef på Lif. Hon har närmast arbetat som enhetschef och biträdande avdelningschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
12 november 2021
På innovationstävlingen GroUp tävlade studenter från Sverige och Nederländerna om att utveckla digitala verktyg för att stärka mentalt välmående. Lif, Janssen och Astra Zeneca var med under innovationsprocessen och delade med sig av läkemedelsbranschens kunskaper och erfarenheter.
12 november 2021
Remissvar. Läkemedelsbehandling är den vanligaste insatsen i svensk hälso- och sjukvård och för många en nödvändighet för att klara vardagen. Trots detta förbises läkemedelsaspekten i de initiativ som syftar till att utveckla och stärka vården. I betänkandet ”God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa” saknar Lif en analys av betydelsen av effektiv och säker läkemedelsanvändning.
10 november 2021
Just nu granskar europiska läkemedelsverket EMA tre orala antiviraler och förhoppningen är att de kan godkännas i början av 2022. – Även om fortsatt vaccination av befolkningen är huvudstrategi både nationellt och internationell så kan de antivirala läkemedlen bli ett värdefullt tillägg i kampen mot covid-19, säger Dag Larsson.
9 november 2021
Tio läkemedelsföretag går samman och lanserar ett program som ska minska branschens klimatpåverkan genom att snabba på användandet av förnybar energi och reducera utsläppen av växthusgaser i den globala värdekedjan.
4 november 2021
Hur kan det goda samarbetet mellan Life Science-företagen och Region Skåne fördjupas ytterligare?
3 november 2021
Sverige ligger inte i topp inom något område när infrastrukturer för precisionsmedicin och hälsodata jämförs med sju av Europas länder. – Den här rapporten visar att vi är på god väg i Sverige men tydliggör också att vi behöver se över organisation och finansiering av våra infrastrukturer och säkerställa att vi har en ändamålsenlig lagstiftning för att inte riskera att bli omsprungna av övriga Europa, säger Frida Lundmark.
3 november 2021
Vårdens viktiga vägval är Lifs mötesplats där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra svensk hälso- och sjukvård. Den 11 november är temat hur vården av de äldre kan stöpas om för att höja kvaliteten.
1 november 2021
I november gör Lif en digital kampanj om läkemedelsbranschens arbete med de globala målen i FN:s färdplan för hållbar utveckling, Agenda 2030. Ett antal medlemsföretag har bidragit med exempel på insatser för uppfyllandet av de globala målen, i huvudsak på det nationella planet.
28 oktober 2021
Klimatet och hälsan hänger ihop och konsekvensen av växthuseffekten är bland annat radikalt ökad sjuklighet världen över. 31 oktober inleds FN:s stora klimatkonferens COP26. Många aktörer kommer att presentera nya åtaganden för att trycka tillbaka den globala uppvärmningen, även läkemedelsbranschen. Exemplen på klimatinitiativ inom produktionen är många, skriver Lifs Bengt Mattson.
27 oktober 2021
Den 26 oktober arrangerade socialutskottet en öppen utfrågning om precisionsmedicin – vård och behandling skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov. Lifs vd Anders Blanck var en av deltagarna och höll ett anförande under en förmiddag som engagerade många.
26 oktober 2021
Genom en ny nationell datastrategi vill regeringen att Sverige ska bli en ledande datadelningsnation inom artificiell intelligens (AI) och digital innovation. Inom Life Science-området lyfts infrastrukturer för bild-, hälso- och kvalitetsdata.
26 oktober 2021
Den årliga rapporten Svenskarna och internet visar att tröskeln för att använda digitala vårdtjänster minskar, men fler måste inkluderas. – Jag ser också tecken på att vi blir mer avancerade i vårt användande av e-hälsotjänster överlag. Det ska bli spännande att se var det hela tar vägen framöver, säger Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv.
19 oktober 2021
Tävlingen "Framtidens Apotek" ville få förslag på hur ett apotek kan se ut om fem, tio eller femtio år men också hur framtidens apotek kan bidra till att främja ett liv i hälsa. Det vinnande förslaget kom från Forum for Health Policy som vill se att apoteken men också farmaceuterna i framtiden blir en mer naturlig del av hälso- och sjukvården.
18 oktober 2021
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med företaget NorthXBiologics etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner i Matfors. Hubben ska också stimulera till forskning och utveckling inom området.
14 oktober 2021
Region Stockholm lyfter i sin budget för 2022 fram satsningar inom Life Science-området och ökar anslagen för såväl Centrum för hälsodata som Stockholms medicinska biobank. – Det är välkommet och viktigt att man från regionen markerar att strategin också innebär riktade ekonomiska satsningar och att man nu stärker upp två strukturer som utgör viktiga grundpelare för regionens Life Science-arbete, säger Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert.
11 oktober 2021
Med ett extrainsatt Vårdens viktiga vägval vill Lif starta diskussionen om den svenska hälso- och sjukvårdens framtid. Var står de politiska partierna och vilka frågor kommer de att ha med i sina valprogram? Hur kommer arbetet med att genomföra den nationella Life Science-strategin att se ut under kommande mandatperiod?
1 oktober 2021
Den 6 oktober tar Vårdens viktiga vägval upp vården av personer med sällsynta diagnoser. Ett område som diskuteras flitigt såväl nationellt som internationellt.
1 oktober 2021
Provtagningsmetoden Capitainer står som årets vinnare av Guldpillret. Den gör det möjligt för patienterna att ta kvalitetssäkrade torkade blodprov i hemmet för diagnos och uppföljning av läkemedelsbehandling. Bakom produkten ligger en forskargrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.
29 september 2021
Läkemedel fortsätter att vara en viktig del av den svenska varuexporten trots den pågående coronapandemin, visar SCBs statistik för första halvåret 2021.
27 september 2021
Vinnova finansierar 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bidra till en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som Life Science-nation. Lif deltar på olika sätt i flera av initiativen.
24 september 2021
Kopplingarna mellan mänskliga rättigheter, läkemedelsbranschen och sjukvården i stort är många – tillgång till adekvat vård är i sig en rättighet. Och som bolag kan läkemedelsföretagen bidra till hållbar utveckling inom näringslivet genom att stärka de mänskliga rättigheterna i leveranskedjan. Detta genom att goda arbetsvillkor med respekt för internationella konventioner är en integrerad del av arbetet.
21 september 2021
Regeringens budgetproposition innebär att hela vårdområdet inklusive social omsorg, får totalt 112 miljarder kronor i budgeten nästa år, bland annat för att hantera den uppskjutna vården.
16 september 2021
Ytterligare 220 miljoner satsas på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS). Satsningen gör det möjligt att fortsätta införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård så att alla Sveriges invånare får tillgång till mer precis diagnostik och individanpassad vård.
15 september 2021
Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif, är en av de fyra som prisas i Sweden BIO:s nya utmärkelse ”Awards for outstanding life science contributions. Han mottar utmärkelsen i kategorin ”Thought Leader”.
14 september 2021
Regeringen öronmärker 2,1 miljarder kronor nästa år för ökad global jämlik tillgång till vaccin mot covid-19. En mycket välkommen satsning, anser Anders Blanck, vd Lif.
9 september 2021
Regeringen har aviserat stora satsningar på välfärd och omsorg i höstbudgeten. Bland förslagen märks bland annat avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och personer i medicinska riskgrupper med start hösten 2022.
6 september 2021
Den 6 september sjösätter Lif den digitala kampanjen På liv och död. I korta filmer skildras hur läkemedelsföretagens forskning resulterat i behandlingar mot ett antal sjukdomar och därigenom gett människor möjlighet att leva ett friskare, friare liv.
2 september 2021
Den ökade psykiska ohälsan är temat för höstens första Vårdens Viktiga Vägval den 8 september. Arbetet med att ta fram en nationell strategi pågår men vad görs mer? Hur går det med kunskapsstyrningen och hur kan forskningen stimuleras ytterligare?
1 september 2021
Den 7 september samlas ett antal nordiska företrädare på inbjudan av EUCOPE och IML för att diskutera EU:s läkemedelsstrategi och hur den planerade översynen av EU-lagstiftningen om särläkemedel kommer att påverka behandlingen av sällsynta sjukdomar i de nordiska länderna.
31 augusti 2021
Att stabil läkemedelsförsörjning är en förutsättning för en hållbar hälso- och sjukvård är uppenbart. Men det bidrar också till flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, från biologisk mångfald till fredliga samhällen. Ambitionen att förbättra Sveriges krisberedskap får inte leda till protektionism när vi har allt att vinna på öppna gränser, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.