X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nyheter

2 oktober
Biokemisten Katalin Karikó och immunologen Drew Weissman belönas med Nobelpriset i medicin 2023 för sitt banbrytande arbete med mRNA-teknik, som lade grunden för snabb utveckling av covid-19-vacciner.
29 september
Lif uppmanar till ett nationellt grepp om läkemedelsprövningar för att motverka Sveriges minskade attraktivitet som prövningsland. I sitt remissvar till utredningen om företagsinitierade kliniska prövningar fastslås att ett partnerskap mellan industrin, akademin och sjukvården skulle stärka landets position inom Life Science och gynna både patienter och svensk ekonomi.
28 september
Lif ingår i Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap som verkar för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas utan störningar oavsett globala händelser. Den 26 september kallade rådet till möte.
22 september
EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning syftar till att öka tillgången till läkemedel i medlemsstaterna och stärka Europas innovationskraft. Men förslagets nuvarande utformning går i direkt motsatt riktning och måste revideras, anser Lif.
21 september
Tre nya medlemmar valdes in i Lifs styrelse den 18 september: Daniel Lucas från Eli Lilly, Emelie Antoni från AstraZeneca och Johan Kahlström från Novartis. De ser fram emot att arbeta fokuserat med frågor som snabbare tillgång till innovativa läkemedel och en ledande global position för svensk Life Science.
12 september
Tre forskningscentrum som blivit viktiga aktörer i det svenska ekosystemet för biologiska läkemedel får nu ny finansiering från Vinnova och Vetenskapsrådet. Verksamheterna ska göra Sverige ledande inom utveckling och produktion, något som på sikt bidrar till export, tillväxt och fler jobbtillfällen.
8 september
Regeringen öronmärker medel i nästa års budget för att förlänga skattelättnaden för utländska experter som arbetar i Sverige. Utvidgningen av den så kallade expertskatten är nödvändig för att säkra den världsledande spetsforskning och innovation som krävs för Life Science-branschens tillväxt.
7 september
I höstbudgeten avsätts nästan 800 miljoner kronor för inköp av covidvaccin, då staten förlänger överenskommelsen med SKR för att säkerställa en jämn och hög vaccineringstäckning under nästa år. Det ger regionerna goda förutsättningar att fortsätta skydda riskgrupperna.
7 september
Regeringen satsar 341 miljoner kronor över tre år på att bygga en gemensam digital infrastruktur för hela Sveriges hälso- och sjukvård, förslaget välkomnas av Lif som lyfter vikten av en nära dialog med näringslivet under arbetet.
31 augusti
Utredningen om en nationell samordning av försörjningsberedskapen föreslår att läkemedelsföretagen själva ska finansiera beredskapsåtgärder som exempelvis säkerhetslager. Lif ser med oro på förslaget, som riskerar att försvaga läkemedelsförsörjningen.
29 augusti
Exporten av läkemedel ökade kraftigt under förra året och nådde rekordhöjder. Nya siffror från SCB visar att läkemedel blir en allt viktigare exportprodukt då den positiva trenden håller i sig och exporten fortsätter att växa under 2023.
25 augusti
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och annan samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2022 års Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården, som sammanställts av Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
23 augusti
Bristen på penicillinet Kåvepenin och behovet att säkra tillgången på äldre antibiotika överlag gör att Sverige sätter in flera åtgärder. Bland annat ser regeringen över nya ersättningsmodeller och högre priser. Det kommer både stärka läkemedelsförsörjningen och minska hotet från antibiotikaresistensen, anser Lif.
5 juli
Regeringen planerar byggandet av en nationell digital infrastruktur för vården, vilket möjliggör säker och effektiv delning av patientinformation mellan vårdgivare. I en promemoria till socialministern föreslår Lif och tre andra branschorganisationer en Sverigeförhandling för att genomföra projektet.
4 juli
I detta avsnitt ger Håkan Hanberger, professor och infektionsläkare, och Ylva Sandström, medicinsk rådgivare på Lif och specialist i allmänmedicin, en bild av konsekvenserna för sjukvården om det inte längre finns effektiva antibiotika att tillgå. Vanliga kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar och andra rutinmässiga medicinska procedurer skulle bli riskfyllda och svåra att genomföra.
29 juni
Lif ser mycket positivt på regeringens besked om att Jeanette Edblad anställs som ny chef för life science-kontoret i Regeringskansliet.
26 juni
Den svenska Life Science-branschen har enorm potential att växa och möta globala hälsoutmaningar med ny medicinteknik och läkemedel. Men företagen behöver rätt förutsättningar. Regeringen måste satsa på att stärka konkurrenskraften med åtgärder på Sverige- och EU-nivå.
21 juni
När förhandlingarna nu inleds kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning måste Sverige driva på för ett regelverk som både kan öka tillgången till nya läkemedel för Europas patienter och ge rätt incitament för forskningsinvesteringar inom unionen. Svenska patienter och företag är förlorare om lagförslaget inte ändras.
16 juni
Lifs läkemedelsinformationstjänst – Fass, har nyligen lanserat appen ”Fass Vård”, som riktar sig mot vårdprofessionen. Appens nya funktioner ger enklare åtkomst till läkemedelsinformation och svarar även på omvärldsläget och eventuella krissituationer genom appens offline-funktionalitet. Appen finns till för vårdpersonal som behöver pålitlig läkemedelsinformation för att fatta snabba och välinformerade beslut. ”Fass Vård” finns nu tillgänglig för nedladdning på både Google Play och App Store.
16 juni
EU:s ministerråd har antagit en rekommendation för att intensifiera kampen mot antibiotikaresistens. Rekommendationen, som ger konkreta riktlinjer för att minska antibiotikaanvändning hos både människor och djur, är av stor vikt för unionens arbete mot AMR.
15 juni
I veckan träffades Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap under ledning av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Lif var med som representant för läkemedelsbranschen. Rådet har bildats för att stärka kunskapen i tvärsektoriella frågor av vikt för Sverige, bland annat krigsplacering och försörjningsberedskap.
13 juni
British standards institute har lanserat en global certifiering som ska minska risken för utsläpp av antibiotikarester i miljön vid läkemedelsproduktion. Den bygger på en tillverkningsstandard som branschen varit med och utvecklat. Lif hoppas att certifieringen kan användas vid upphandling i hela Norden.
9 juni
Almedalsveckan är en unik mötesplats där samtal och debatt kan leda till positiv samhällsutveckling. Vi hoppas att våra seminarier och samtal leder till konkreta åtgärder som stärker svensk konkurrenskraft samt utvecklar hälso- och sjukvården i syfte att ge patienter bästa möjliga vård.
9 juni
Under det svenska EU-ordförandeskapet har Sverige, liksom förra gången 2009, lyft hotet från AMR – antibiotikaresistens. Det är ett välkommet initiativ kring en global utmaning som inget land ensamt kan lösa. Centralt då som nu är förutsättningarna för forskning och utveckling av nya antibiotika för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa.
8 juni
Hur kommer deep tech att forma framtiden för läkemedelsbranschen och Europas ekonomi? Som ordförandeland i EU höll Sverige nyligen en högnivåkonferens om hur teknikintensivt entreprenörskap kan bidra till en innovativ och konkurrenskraftig inre marknad. Lifs IP-expert Karolina Rondahl delar med sig av nyckelinsikter från eventet.
26 maj
Vitalis är en av de största hälsoteknikmässorna i Norden, där experter, innovatörer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn samlas för utbyte av idéer och kunskap. För Lif och Fass var det självklart att finnas på plats när årets upplaga arrangerades i slutet av maj.
23 maj
Ett pilotprojekt därläkemedelsföretag fick ersättning för att garantera snabb tillgång till medicinskt kritiska antibiotika vid behov visade så goda resultat att försöket nu förlängs av regeringen.
23 maj
Vinnova har idag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Det förväntas bidra till forskning, innovation och ekonomisk tillväxt.
22 maj
Kliniska prövningar är en viktig del av läkemedelsutvecklingen. Inte bara är de avgörande för att få fram nya läkemedel och terapier. De ger också patienter tillgång till den senaste forskningen. I samband med Clinical Trials Day berättar Johan Färnstrand, vd på Lif, om varför det är så viktigt att företagsinitierade läkemedelsprövningar utförs just i Sverige.
19 maj
Fyra nya ledamöter valdes på Lifs årsstämma den 16 maj. De ser alla fram emot att driva på för patienters tillgång till nya, effektiva läkemedel så att de får möjlighet att dra nytta av den imponerande medicinska utvecklingen och att bidra till arbetet med att stärka Sverige inom Life Science.
12 maj
Fass presenterar sin nya app Fass Vård på Vitalis den 23–25/5, en mässa för digitala lösningar inom vård och omsorg. Där kommer de att ha dialog med deltagarna om deras behov av läkemedelsinformation och hur appen kan utvecklas ytterligare.
11 maj
The upcoming meeting in Stockholm From Theory to Practice: Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation is an important event in the Nordics leading up to the implementation in 2025.
9 maj
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde nyligen ett toppmöte med sjukvårdsministrar i EU, med fokus på tillgång till innovativa och redan etablerade läkemedel. Lif deltog i en utställning om svensk läkemedelsinnovation som hölls i samband med mötet.
5 maj
Regeringen skjuter till mer pengar till Genomic Medicine Swedens (GMS) pilotprojekt där alla barn som diagnosticerats med cancer erbjuds helgenomsekvensering. Tekniken ger en mer precis diagnos och möjliggör en så skräddarsydd behandling som möjligt.
5 maj
För att rest- och bristsituationer ska kunna förebyggas och hanteras bättre har regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in. Bland annat genom att ge farmaceuter nya mandat.
26 april
Lif välkomnar att EU-kommissionen nu presenterat ett förslag till en ny samlad läkemedelslagstiftning för medlemsländerna. En moderniserad lagstiftning behövs för att möta den medicinska utvecklingen. En del lagförslag riskerar dock att försämra EUs konkurrenskraft gentemot främst USA och Asien.
25 april
Immaterialrätt är en förutsättning för nya behandlingar som förbättrar människors liv, kanske ditt och mitt. När jag talar med personer som arbetar med frågan på läkemedelsområdet blir det tydligt hur avgörande det är, särskilt för mindre företag, skriver Lifs expert Karolina Rondahl med anledning av årets World IP Day.
21 april
Nu är nomineringen för Athenapriset 2023 öppen. Vem tar hem det prestigefyllda priset i år? Det instiftades med visionen att förbättra hälsa och livsvillkor för människor genom att stimulera forskning och innovationer i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
20 april
HiKS, Lifs databas för företagsinitierade prövningar, gör det enklare att hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar. Förhoppningsvis kommer tjänsten också att stärka Sveriges attraktivitet som prövningsland.
20 april
Trots sina stora hälsovinster är vacciner en underutnyttjad resurs idag. Fortfarande drabbas många människor i Sverige av sjukdom och död som går att förhindra med enkla och billiga medel: värdet av vaccinering genom hela livet, inte bara i barndomen, kan inte underskattas.
19 april
Att ha koll på Life Science-branschens trender och utvecklingsbehov gör det möjligt att rikta insatserna där de får bäst effekt. Innovationsmyndigheten Vinnova presenterar en rapport över de svenska företagens utveckling 2009–2020. Den visar att branschen är på frammarsch men att bland annat kompetensförsörjningen vacklar.
13 april
Sveriges ordförandeskap i EU kan kanske så här i halvtid sammanfattas med ordet lågmält, även om de aktiviteter som genomförts i Sverige inom vårdområdet varit viktiga. Jag hoppas dock att life science-konferensen i slutet av juni blir ett avslutande fyrverkeri som än tydligare kan sätta Sveriges life science-sektor på den globala kartan.
31 mars
Idag meddelade regeringen att Inger Alverfors ges uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Behovet av utredningen är stort då det idag saknas uppgifter om primärvårdens verksamhet och användningen av läkemedel inom slutenvården.
31 mars
Den forskande läkemedelsbranschen ser en positiv trend just nu. Regeringen satsar och visar handlingskraft för att förverkliga målet om Sverige som globalt ledande Life Science-nation genom ett pärlband av konkreta insatser. Nu gäller det att hålla tempot uppe och ta fasta på alla goda initiativ.
16 mars
SweTrial, ett nationellt partnerskap mellan aktörer för att skapa förutsättningar för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Det är huvudförslaget i den utredning som nu överlämnats till regeringen. Lif ser mycket positivt på förslagen i utredningen.
15 mars
Barbro Westerholm, före detta riksdagsledamot för Liberalerna och under decennier en centralgestalt inom svensk hälso- och sjukvård, har avlidit 89 år gammal. Hon var läkaren och politikern som alla lyssnade till med respekt, som alltid tog ställning för utsatta och sköra grupper och för alla människors lika värde.
14 mars
Regionens handlingsplan beskriver hur man ska ta precisionsmedicinen in i hälso- och sjukvården så att patienter får tillgång till individbaserade behandlingar. Man föreslår bland annat bättre modeller för samverkan med Life Science-företagen. – Vi behöver dra nytta av samtliga aktörer på ett än mer effektivt sätt, kommenterar Lifs Frida Lundmark.
9 mars
Hittills har parallellimportörer inte varit skyldiga att göra restanmälningar till Läkemedelsverket när en produkt riskerar att ta slut. Men nu ska de under en testperiod rapportera in kommande brister. Ett värdefullt bidrag i arbetet med att upprätthålla tillgången till mediciner, anser Lif.
2 mars
Socialstyrelsen ska köpa in sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och bygga statliga säkerhetslager. Uppdraget kom från regeringen i slutet av februari och man påtalar att det ska genomföras skyndsamt.
1 mars
Läkemedelsförsörjningens alla aktörer arbetar med att säkra Sveriges läkemedelstillgång i både kristider och normalläge. En rad regeringsuppdrag har de senaste åren lagts ut på myndigheter med ansvar för läkemedel. Nu har rapporter som redovisar arbetet publicerats.