Nyheter

17 juni
Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården. Den 14 juni stod LIF och EFPIA värd för ett rundabordssamtal på temat, där intressenter från hela Europa deltog.
13 juni
Har du ett brett samhällsintresse och är nyfiken på läkemedelsbranschen? Det behövs fler personer som har insikt i hela det komplexa läkemedelsområdet. Därför startar LIF en traineeverksamhet för morgondagens ledare inom branschen som ger nyutexaminerade en unik tillgång till den forskande läkemedelsbranschens samlade kompetens. Programmet ger dig förutsättningar att efteråt söka dig vidare till anställningar inom läkemedelsföretag, myndigheter och hälso- och sjukvården.
10 juni
Regeringen intensifierar arbetet med att stärka förutsättningarna för den svenska Life Science-sektorn. Idag presenterar näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans och socialminister Lena Hallengren vilka områden som ska prioriteras i den kommande Life Science-strategin i en debattartikel i Dagens Medicin.
4 juni
Problemet i Sverige är inte att patientorganisationerna får för mycket ekonomiskt stöd från läkemedelsföretagen, utan snarare att de inte har tillräcklig basfinansiering.Det skriver Anders Blancki en kommentar till en ledare i Expressen som tar upp frågan ompatientorganisationernas oberoende när de får bidrag från läkemedelsföretag.
4 juni
Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.
3 juni
Mycket glädjande! Läkemedelsindustrin är en avancerad, högteknologisk sektor, allt viktigare för Sverige som exportnation.
24 maj
Den senaste veckan har problemet med restnoterade läkemedel debatterats på DN Debatt. I veckan startade överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet en debatt om problemet med restnoterade läkemedel. LIF, tillsammans med FGL, är en av flera som skrivit replik på artikeln.
24 maj
I sin nya roll som styrelseordförande för LIF ser Malin Parkler fram emot att fortsätta driva LIFs samverkan med hälso- och sjukvården och patienterna.
20 maj
Varje år gör LIF en undersökning bland medlemsföretagen för att kartlägga läget för kliniska prövningar i Sverige. Den så kallade FoU-rapporten för 2018 är inte helt färdig men delresultaten visar att kurvan fortfarande lutar åt fel håll.
10 maj
Förslagen från statlige läkemedelsutredaren Toivo Heinsoo kan inte genomföras utan en genomgripande omarbetning. Det skriver Läkemedelsindustriföreningen, LIF, i remissvaret till slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen (SOU 2018:89).
8 maj
LIF ifrågasätter eHälsomyndighetens lagstöd för att fortsätta leverera läkemedelsstatistik till regioner och myndigheter samtidigt som företagens tillgång stryps.
30 april
Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda läkemedelsförskrivning utanför godkänd indikation. Det kan leda till ett parallellt system i Sverige med lägre krav på att visa säkerhet och effekt. "En sådan ordning är inte acceptabel", menar LIFs vd Anders Blanck.
25 april
Vaccination är ett av samhällets mest effektiva verktyg för att rädda liv och främja hälsa. På Folkhälsomyndighetens vaccindag lyftes tidigt vaccinernas värde, skriver LIFs sakkunnige Bengt Mattson och understryker vikten av att vaccinera sig genom hela livet, inte bara i barndomen.
24 april
Vacciner räddar miljontals liv varje år och skyddar ännu fler från att insjukna i allvarliga åkommor som kan ha svåra, livslånga efterverkningar. En hög vaccinationstäckning ökar skyddet för hela befolkningen, något som just nu uppmärksammas i en internationell kampanj.
16 april
LIF:s samhällspolitiska chef Jonas Vikman intervjuade Elizabeth Kuiper, director of european affairs på EFPIA, när hon var på besök i Stockholm.
12 april
E-hälsomyndighetens konsekvensanalys av sitt beslut att strypa tillgången till läkemedelsstatistik är klar. Efter en genomgång kan LIF konstatera att den uttömmande beskriver de stora negativa konsekvenser som är att vänta när myndigheten som tidigare aviserat slutar att leverera uppgifter till statistikleverantörerna den 10 maj.
8 april
Vill du vara med och förvalta och utveckla Fass? - Ett av Sveriges mest använda informationssystem för läkemedelsinformation.
4 april
Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
2 april
Vem står bakom den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nominera dig själv eller någon annan till årets Athenapris senast den 10 juni.Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.
1 april
Folkhälsomyndigheten har snabbutrett kostnaden för att inkludera även pojkar i vaccinationsprogrammet mot HPV. Den hälsoekonomiska analysen visar att allmän vaccination är kostnadseffektiv, men att det dyraste vaccinet förutsätter en rabatt vid upphandling för att vara ett kostnadseffektivt alternativ.
22 mars
Avancerade terapiläkemedel (ATMP) kan användas för att ge svårt sjuka patienter helt nya typer av effektiva behandlingar. Men de nuvarande betalnings- och värderingsmodellerna är inte utformade för dessa och försvårar därmed införandet i vården. En ny rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi ger förslag på hur ATMP-behandlingarna kan finansieras.
18 mars
Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.
14 mars
SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.
13 mars
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.
12 mars
Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.
28 februari
På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF. ”Vi hoppas att underlaget kan bidra till att finna lösningar för att förbättra svenska patienters tillgång till behandling för dessa ofta mycket svåra sjukdomar”, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.
27 februari
Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).
22 februari
Den konsekvensanalys som LIF tagit fram visar att ett mer begränsat utlämnande av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får många negativa samhälleliga konsekvenser.
20 februari
Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.
14 februari
De senaste åren har LIF upprepade gånger lyft behovet av en samlad ansats när det gäller tillgängliggörandet av hälsodata för analys. Så även i remissvaret till slutbetänkandet ”Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser” som lämnats till utbildningsdepartementet.
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 17
@AndersBlanck: Debatt: Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i länet https://t.co/DTCfaiwTIJ
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jul 17
@DNDebatt: DN DEBATT 17/7 Forskningsfinansiärer: ”Resultaten av medicinsk forskning når inte alltid patienterna – som riskerar att beha…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jul 17
Debatt: Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i länet https://t.co/DTCfaiwTIJ
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jul 16
@DNDebatt: DN DEBATT 17/7 Forskningsfinansiärer: ”Resultaten av medicinsk forskning når inte alltid patienterna – som riskerar att beha…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jul 16
@SofiaStale: Bra! Forskning och utbildning är en naturlig del av vården och måste prioriteras därefter. Det kan inte vara upp till enski…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jul 15
@WHO: More than 1 in 10 children worldwide missed out on lifesaving #vaccines such as #measles, #diphtheria and #tetanus in 2018: New da…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jul 15
@gavi: “Vaccines are now more accessible, affordable & effective than they’ve ever been – no parent should still be forced to go through…