X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Medlemskap i Läkemedelsindustriföreningen

Lif - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige arbetar för att förbättra livskvaliteten för alla patienter i Sverige genom att medverka till att utveckla det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och verka för utveckling av, tillgång till, och korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Läkemedelsindustriföreningen är en branschförening som består av ca 90 medlemsföretag. Lif Service AB (Lif) dotterbolaget, företräder medlemmarna i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. Ett medlemskap i föreningen ger även tillträde till den service som tillhandahålls av servicebolaget. För detta betalar företaget en serviceavgift som ger tillgång till, och inflytande över, servicebolagets verksamhet. Lifs arbete innefattar även arbete i viktiga internationella branschorganisationer såsom EFPIA, AESGP och IFPMA. Lif tillhandahåller till exempel självfinansierade tjänster hänförliga till Fass och efterlevnaden av det marknadsetiska regelverket.

Exempel på övrig verksamhet och service:

 • Opinionsbildande verksamhet
 • Remisshantering
 • Rådgivning och information om det etiska regelverket
 • Tillgång till informationsmaterial
 • Möjlighet till medverkan i Lifs arbetsgrupper
 • Tillgång till utbildnings- och informationsverksamhet

Medlemsansökan

För att bli medlem i Läkemedelsindustriföreningen krävs att företaget tillverkar läkemedel samt forskar eller bedriver annan vetenskapligt inriktad verksamhet på läkemedelsområdet. Med läkemedel menas här vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) äger tillämpning, dock ej naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel eller homeopatika. Företag som endast bedriver forskning eller annan vetenskapligt inriktad verksamhet på läkemedelsområdet kan, om särskilda skäl finns, också bli medlemmar.

Enligt paragraf 2 i stadgarna skall medlem:

 • Vara ansluten till Svenska läkemedelsförsäkringen, eller ha annan motsvarande försäkring för läkemedelsskador.
 • Vara medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv och följa dess stadgar och särskilda avtal som träffas mellan föreningen och Svenskt Näringsliv.

För inträde som medlem i föreningen krävs en skriftlig ansökan med bifogat registreringsbevis. Ansökan om medlemskap bör rekommenderas av två medlemsföretag i Lif, vilka tillstyrker ansökan. Därefter tillstyrks eller avstyrks inträdesansökan av styrelsen och beslutas därefter av föreningsstämman.


Årsavgifter för 2021

 1. En rörlig medlemsavgift om 0,07 procent för de godkända läkemedel samt vacciner som medlemsföretaget under 2020 var ombud för och beräknad på omsättningen enligt "InformX Sell in National, Sell in OTC and Vaccines" för dessa läkemedel och vacciner. Om informationen inte är tillgänglig baseras avgiften på omsättning inrapporterad av medlemsföretaget.
 2. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 uppgick till 6 MSEK eller lägre, skall medlemsavgiften uppgå till 22 500 kronor.
 3. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 omfattas av intervallet 6 MSEK till 97 MSEK, skall medlemsavgiften uppgå till 67 800 kronor.
 4. Medlemsavgiften debiteras med lika delar tidigast i januari och juni.

Avgift till Läkemedelsindustriföreningens Service AB:

 1. En rörlig serviceavgift om 0,034 procent för de godkända läkemedel samt vacciner som medlemsföretaget under 2020 var ombud för och beräknad på omsättningen enligt "InformX Sell-in National, Sell-in OTC and Vaccines" för dessa läkemedel och vacciner. Om informationen inte är tillgänglig baseras avgiften på omsättning inrapporterad av medlemsföretaget.
 2. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 uppgick till 6 MSEK eller lägre, skall serviceavgiften uppgå till 11.000 kronor.
 3. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 omfattas av intervallet 6 MSEK till 97 MSEK, skall serviceavgiften uppgå till 33.000 kronor.
 4. Serviceavgiften debiteras med lika delar tidigast i januari och juni.


Medlemsavgifter 2022

 1. En rörlig medlemsavgift om 0,07 procent för de godkända läkemedel samt vacciner som medlemsföretaget under 2021 var ombud för och beräknad på omsättningen enligt "InformX Sell in National, Sell in OTC and Vaccines" för dessa läkemedel och vacciner, om informationen inte är tillgänglig baseras avgiften på omsättning inrapporterad av medlemsföretaget.
  Beroende på den extraordinära situationen med pandemin skall Covid-19-vacciner exkluderas.
 2. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 uppgick till 6 MSEK eller lägre, skall medlemsavgiften uppgå till 22 500 kronor.
 3. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 omfattas av intervallet 6 MSEK till 97 MSEK, skall medlemsavgiften uppgå till 67 800 kronor.
 4. Medlemsavgiften debiteras under andra kvartalet

Serviceavgifter 2022

 1. En rörlig serviceavgift om 0,034 procent för de godkända läkemedel samt vacciner som medlemsföretaget under 2021 var ombud för och beräknad på omsättningen enligt "InformX Sell-in National, Sell-in OTC and Vaccines" för dessa läkemedel och vacciner, Om informationen inte är tillgänglig baseras avgiften på omsättning inrapporterad av medlemsföretaget.
  Beroende på den extraordinära situationen med pandemin skall Covid-19-vacciner exkluderas.
 2. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 uppgick till 6 MSEK eller lägre, skall serviceavgiften uppgå till 11.000 kronor.
 3. Oberoende av punkt 1 att för de medlemsföretag, för vilka omsättningen enligt punkt 1 omfattas av intervallet 6 MSEK till 97 MSEK, skall serviceavgiften uppgå till 33.000 kronor.
 4. Serviceavgiften debiteras under andra kvartalet.
Foto på kontaktpersonen
Åsa Nilsson Ekonomichef

Ekonomichef

Uppdaterad: 27 maj 2021