X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Etik

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Egenåtgärdssystemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom forskning och sjukvård.


AKTUELLT


8 oktober 2020

Ny riktlinje för tydligare läkemedelsinformation vid digital annonsering

Ökad användning av digitala kanaler för marknadsföring av receptfria läkemedel innebär att det sätt den obligatoriska informationen om läkemedlet presenteras kan behöva anpassas till nya format och sätt att konsumera media. Genom användarundersökningar, bland annat sk eye-tracking, kan man se hur informationen ska utformas för att bli synlig och mest läsvänlig. För receptfria läkemedel innebär det att en klickbar sk ”grön box” blir ett alternativ till nuvarande annonsutformning.

8 september 2020

Lif lanserar e-utbildning om samverkan mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer

I våras uppdaterades den del av läkemedelsbranschens etiska regelverk som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. Nu lanserar Lif en e-utbildning om reglerna.


Relaterat innehåll

Om läkemedelsbranschens etiska regelverk

Regler för läkemedelsinformation har sedan det ursprungligen antogs 1969 av Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och Representantföreningen för Utländska Farmacevtiska Industrier (RUFI) varit det huvudsakliga dokumentet för att närmare ange läkemedelsföretagens ansvar för information om läkemedel. Under senare år har Lif bl.a. genom sitt medlemskap i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), International Federation of Pharmaceutical Manufactures and Associations (IFPMA) kommit att omfattas av dessa organisationers regelverk. Därutöver har Lif ingått ett flertal överenskommelser om samverkansformer mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården m.fl. Dessutom har regler för icke-interventionsstudier, regler för samverkansformer med orga-nisationer/intresseorganisationer, regler för umgänget mellan företag och medarbetare på apotek samt regler för umgänget mellan företag och politiker utgivits.

Det åligger de svenska marknadsbolagen att tillse att Läkemedelsbranschens etiska regelverk iakttas även av moderbolag och systerbolag vid aktiviteter på den svenska marknaden eller riktade mot den svenska marknaden. Vidare åligger det sådant bolag att i licensavtal eller liknande med samarbetspartner ålägga dem att följa Läkemedelsbranschens etiska regelverk.

Lifs styrelse beslutade att samla de nationella och internationella regelverken i en kod. Lifs styrelse beslutade den 13 juni 2007 att anta det nya regelverket som benämns Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Regelverket trädde ikraft den 1 oktober 2007 och reviderades senast i december 2019. Läkemedelsbranschens etiska regelverk ska ses som ett komplement till gällande lagstiftning, författningar och myndigheters föreskrifter och tillämpliga koder, t.ex. mutlagstiftning, Institutet mot Mutors "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet" och regler kring upphandling. Den 1 januari 2018 bildades en nordisk förening för veterinärmedicinska läkemedel med ansvar för bland annat marknadsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel. I samband med revideringen av LER i februari 2018 beslutades därför att ta bort de delar i LER som specifikt berörde veterinärmedicinska läkemedel. Övriga delar i LER berör fr.o.m. detta datum ej heller veterinärmedicinska läkemedel eller veterinärmedicinska företag.

Medlemsföretagen i Lif, Föreningen Innovativa Mindre Life Science Bolag (IML), ASCRO och Föreningen för Generiska Läkemedel (FGL) följer LER.


Foto på kontaktpersonen
Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer