IGN och NBL

Sök i:

IGN

NBL


Prenumerera på nya IGN/NBL ärenden

Om IGN och NBL

IGN står för Informationsgranskningsnämnden och NBL står för Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation.

IGN (tidigare IGM) och NBL verkar sedan 1969 för att upprätthålla branschens krav på att läkemedelsföretagen i sin information och övriga marknadsaktiviteter iakttar god branschsed. Om ett företag konstaterats bryta mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk kan företaget åläggas att erlägga en avgift. Avgiften uppgår till max 500 000 kr och betalas till LIF.

IGN

Informationsgranskningsnämnden (IGN) ersatte from 1 januari 2017 Informationsgranskningsmannen (IGM).

IGN består av ordförande samt två ledamöter. Ordförande i IGN ska vara LIF:s Compliance Officer. Minst en ledamot ska företräda medicinsk sakkunskap; denne ska vara legitimerad läkare, inneha klinisk specialitet eller motsvarande kompetens och vara kliniskt erfaren. Minst en ledamot ska ha kvalificerad utbildning inom hälso- och sjukvårdens område med betydande och allsidig erfarenhet samt ha insikter inom marknadsrätt.

IGNs uppgifter

  • att löpande granska företagens läkemedelsinformation.
  • att på eget initiativ eller efter anmälan pröva om marknadsföringsåtgärder och marknadsaktiviteter avseende läkemedel står i överensstämmelse med god branschsed.

IGNs sammansättning

Ordförande
Jonas Duborn, Compliance Officer LIF

Vice ordförande
Medicine Doktor Anders Öhlén

Ledamot
Apotekare Björn Isaksson

Suppleanter
Docent Göran Wennersten

Anmälan till IGN

De som har rätt att anmäla ett ärende till IGN för granskning är:

  • Privatpersoner
  • Läkemedelsföretag
  • Annat företag eller sammanslutning (myndigheter anmäler till NBL)

Kontaktuppgifter till IGN

Informationsgranskningsnämnden, IGN
LIF
Box 17698
118 92 Stockholm

ign@lif.se

pliktexemplar@lif.se

Vice ordf. Anders Öhlén
Tel: 0702-00 16 20

Av miljöskäl är det önskvärt att pliktexemplar sänds via e-post.

Anmälningar inklusive bilagor skickas även dessa med fördel via e-post.

NBL

NBL består av ordförande och elva ledamöter. Ordföranden skall vara erfaren och dokumenterat skicklig jurist och får inte vara verksam inom läkemedelsbranschen. Sex ledamöter skall vara i ansvarig ställning knutna till läkemedelsföretag. Två ledamöter skall företräda medicinsk sakkunskap. Tre ledamöter skall företräda allmänintressen, särskilt konsumentintresset.

NBLs uppgifter

  • att behandla överklagade ärenden som handlagts av IGN eller LIFs Compliance Officer.
  • att vara första och sista instans i ärenden där en myndighet står som anmälare i ärenden avseende marknadsföring av läkemedel.
  • att avge vägledande uttalanden i en informations- eller marknadsföringsfråga när NBL finner detta nödvändigt.

NBLs sammansättning

Ordförande
f.d. Justitierådet Severin Blomstrand

Vice Ordförande
Justitierådet Ingemar Persson

Sekreterare

Linda Melkersson

Ledamöter

Annika Ohlson, Amgen AB

Birgitta Strinnholm, AstraZeneca Sverige AB

Camilla Poljen, MSD

Johanna Blom, Bausch & Lomb

Sofie Alverlind, företrädare för allmänintresset

Inge Eriksson, företrädare allmänintresset

Lennart Andrén, medicinskt sakkunnig

Anders Ottenblad, Abbvie

Synnöve Lindemalm, medicinskt sakkunnig

Ulf Brändström, företrädare allmänintresset

Suppleanter

Bernt Åslund, företrädare för allmänintresset
Ove Andersson, medicinsk sakkunnig
Tinni Lien, Bayer
Ulrika Widenborg, Evolan Pharma AB (FGL)

NBL-möten 2019

18 oktober
8 november
13 december

Kontaktuppgifter till NBL

Ärenden till NBL skickas företrädesvis via e-post, info@lif.se, i andra hand via post enligt nedan.

Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation
LIF
BOX 17608
118 92 Stockholm

Tel: 08 - 462 37 00
info@lif.se 

Kontaktperson NBL

LIFs Jurist Linda Melkersson