X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsföretagens försäljning

Hur stor är läkemedelsföretagens försäljning i Sverige? Hur stor andel av den totala volymen som säljs är generika? Här finns statistik som visar den totala försäljningen av läkemedel och hur det ser ut inom kategorierna originalläkemedel, generika och parallellimport.

Ladda ned bild: Läkemedelsförsäljningen i Sverige (png)

Download picture: Pharmaceutical sales in Sweden (png)

Sedan 2000-talets början har läkemedelsföretagens försäljning av läkemedel i Sverige ökat från cirka 20 miljarder kronor till cirka 50,2 miljarder kronor år 2021, inräknat både human- och veterinärläkemedel. Det är en genomsnittlig försäljningsökning på cirka 7,0 % sedan år 2000. Under de senaste 10 åren har läkemedelsföretagens försäljning ökat med 19,8 miljarder kronor netto, vilket är en genomsnittlig ökning på 6,5 %.

Försäljningen 2021 var 50,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,1 % jämfört med föregående år (2020).

Återbäring

Företagens faktiska intäkter är inte densamma som försäljningen, eftersom företagen för vissa läkemedel i efterhand betalar tillbaka en viss summa, s.k. återbäring, till stat och regioner. Återbäringen varierar från år till år beroende på vilka läkemedel som för tillfället omfattas av sidoavtal mellan regioner och företag. För år 2021 uppgick återbäringen för förskrivningsläkemedel till 2,7 miljarder kronor, vilket är cirka 118 miljoner lägre än föregående år (2020).

Sänkta utförsäljningspriser (AUP) är den faktor som har bidragit mest till minskningen (-230 miljoner kronor), bland annat AUP-sänkningar för TNF-hämmare och för vissa cancerläkemedel. Nya och förändrade avtal (+71 miljoner kronor) har tillsammans med en ökad volym (+41 miljoner kronor) lett till ökad återbäring, vilket har utjämnat den totala minskningen i återbäring år 2021 jämfört med år 2020.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har regeringens uppdrag att årligen prognostisera och följa upp den samlade återbäringen. Läs rapporten för helåret 2021 här.

Läkemedelsmarknadens tillväxt

Försäljningen avser förskrivnings- och klinikläkemedel och mäts i apotekens inköpspris (AIP). Volym är mätt i antal definierade dygnsdoser (DDD) och antal förpackningar.

Källa: IQVIA

Ladda ned bild: Tillväxt av läkemedelsmarknaden (png)

Download picture: Total value growth (png)

Försäljningsökningen för receptförskrivna och sjukhusläkemedel för perioden januari 2021 till december 2021 uppgick till cirka 850 miljoner kronor, vilket är en marknadstillväxt på 2,03 %. Marknadstillväxten påverkades positivt av ökade försäljningsvolymer med 2,91 % och negativt av prisutveckling med 1,97 %. Nya läkemedel och förändrade behandlingsmönster hade en positiv påverkan på den totala tillväxten på 1,10 %.

Försäljningsökningen kan förklaras av flera faktorer. Att vi blir fler, äldre och använder mer läkemedel har störst inverkan på kostnaderna. Andra faktorer som bidrar men i lägre grad är förändrade behandlingsmönster och användningen av nya moderna läkemedel samt prisförändringar.

Ladda ned bild: Andel av totala försäljningsvärdet och försäljningsvolymen, uppdelat på kategori (png)

Download picture: Share of total pharmaceutical sales value and volume, divided by category (png)

Figuren visar förhållandet mellan försäljningsvärdet (AIP) och försäljningsvolymen (DDD) för läkemedel i Sverige under 2021. Originalläkemedel stod för 57 % av försäljningsvärdet men endast 17 % av försäljningsvolymen. Motsatt förhållande gällde för de generiska läkemedlen som står för endast 22 % av försäljningsvärdet men 66 % av försäljningsvolymen. Parallellimporterade läkemedel står för 9 % av försäljningsvärdet och 3 % av försäljningsvolymen. I kategorin övriga ingår äldre och/eller naturläkemedel som inte klassificeras i någon av de andra grupperna.

Ladda ned bild: Generika, andel av den totala läkemedelsförsäljningen (png)

Download picture: Generics, share of total pharmaceutical sales (png)

Försäljningen av generiska läkemedel och biosimilarer var 11,2 miljarder kronor år 2021 vilket är en ökning med 51,1 miljoner kronor (0,5 %) jämfört med 2020. Det är en mindre ökning än föregående år då försäljningen ökade med 1,3 miljarder kronor (12,8 %).

Den högre ökningstakten från år 2019 till 2020 beror främst på introduktionen av biosimilarer efter att patentet på Humira (TNF-hämmare) gick ut år 2018.

År 2021 utgjorde generiska läkemedel och biosimilarer 22,7 % av den totala läkemedelsförsäljningen och 66,8 % av försäljningsvolymen mätt i DDD.

Ladda ned bild: Parallellimport, andel av den totala läkemedelsförsäljningen (png)

Download picture: Parallel import, share of total pharmaceutical sales (png)

Försäljningen av parallellimporterade läkemedel uppgick år 2021 till cirka 4,4 miljarder kronor och utgjorde cirka 8,9 % av den totala läkemedelsmarknaden i Sverige. 

Lär dig mer: Vad är originalläkemedel, generika och parallellimport?

Originalläkemedel med patentskydd driver på utvecklingen av nya läkemedel

Bild på dokument

Originalläkemedel avser de läkemedel som tillhandahålls av det företag som forskat fram och utvecklat dem. Under de första 15 åren på marknaden skyddas läkemedlet av ett patentskydd. Under den tiden tillhandahålls det endast av företaget som äger patenträtten. 

Patent är avgörande för att samhället ska få tillgång till nya läkemedel. Det ger företag incitament och gör att de vågar ta de risker det innebär att investera i utvecklingen av en ny behandling. Patentskyddet ger företag förutsägbarhet och möjlighet till intäkter som – om utvecklingen är framgångsrik och leder till ett godkänt läkemedel – kan täcka det investerade kapitalet och fortsatta forskningsinvesteringar för att utveckla nya läkemedel. Under åren med patentskydd prissätts läkemedel utifrån det värde de ger patienter, hälso- och sjukvården och samhället i stort.

Generiska läkemedel bidrar till lägre priser

Bild på blister

Efter att ett patent löpt ut kan andra företag börja tillverka samma läkemedel, oftast till en mindre kostnad. Det kallas generiska läkemedel när det handlar om kemiska produkter och biosimilarer när det är biologiska läkemedel. Generikainträdet leder till en priskonkurrens som pressar ner priserna.

Tack vare Sveriges effektiva system för användning av generika (periodens vara-systemet, PV-systemet) har vi bland de lägsta priserna för konkurrenssatta läkemedel i Europa. Tack var det kan pengar sparas och investeras i nya moderna läkemedel genom fortsatt forskning. TLV genomför varje år en prisjämförelserapport mellan länder inom EU. 2021 hade Sverige lägst priser bland läkemedel med generisk konkurrens. Läs hela rapporten här.

För mer information om den svenska generikamarknaden, besök Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarers (FGL) webbplats.

Parallellimporterade läkemedel

Bild på piller

Idén med parallellimport är att importera originalläkemedel från länder där priserna är lägre än i Sverige. Det är möjligt tack vare den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU. Parallellimport är den enda legala formen av priskonkurrens under ett läkemedels patenttid och till skillnad från generika, som är kopior på ett originalläkemedel, är parallellimporterade läkemedel exakt samma som originalet.

För mer information om parallellimporterade läkemedel, besök Läkemedelshandlarnas webbplats.

Uppdaterad: 15 december 2022