X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regelverket för hälsodata ses över

18 maj
Läkare vid dator

Användning av hälsodata för hälso- och sjukvård men också forskning, innovation och utveckling är ett område som utvecklas snabbt. Men det finns också utmaningar kopplade till dagens regelverk. Därför ses detta nu över.

Med hälsodata menas personuppgifter om hälsotillstånd och sekundäranvändning innebär att personuppgifter som samlats in för ett särskilt ändamål kan användas även för ett annat ändamål.

I utredningens uppdrag ingår att bland annat analysera vilka möjligheter som idag finns att använda hälsodata insamlad från flera individer för vård och behandling av andra . Utredaren ska också analysera möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata från hälso- och sjukvården för till exempel forskning, utveckling och innovation. Om det behövs ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag för att öka möjligheterna för ett breddat användande av hälsodata.

Nyckel till precisionsmedicin

 – Den här utredningen är mycket efterlängtad, konstaterar Frida Lundmark, Lifs Life Science expert.

I takt med att precisionsmedicin som arbetsmodell utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården ökar behovet av tillgång till hälsodata för att vi fortsatt ska kunna utveckla än mer avancerad och pricksäker diagnostik och behandling För att nå målsättningen i Life Science-strategin om att vara ledande i införandet av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården är tillgång till hälsodata en avgörande faktor.

– Även för forskning och innovation så måste vi lösa de utmaningar som finns kring tillgång och användning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en förutsättning för såväl universiteten och högskolornas forskning som för företagens och vi har fantastiska förutsättningar i Sverige som vi nu behöver ett regelverk som möjliggör att vi kan använda på ett mer ändamålsenligt sätt.

Integriteten ska garanteras

Hur hälsodata får delas är ofta beroende av bland annat regional hemvist för patienten och vilket bidrar till att både vårdgivare och forskare idag har svårt att använda redan insamlade data.

– Viktigt är att dagens regelverk ses över samtidigt som enskilda patienters integritet säkras och därför är det bra att utredaren ska redogöra för bland annat integritets- och informationssäkerhetsaspekter i samtliga analyser och förslag.

Kommittédirektiv ”Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård”

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy