X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Biobankerna allt viktigare infrastruktur i Life Science-systemet

27 april
Frys

I nuläget finns ungefär 150 miljoner prov bevarade i svenska biobanker för forskning, vård och behandling. Biologiska prover som är en förutsättning för utveckling av ny diagnostik och nya behandlingar. – Vi behöver bli bättre på att både marknadsföra och tillvarata de svenska biobankerna, de är en nyckel för utvecklingen av det svenska Life Science-systemet, säger Lifs Frida Lundmark som ingår i Biobanks Sveriges styrgrupp för rapporten ”Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur”.

Biobank Sverige har tagit fram en ”framtidsrapport” för att beskriva behovet av en långsiktigt hållbar biobanksinfrastruktur. Rapporten är tänkt som ett underlag och en hjälp när politiker och tjänstemän inom stat och region ska realisera ambitionerna i den svenska Life Science-strategin – att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation.

Värdet av proverna ökar

I takt med den utveckling som sker, förbättras hela tiden möjligheterna att använda sparade prov, något som utgör grunden för utveckling av såväl av preventiva åtgärder som diagnostik och läkemedel. Omställningen till en precisionsmedicinsbaserad hälso- och sjukvård kommer också att öka efterfrågan på prover och insamlat material.

Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert som har ingått i referensgruppen hoppas att rapporten kan bidra till att det tas fram en nationell plan som säkerställer en stabil och långsiktig organisation och finansiering av Biobank Sverige som infrastruktur och samordnande instans.

– Biobankerna blir en allt viktigare resurs och värdet av insamlade biobanksprover ökar också med tiden. Ett sparat prov har ett mycket stort värde redan idag men kan också göra skillnad om 5, 10, 50 år eller mer. Just svårigheten med att bedöma provens värde på förhand ökar behovet av nationell samordning och samsyn kring vikten av att samla in och bevara prover i våra biobanker och säkerställa att de kan tillgängliggöras för både vård och forskning.

Kan ge konkurrensfördel

Ett ofta lyft exempel är behovet av biobanker för att kunna utveckla och implementera precisionsmedicin i Sverige. Men Frida Lundmark vill även lyfta fram biobankerna som ett incitament för läkemedelsföretag att förlägga kliniska prövningar i Sverige.

– Genom tillgång till effektiva biobanker med strukturerad information om lagrade prov och strukturerade och förutsägbara processer för att tillgängliggöra prover till både akademi och de forskande läkemedelsföretag får Sverige helt klart en konkurrensfördel gentemot många andra länder.

Några av förslagen i rapporten är:

  • Ta fram en långsiktig finansiering som säkerställer grundstruktur och nyckelkompetens hos biobanker och biobanksinfrastrukturen.
  • Utöka och förtydliga Biobank Sveriges uppdrag för att skapa förutsättningar för att möta de behov som finns och kan uppstå.
  • Ge Biobank Sverige i uppdrag att förenkla den administrativa processen vid ansökan om data och prov, exempelvis genom att endast behöva skicka in en blankett – en så kallad ”one-stop-shop”.
  • En biobank är en organisatorisk enhet och infrastruktur vid till exempel ett sjukhus, universitet eller företag. Biobanker ansvarar för hanteringen och bevarandet av prov från människor eller foster som tas inom vården och som sedan sparas för vård eller forskningssyfte.
  • Det Svenska biobanksregistret (SBR) förvaltas och utvecklas sedan 2021 av Biobank Sverige och är regionernas gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom hälso- och sjukvården i Sverige.
  • I Sverige förvaras mer än 150 miljoner prov i biobanker inom hälso- och sjukvård samt akademi, med en årlig tillväxt om ca 3 miljoner prov. Majoriteten av dessa prov, ca 95 %, sparas för vård och behandling.

Rapport – Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Lifs kommentarer på förslaget på ny Biobankslag

 

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy