X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

EUPATI Sverige stärker patientperspektivet genom utbildningar

16 maj

Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv i hälso- och sjukvårdssystemet ökar ständigt och behovet av utbildning är stort. EUPATI Sverige arbetar med att ta fram just sådana utbildningar och bjöd nyligen in läkemedelsbranschen för att kartlägga vilka kompetenser de ser som nödvändiga.

För ett så gott vårdresultat som möjligt måste patienterna vara aktivt delaktiga i sin behandling men också medverka i alla steg av utvecklingen av sjukvård och läkemedel. På så sätt kan deras kunskaper och erfarenheter driva på för en vård i framkant.

Projektet EUPATI Sverige vill öka delaktigheten genom att utbilda patientföreträdare och synliggöra värdet av att utbildade patienter bidrar som jämlika aktörer i skapandet av god hälsa. Sedan projektet beviljades medel har man arbetat med att ta fram en utbildning.

Viktigt med inspel från Lifs medlemmar

För att få läkemedelsbranschens perspektiv höll EUPATI Sverige ett möte i maj med anställda från Lifs medlemsföretag som arbetar med patientsamverkan och ökad delaktighet inom Life Science-sektorn. Man informerade om projektets verksamhet och fick en bild av vad företagen ser som angeläget att patienter har kunskap om.

EUPATI Sveriges projektledare Cristin Lind tycker att mötet var värdefullt.

– Vår uppgift är att erbjuda utbildning som stärker patienter och patientföreträdare med kunskap och kompetens för att effektivt samverka med alla aktörer inom utveckling av läkemedel, medicinteknik och kliniska studiers alla faser. Utbildningen ska tas fram tillsammans med patienter, industri, akademi och offentlig sektor. Utan Lifs medlemmar kan vi inte lyckas. Dagens möte var ett viktigt steg i vårt arbete.

Stort behov av patientutbildningar

Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv i hälso- och sjukvårdssystemet ökar ständigt och behovet av utbildning är stort, säger Maria Fagerquist som arbetar med patientfrågor på Lif.

– Genom åren har vi i samverkan med bland annat Funktionsrätt Sverige bidragit till utbildning av svenska patientrepresentanter i frågor som rör utveckling, godkännande och subvention av läkemedel, men utbildningsbehovet är långt ifrån mött och fortsatta insatser krävs. Samverkan med EUPATI Sverige är en viktig del i branschens fortsatta engagemang för patientdelaktighet.

Läkemedelsföretagen välkomnar initiativet

Birgitta Björnek, external affairs manager på AbbVie, deltog i mötet. Hon understryker hur värdefullt det är att EUPATI Sverige söker dialog och samarbete med alla parter som arbetar inom hälso-och sjukvården.

– Vi företag välkomnar initiativet då det finns ett stort behov att utbilda och stärka patienter, närstående och patientföreträdare. Med ökad kunskap och kompetens kan vi få delaktighet i vårdbeslut på individuell nivå, men också förbättringar på systemnivå. Vi är gärna med och samverkar för en förbättrad och hållbar hälso-och sjukvård som vi skapar tillsammans.

Om EUPATI Sverige

EUPATI Sverige – en delaktig patient är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden som startade i september 2021. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och samverkar med EUPATI Foundation.