X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Efterlängtat försök med miljöpremie för läkemedel

24 maj

Regeringen aviserade tidigare i år att en pilot för införande av en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet ska sjösättas, någonting Lif länge arbetat för och lyft som viktigt för en hållbar tillverkning. 

Idag finns möjligheten för regionerna att ta miljöhänsyn inom offentlig upphandling av läkemedel. Men den stora volymen av produkter återfinns i öppenvården, främst inom generikasystemet där periodens vara utses (billigare men medicinskt likvärdiga läkemedel som kunderna erbjuds att byta till när de hämtar ut recept på apoteket). Hittills har bara det lägsta priset varit avgörande för vilka läkemedel som väljs ut, och Lif har sedan 2012, delvis genom arbetet inom NLS (Nationella läkemedelsstrategin) drivit frågan om att införa en miljöpremie. Genom att tillverkning med större miljöhänsyn blir en konkurrensfördel stärks incitamenten för en grönare produktion.

Miljöbedömningssystem ska tas fram

Nu har uppdraget om en försöksverksamhet för miljöpremien gått till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten som tillsammans ska utveckla och förbereda verksamheten. Myndigheterna ska arbeta fram en utformning av premien och ett miljöbedömningssystem inklusive bedömningskriterier. Under arbetet ska de bland annat inhämta synpunkter från Lif.

Lifs miljöexpert Bengt Mattson är glad över att piloten nu realiseras, även om det tagit lång tid att få uppdraget på plats, och säger att Lif gärna bidrar i arbetet.

– Vi har jobbat länge med frågan och varit en drivande kraft inom Nationella läkemedelsstrategin där vi bland annat tagit fram en miljöbedömningsmodell för läkemedel tillsammans med IVL. Vi deltar även i internationella samarbeten på området så vi hoppas att vi kan bistå myndigheterna med användbar kunskap när de utarbetar miljöbedömningssystemet. Inte minst finns erfarenheter att dra från det arbete som redan görs av läkemedelsföretagen när de utför miljöbedömningar som ligger till grund dels för registreringsansökningar, dels för ständiga processförbättringar under produkternas livscykel.

Bra urval av läkemedel i piloten

Försöksverksamheten omfattar till en början produkter inom tre läkemedelsgrupper i periodens vara-segmentet: könshormoner, antibiotika och NSAID (smärtstillande läkemedel). Bengt Mattson säger att urvalet är i linje med branschens prioriteringsordning.

– Det är ett bra urval och jag hoppas att de börjar med antibiotika, ett område där det är mycket angeläget att begränsa oacceptabla utsläpp från tillverkningen. Det är också ett viktigt bidrag i bekämpandet av antibiotikaresistens.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget senast hösten 2022. Försöksverksamheten ska sedan löpa 2024–2027 och läkemedelsföretagen får välja om de vill ansluta sig till systemet.

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4