X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ökad tillgång till data inom Life Science lyfts fram i ny nationell datastrategi

26 oktober
Vårdpersonal och datorskärm

Genom en ny nationell datastrategi vill regeringen att Sverige ska bli en ledande datadelningsnation inom artificiell intelligens (AI) och digital innovation. Inom Life Science-området lyfts infrastrukturer för bild-, hälso- och kvalitetsdata.

Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, ser fram emot den tydliga ram som en strategi kan ge.

– Mycket viktigt och välkommet att regeringen tydliggör ambitionen att förbättra och öka förutsättningar för datadelning med en nationell strategi. Inom Life Science-området är det avgörande, dels ur ett patientperspektiv – tillgång till data är avgörande för en modern hälso- och sjukvård –, dels ur ett forsknings- och näringslivsperspektiv där detta en fråga som måste prioriteras för att Sverige ska kunna attrahera forsknings- och innovationsinvesteringar och nå målsättningen i regeringens Life Science-strategi om att vara en ledande Life Science-nation.

Stärker Life Science-strategin

I och med datastrategin initieras en process som ska följas upp årligen genom revidering av den handlingsplan som ska tas fram på nationell, regional och kommunal nivå.

Frida Lundmark tycker sig under det senaste året ha sett en mer tydlig linje i arbetet med hälsodata från regeringens sida utifrån de uppdrag som getts till ett antal myndigheter.

– Vi ser att inom vårt ekosystem så har Life Science-strategin varit avgörande för att kraftsamla och skapa en långsiktigt sammanhållen plan för att växla upp såväl ambitionsnivån som det operativa arbetet. Att de faktiska uppdragen ingår i en konkret övergripande plan, utvärderas och följs upp är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att prioritera under de kommande åren.

Infrastrukturer för bild-, hälso- och kvalitetsdata ingår

Inom Life Science-området nämns de redan lagda uppdragen till E-hälsomyndigheten om att skapa en nationell infrastruktur för bilddata med fokus på cancerområdet, initialt inom bland annat mammografi, samt att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Strategin lyfter också uppdraget till Socialstyrelsen om att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet och Vetenskapsrådets medel för bättre nyttjande av hälsodata.

Frida Lundmark vill också lyfta det internationella samarbetet.

– Också inom EU pågår ett intensivt arbete för att öka digitaliseringen och stärka välfärd, konkurrenskraft och bidra till ett mer hållbart samhälle. De satsningar som nu görs innebär att vi kommer att kunna dra nytta av arbetet som kommer att göras inom ramen för EHDS – EU Health Data Space – under de kommande åren, men det ger också förutsättningar för att nå regeringens ambition att Sverige ska vara en aktiv och ledande part i utvecklingen av EHDS.

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Datastrategin innehåller sex insatsområden som ska lägga grunden för ett långsiktigt arbete där både offentliga och privata aktörer stegvis ska förbättra möjligheterna till att dela data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Insatsområdena är: ökad tillgång till data, öppen och kontrollerad datadelning, samverkan och kultur, styrning, reglering och uppföljning.

– Datahantering och datadelning är ett område som är komplext och i snabb utveckling. Inom Life Science-området har vi redan börjat utveckla ett partnerskap mellan offentlig sektor och näringslivet genom Life Science-kontoret och arbetet med Life Science-strategin.  Vi ser fram emot att fördjupa det arbetet och jag tror att den här nationella strategin kommer att bidra till att arbetet med att dela och tillgängliggöra data prioriteras ytterligare, säger Frida Lundmark.

Nytt utredningsuppdrag till Vinnova

I dagarna har också myndigheten Vinnova (Verket för innovationssystem) fått i uppdrag att kartlägga och analysera behov av utvecklingsinsatser för datadelning. I uppdraget ingår att kartlägga behov av kompetensutvecklingsinsatser och vilka kapacitetshöjande insatser som finns idag för att underlätta för datahantering och datadelning, vilka testmiljöer som finns i dag samt hur de är institutionaliserade, aktuell spetsforskning inom områdena datahantering och datadelning, tillgängliga standarder och arkitekturer för öppen och kontrollerad datadelning och datahantering, relevanta datamarknader och värderingsmodeller för data, samt framgångsrika datadelningsexempel.

– Uppdraget är inte specifikt för Life Science eller hälsodata men viktigt för att vi ska bygga hållbara och effektiva system som frigör den potential som finns i AI och digital innovation. Här finns en stor potential för Sverige att inta en tätposition, avslutar Frida Lundmark.

Ny nationell datastrategi

Uppdrag till Vinnova: Kartlägga behov av utvecklingsinsatser för datadelning

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy