X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif positivt till förslag i Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

20 oktober 2020

En tydligare roll för innovationskontoren, en tydligare modell för innovationssamverkan mellan industri och akademi och ett nationellt innovationskontor för Life Science är tre förslag som skulle kunna stärka arbetet med att implementera den svenska Life Science-strategin.

Innovationsstödet vid svenska lärosäten består i dagsläget framförallt av innovationskontor och holdingbolag. Tillgången till innovationsstödet ser olika ut i landet då dessa strukturer inte finns tillgängliga på samtliga universitet och högskolor. Verksamheten skiljer sig dessutom väsentligt åt mellan olika lärosäten.

Hösten 2019 tillsatte regeringen en utredning i syfte att stärka och utveckla innovationsstödet vid Sveriges universitet och högskolor (2019:02 Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor”).  Utredningen skulle bland annat föreslå hur ett mer välutvecklat innovationsstöd till universitet och högskolor skulle kunna stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft internationellt, något som också kan öka FoU-investeringarna i landet. Ett ökat nyttiggörande av forskning och innovation genom förbättrade och tydligare modeller för att identifiera och kommersialisera exempelvis nya innovationer.

Lif ser positivt på utredningen och de effekter som utredningens förslag bedöms kunna leda till. En tydligare roll för innovationskontoren skulle också innebära en tydligare väg in för företag som vill samverka med akademin. En tydligare modell för innovationssamverkan mellan industri och akademi skulle också möjliggöra nya innovativa partnerskap. Ett nationellt innovationskontor för Life Science skulle också stärka arbetet med att implementera den svenska Life Science-strategin.

Lif ser också mycket positivt på utredningens ambition att förtydliga universitet och högskolors uppdrag kring nyttiggörande, bland annat genom att förstärka fokuset på kommersialisering av nya innovationer och på så sätt också skapa förutsättningar att vidareutveckla och nyttiggöra innovationer som sprungna ur innovationssystemet i samverkan med stora och små företag. Ett ökat nyttiggörande av lärosätenas forskning ökar också potentialen för samverkan inom den svenska Life Science-sektorn och Lif menar att det på sikt kan bidra till en effektiv feedback-mekanism mellan forskning, innovation och mellan akademi och industri.  

Mer information.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy