Korrigerad försäljning 2018

Totala utvecklingen 2018

Sedan 2014 förekommer det förhandlade återbäringsavtal mellan läkemedelsföretag och regioner både för läkemedel inom läkemedelsförmånen och för läkemedel som används inom slutenvården. Den lägre kostnad som detta innebär för regionerna syns inte i läkemedelsstatistiken som baseras på listpriser. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor. Det finns ingen motsvarande rapportering av den totala återbäringen för klinikläkemedel. Det är därför inte möjligt att - på ett fullständigt korrekt sätt - korrigera för återbäringen.

LIF har valt att uppskatta effekten av återbäringen på den totala försäljningsutvecklingen utifrån den lista över vilka läkemedel som har återbäringsavtal som regionerna publicerar. Korrigeringen har gjorts genom att helt ta bort de läkemedel som hade återbäringsavtal i januari 2019. Det är en grov uppskattning som riskerar att underskatta den faktiska kostnadsutvecklingen.

Räknat på detta sätt minskar kostnadsutvecklingen från ca 8,4 procent till ca 1,4 procent.