Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna är hämtade från den nationella läkemedelsstatistiken som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2018 och 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i april 2018 - mars 2019 uppgick till 43 186 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 10,2 % i jämförelse med samma period 2017. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den återbäring som läkemedelsföretagen kommer att betala tillbaka till landstingen ingår. Under 2017 betalade läkemedelsföretagen tillbaka 947 miljoner kronor.

Under 2018 ökade läkemedelsföretagens försäljning av originalläkemedel exkl. parallellimport med 3,3 miljarder kronor mätt i apotekens inköpspris. Utifrån ingångna återbäringsavtal för förmånsläkemedel har TLV uppskattat att läkemedelsföretagen kommer att betala tillbaka 2,8 miljarder kronor till landsting och staten 2018. Därutöver betalar läkemedelsföretagen återbäring på klinikläkemedel men den summan är inte känd.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Humanläkemedelsförsäljningen 2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Mer inom Månadsuppdatering