Viktiga utredningar och beslut för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft

28 oktober 2019

LIF är positiv till att den nyligen genomförda Styr- och resursutredningen kompletteras med en utredning av hur innovationsstödet vid svenska universitet och högskolor kan förbättras och effektiviseras. Positivt är också regeringens beslut om att utöka det s.k. FoU-avdraget för företag.

I remissvaret till utredningen ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)” lyfte LIF fram de forskande läkemedelsföretagens behov av en välutvecklad och systematisk samverkan med såväl lärosätena som hälso- och sjukvården.

- Vi tyckte att utredningen saknade flera viktiga perspektiv kring varför samverkan mellan företag, akademi och hälso- och sjukvård krävs för att få fram nya läkemedel och behandlingar men också kring hur denna samverkan kan stärkas, säger LIFs analyschef Karolina Antonov.

Ett väl fungerande innovationssystem med starka kluster runt universitet och högskolor är en faktor som bidrar till att Life Science-sektorns aktörer, till exempel läkemedelsföretag, väljer att etablera sig och göra nysatsningar.

- Därför är det glädjande att regeringen nu tillsätter en utredning som ska komplettera Styr- och resursutredningen och se över hur universitetens och högskolornas stöd fungerar, hur det står sig i förhållande till övriga delar av innovationsstödssystemet och hur det kan förbättras.

- Vi vill gärna bistå utredaren med näringslivets perspektiv och vi kan bidra med kunskap om hur andra länder agerar för att attrahera de forskande företagen, säger Karolina Antonov.

En annan viktig faktor för att stimulera till svenska nyetableringar är ett gott företagsklimat. Ett positivt besked som kom i höstbudgeten var beslutet att utöka det s.k. FoU-avdraget för företag:

- Det är viktigt att vi hela tiden ser över vår konkurrenskraft i förhållande till vad omgivande länder erbjuder för att stimulera nya forskningssatsningar, poängterar Karolina Antonov.

Relaterat innehåll
Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU