TV4 om branschens förstärkta etiska regelverk

17 april 2015

TV4-Nyheterna har i tre reportage, den 7, 8 och 12 april beskrivit olika aspekter av läkemedelsbranschens etiska regelverk, samt även kommit in på hur detta regelverk stärks av branschen själv och hur detta kommer att skapa mer öppenhet om det nödvändiga samarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de forskande läkemedelsföretagen.

– Det är positivt med uppmärksamheten kring de förändringar i form av ökad tydlighet och ökad transparens som läkemedelsföretagen nu på eget initiativ genomför i branschens etiska regelverk, säger Anders Blanck, VD i LIF.

Europas forskande läkemedelsbransch har initierat det stora steg mot full öppenhet om ersättningar för olika former av samarbeten mellan hälso- och sjukvårdspersonal som kommer att offentliggöras och därmed under 2016 bli tillgängligt för Europas patienter, beslutsfattare och allmänhet. Alla ekonomiska transaktioner mellan läkemedelsföretag och en enskild, eller en grupp, läkare kommer att redovisas öppet och samlas på en särskild portal i LIF:s så kallade Samarbetsdatabas, som nås via www.lif.se.

– Detta är ett stort steg och jag anser att branschen har mycket att vara stolt över, säger Anders Blanck. Samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal och forskande läkemedelsföretag är nödvändigt och i grunden något positivt. Det är dock tydligt att det i mångas ögon också innebär etiska och jävsmässiga komplikationer. Med full öppenhet kring de ekonomiska ersättningarna ökar allmänhetens och patienternas möjlighet att ta del av och bedöma samarbetena. Vi hoppas att det ska underlätta framtida samarbete och göra värdet av detta samarbete mer begripligt för alla samhällsmedborgare.

– Samarbetet är ju till för forskning, utveckling och bättre användning av läkemedel. Det handlar om informationsutbyte i båda riktningar, och för företagen är det centralt att kunna ta del av hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenhet och specialistkunskap. I slutänden är samarbetet till för patienterna. Läkare ska ha bästa tillgängliga kunskap om både nya och gamla behandlingsmetoder, så att de kan hjälpa patienterna till den för just den patienten bästa behandlingen.

Läkares fortbildning

Just fortbildningen av läkare – så att de är uppdaterade kring de senaste rönen och den senaste utvecklingen av behandlingsmetoderna – är en av kärnpunkterna i att åstadkomma en vård i världsklass. Under en följd av år har läkemedelsbranschen bidragit till detta genom att delfinansiera läkares deltagande i kvalificerade internationella specialistkonferenser och kongresser – i varje enskilt fall med godkännande från läkarens huvudman (vilket oftast innebär landstinget).

Från och med i år har läkemedelsföretagen gemensamt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat att denna delfinansiering ska upphöra. Fortbildningen är arbetsgivarens ansvar. I ett av inslagen i TV4:s reportageserie beskrevs en oro för att fortbildningen därmed inte skulle få samma omfattning som tidigare. Det påpekades även att Sverige är ett av de mycket få länder i Europa som inte ställer reglerade krav på läkares kontinuerliga fortbildning.

– Detta är en viktig diskussion, och en fråga att ta på största allvar, säger Anders Blanck. Vi vill alla att den hälso- och sjukvårdspersonal vi möter i vården ska vara kompetent och uppdaterad på de senaste behandlingsmetoderna och forskningsrönen. Min förhoppning är att arbetsgivarna lyckas åstadkomma ett system som till fullo säkerställer att vi i Sverige har läkare som ges möjlighet att vara just uppdaterade, kunniga och fullt medvetna om den snabba utveckling av behandlingsmetoder som just nu pågår. Arbetsgivaren har tydligt uttalat att det är deras ansvar, och jag hoppas att framtiden kommer att visa att man hanterar detta på ett bra sätt.

En jävsdeklaration är inte samma sak som jäv

Landets främsta experter på olika medicinska områden är viktiga personer. Deras specialistkunskap är eftertraktad. I ett reportage i TV 4 den 7 april beskrevs hur experter inom gynekologi har genomfört uppdrag både för Läkemedelsverket och för läkemedelsföretag. Detta hade skett med full öppenhet från de inblandade läkarna, vilket också påpekades i inslaget. Detta sker oftast genom en så kallad "jävsdeklaration" där experten i fråga tydligt listar vilka andra samarbeten hen haft med till exempel läkemedelsföretag.

– En jävsdeklaration innebär inte att en expert därmed automatiskt ska anses vara jävig. Det är en sammanblandning av begreppen, säger Anders Blanck. En jävsdeklaration är ett hjälpmedel för både uppdragsgivare och andra att ha full kunskap så att man kan bedöma om tidigare samarbeten innebär ett sådant jäv att myndighet eller annan offentlig verksamhet inte kan använda just den expertens kunskap. Jäv är dessutom situationsspecifikt, dvs. du kan vara jävig i vissa beslut, men inte i andra. Det beror helt på ämnet och vilket beslut som ska fattas.

– Läkemedelsverket framförde i inslaget den mycket sanna iakttagelsen att genom att Sverige är ett litet land så är antalet experter begränsat. De bästa experternas kunskap kommer bland annat ifrån att de exempelvis har genomfört avancerade kliniska läkemedelsprövningar eller annan forskning som ofta är del- eller helfinansierad av läkemedelsföretag. Skulle dessa experter per definition uteslutas från att bidra till myndigheters riktlinjer eller andra viktiga beslut innebär det att vi får myndighetsbeslut grundade på andra klassens expertkunskap. Det vore ingen bra lösning. Den beröringsångesten har vi inte råd att hålla oss med. Det leder till en sämre hälso- och sjukvård, och till sämre forskning och utveckling.

– Vi måste kunna hantera att Sveriges mest välrenommerade medicinska experter faktiskt kan få vara experter, även i myndigheternas ögon. Jag tycker Läkemedelsverket gav en balanserad och rimlig tolkning i sina kommentarer i TV4-reportaget.