SCB bekräftar bilden av Life Science-sektorns problem

5 januari 2015

Statistiska Centralbyrån gör vartannat år en sammanställning av Forskning och utveckling inom det svenska näringslivet. Den senaste undersökningen som presenterades i december 2014 och som visar läget år 2013 styrker bilden av problemen för den svenska Life Science-sektorn, trots stort politiskt fokus på vikten av att Sverige inte får tappa position.

Generellt noterar SCB att satsningen på Forskning och utveckling (FoU) inom det svenska näringslivet som helhet ökar, från 82,8 miljarder kronor till 85.9 miljarder. Ett fåtal stora företag dominerar, och dessutom är FoU till stor del koncentrerad till ett fåtal industrigrenar, varav läkemedel (Näringsgren "Farmaceutiska basprodukter, läkemedel") är en.

Men för läkemedelssektorn är bilden problematisk.
Läkemedelsföretagens utgifter per år för egen FoU har minskat med en miljard sedan den förra undersökningen för två år sedan. Antal "årsverken" (antal anställda omräknat till heltidsanställda ett helt år) inom FoU har minskat i sektorn från 4700 år 2009, till 4384 år 2011, och i den senaste undersökningen 2439. På fyra år har 2261 årsverken försvunnit.

Av 2669 personer i FoU i läkemedelssektorn var 635 forskarutbildade. Det är en halvering sedan 2009 då 1214 forskarutbildade personer hade anställning inom läkemedelsindustrin.
SCB konstaterar också att läkemedelsföretagens FoU är i princip helt självfinansierad och att läkemedelsföretagen har den högsta driftskostnaden per årsverke inom FoU, 2,8 miljoner jämfört med 1,6 miljoner för samtliga varuproducerande företag.

Detta är LIF:s sammanställning ur SCB:s rapport "Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013".