X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Samverkan nödvändig för bättre sjukvård

21 mars 2017

Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretagen, EFPIA, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa vilket innebär att läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i LIFs samarbetsdatabas – Öppen rapportering av värdeöverföringar.

Aftonbladet har rapporterat om samarbete mellan läkemedelsföretag och enskilda läkare i några artiklar. Genom att använda formuleringen att läkare "tar emot pengar" från läkemedelsföretag får man det att framstå som ett slags gåva utan krav på motprestation. Men det handlar ju om att läkarna är djupt kunniga experter inom sitt område som får ersättning för utfört arbete.

Den medicinska utvecklingen är helt beroende av att läkemedelsföretagen samverkar med hälso- och sjukvården. Utan denna samverkan skulle inte nya läkemedel kunna utvecklas, och vårdens kunskap om läkemedel skulle vara mycket sämre. Det handlar således om forskning när nya läkemedel prövas på patienter, men också om att den expertis som finns inom hälso- och sjukvården är nödvändig för kunskapsspridning till nytta för patienterna.

Läkemedelsföretagen arrangerar exempelvis terapiinriktade utbildningar eller vetenskapliga sammankomster. Till dessa sammankomster behövs föreläsare som bidrar med sin kunskap inom sitt specialistområde. Det kan vara föreläsningar inom, samt även i de fall Sverige har internationellt kända experter, utanför Sverige. Det kan också handla om att erfarna läkare granskar och kvalitetssäkrar informations- och utbildningsmaterial.

Det måste finnas öppenhet och tydliga regler för samverkan mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården och dess personal. Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER) har utvecklats under decennier, och sedan över tio år finns en central överenskommelse med SKL om samverkansregler. Läkemedelsbranschen införde på eget initiativ förra året öppen rapportering av alla ersättningar till hälso- och sjukvården. Detta genomfördes samtidigt i alla europeiska länder.

De vanligast förekommande uppdragen är:

Föreläsningar
Läkemedelsföretagen arrangerar sammankomster/möten mot vården av olika slag t ex terapiinriktade utbildning eller vetenskapliga sammankomster. Till dessa sammankomster behövs föreläsare, vanligtvis företrädare från vården, och där då den inbjudne föreläsaren bidrar med sin kunskap inom sitt specialistområde. Det kan vara ett sjukdomsområde eller ett forskningsområde. Det kan vara föreläsningar inom, samt även i de fall Sverige har internationellt kända experter, utanför Sverige – det rapporteras likväl i Sverige.

Utbildningar
Läkemedelsföretagen arrangerar sammankomster/möten mot vården av olika slag t ex terapiinriktade utbildning eller vetenskapliga sammankomster. Ibland deltar Hälso- och sjukvårdspersonal aktivt när läkemedelsföretagen tar fram dessa utbildningar t ex som deltagare i en Vetenskaplig kommitté. Det är viktigt att de utbildningar som Läkemedelsföretagen erbjuder håller hög kvalité, är av klinisk relevans och möter vårdens behov.

Granska material
Läkemedelsföretag tillhandahåller informations- och utbildningsmaterial till såväl hälso- och sjukvården som till patienter (via förskrivaren). Hälso- och sjukvårdspersonal anlitas ibland för att granska materialet, då det är viktigt att det material som Läkemedelsföretagen erbjuder håller hög kvalité, är av klinisk relevans och möter vårdens behov.

Rådgivande organ (Advisory Boards)
Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där läkemedelsföretagen engagerar och arvoderar medarbetare inom hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta åtgärder utifrån den information som inhämtats. Vanligtvis är det inför ett marknadsgodkännande av ett nytt läkemedel eller vid publicering av en ny studie av ett befintligt läkemedel, där man önskar få råd från ledande experter inom sjukdomsområdet för att få förståelse för hur nya läkemedel/studier kan gynna patienterna på bästa sätt. Det kan också röra vilka vetenskapliga luckor som finns i dokumentationen utifrån ett lokalt perspektiv för att läkemedlet ska kunna bli tillgängligt för patienterna och hur man kan fylla detta behov av information- tex hur en studie bör designas för att besvara rätt frågor. Detta kan ske både lokalt och på moderbolagsnivå, beroende på frågeställning och expertens kompetens.

Mer information finner du här.