Regeringens vårproposition

18 april 2017

Regeringen höjer anslaget för läkemedelsförmånen till landstingen med 1,1 miljard kronor. Ökningen, från 24 till drygt 25 miljarder kronor beror, enligt Regeringen, på att kostnaderna inom förmånen har ökat mer än vad de tidigare beräknat. Det exakta anslaget till läkemedelsförmånen är än så länge okänt, då årets överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inte offentliggjorts.

Regeringen själva skriver följande i Vårändringsbudgeten för 2017: "Anslaget används för utgifter för det särskilda statsbidraget till landstingen för deras kostnader för läkemedelsförmånerna. Staten har sedan 1998 ersatt landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna genom ett särskilt statsbidrag. Bidraget till landstingen utbetalas med två månaders fördröjning, vilket innebär att bidragen för kostnader som landstingen hade i november och december 2016 betalas ut under 2017. Kostnaderna för läkemedel inom förmånerna har ökat mer under perioden än vad som tidigare beräknats. Det bidrag som enligt 2016 års överenskommelse ska betalas ut till landstingen under 2017 och de prognostiserade kostnaderna för 2017 bedöms därför inte rymmas inom anvisat anslag. Regeringen anser därför att anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna bör ökas med 1 103 000 000 kronor."