Regeringens exportstrategi

30 september 2015

Regeringens exportstrategisatsning är en mycket bra signal att statsmakten vill värna och stödja välståndsskapande företag i Sverige. Regeringen är också tydlig med att Sverige som exportnation kan prestera bättre. Viljeinriktningen och ansatsen är bra – det är viktigt att slå fast det.

Men exemplet läkemedelsbranschen visar också att det handlar om ett mångfacetterat problem. Den svenska läkemedelsexporten har ökat mycket kraftigt i år. Innebär det då att det inte behövs några insatser för just läkemedel?

Nej, riktigt så är det inte.

Läkemedelsbranschen är en av de mest forskningsintensiva branscherna i det svenska näringslivet. För en forskande industrisektor består kedjan av en rad faktorer varav de flesta är beroende av offentliga beslut och åtgärder. För hela Life Science-sektorn är produktion och export slutpunkterna – medan de tidigare delarna handlar om forskning och utveckling. Det är där de nya produkterna inom läkemedel, medicinteknik etc. tas fram.

Just nu ökar alltså den svenska läkemedelsexporten. Men samtidigt minskar näringslivets forskningsinvesteringar i Sverige. Och det gäller även för läkemedelsområdet. Det är en ohållbar ekvation. Fortsätter det på det sättet så kan vi sannolikt inte upprätthålla våra exportframgångar. Den medicinska forskningen minskade med över 8 procent bara under 2013. De relativa fördelar som Sverige haft under lång tid minskar i takt med att andra länders forskningsmiljöer och hälso- och sjukvård snabbt utvecklas.

Allt detta är väl känt. Regeringar av olika politiska kulörer har vidtagit lovvärda insatser på forskningsområdet. Men poängen är att exportsatsningar och forskningssatsningar är kommunicerande kärl. En exportstrategi måste omfatta också de tidigare delarna i produktionskedjan – det måste finnas nya, eftertraktade produkter att exportera. Sverige måste helt enkelt vara ett attraktivt land för företagens investeringar i forskning, utveckling och produktion.

De "externa" åtgärder, som svenska exportfrämjande åtgärder i tredje land, som regeringen nu aviserar i sin strategi kan bara ge avsedd effekt om produktutveckling, forskning och utveckling, kommersialisering av forskningsresultat och alla andra delar i innovationskedjan fungerar på ett bättre sätt än idag. Och, det svenska ekosystemet för forsknings- och utvecklingsintensiva företag måste vara konkurrenskraftigt i jämförelse med andra länder.

Det är därför en stor utmaning att se till att regeringens exportstrategi vidareutvecklas, kompletteras och byggs samman med ambitiösa satsningar på att förbättra klimatet för Life Science och företagen i sektorn. Bara på så sätt kan vi säkra framtidens exportframgångar.

Anders Blanck, VD