Ny rapport föreslår hur patienter kan få tillgång till helt nya avancerade terapiläkemedel

22 mars 2019

Avancerade terapiläkemedel (ATMP) kan användas för att ge svårt sjuka patienter helt nya typer av effektiva behandlingar. Men de nuvarande betalnings- och värderingsmodellerna är inte utformade för dessa och försvårar därmed införandet i vården. En ny rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi ger förslag på hur ATMP-behandlingarna kan finansieras.

Inom kort väntas en ny sorts läkemedel finnas tillgängliga för att behandla patienter där man idag uttömt alla alternativ: avancerade terapiläkemedel (ATMP). Personer med svåra sjukdomar kommer att kunna erbjudas helt nya typer av behandlingar – det finns till och med utsikter att ge patienter med till exempel leukemi eller B-cellsrelaterad lymfom möjligheten till förlängd överlevnad. Inom en nära framtid finns det möjlighet att även blödarsjuka, somliga cancerformer, brännskador, diabetes och mycket mer att kunna behandlas med ATMP.

I många fall innebär avancerade terapiläkemedel att det räcker med en engångsbehandling för långvarig effekt.

Hur ska de nya läkemedlen finansieras?

ATP-läkemedlen behöver utrymme för finansiering. Kanske kräver de även särskilda betalningsarrangemang.

”Den vanliga modellen med kontinuerlig behandling innebär att man inte längre behöver betala när behandlingen avslutas på grund av bristande effekt. När vi däremot behandlar genom en enda behandlingsepisod och effekten väntas sitta i över lång tid uppstår det osäkerhet om de värderade effekterna förverkligas över tid. Ska sjukvården då betala en hög engångskostnad eller är det mer intressant att dela upp betalningen över tid?”, säger Dag Larsson, senior sakkunnig policy på LIF.

När hela den avancerade terapibehandlingen ges vid ett tillfälle och väntas ha livslånga effekter, förväntar man sig enligt de nuvarande ekonomiska reglerna att hela kostnaden ska bokföras samma år som patienten får behandlingen. Det innebär höga initiala avgifter samtidigt som regionerna inte vet vad de betalar för. Det är svårt att mäta den fulla effekten och besparingen eftersom det visar sig först efter många år.

”Vi behöver gemensamt mellan företagen och sjukvården hitta bra och effektiva lösningar på dessa utmaningar så att svenska patienter utan onödigt fördröjande kan få tillgång till dessa behandlingar. Detta är mycket angeläget eftersom patienter som står utan alternativ inte har möjlighet att vänta”, säger Dag Larsson, senior sakkunnig policy vid LIF.

Ny rapport föreslår lösningar för att ge patienter tillgång till ATMP

För att undanröja hindren som står i vägen för avancerade terapiläkemedel i vården har fyra läkemedelsföretag gett Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i uppdrag att kartlägga och hitta en lösning på problematiken med dagens upplägg.
I rapporten som kom i mars 2019 föreslår man både ett nytt sätt att värdera ATMP-behandlingar och olika modeller för att betala för dem.

Mer rättvisande värdering

Genom att acceptera en högre tilläggskostnad per kvalitetsjusterat levnadsår om behandlingen leder till bot, utgå från andra beräkningsmodeller när man uppskattar de långsiktiga hälsovinsterna och ge botande ATMP-behandlingar högre rabatter än sådana som löper kontinuerligt under en lång period får man en mer rättvisande värdering av dessa behandlingar.

En helt ny betalningsmodell för behandlingarna

För att bekosta ATMP-behandlingarna föreslår rapportförfattarna en helt ny modell med betalning utifrån en värdering av de medicinska utfallen för de patientgrupper som tillkommer allteftersom.

När det gäller behandlingar som riktar sig till en befintlig mängd patienter som väntar på behandling föreslår man en mer flexibel finansiering från regionerna eller hjälp i form av statligt stöd.

Ett tredje alternativ är att regionerna, som har krav på en årligt balanserad budget, finansierar tillfälliga obalanser genom någon form av extern finansiering.

Hoppas på att snart kunna erbjuda patienter behandling

”Det är mycket angeläget att vi hittar nya finansierings- och betalningslösningar som fungerar för alla involverade parter. Detta kräver ett nära samarbete mellan företag, betalare och sjukvård. Vi upplever att det finns goda förutsättningar för att hitta lösningar och vår förhoppning är att snart kunna erbjuda patienterna behandling i Sverige”, säger Anna Ström, Country Manager på Novartis Onkologi.

Rapporten ”Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)” har tagits fram av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi med finansiellt stöd av Bayer, Janssen, Novartis och Pfizer. Läs den här.

ATMP-LÄKEMEDEL

Somatiska cellterapier innehåller celler som bearbetats väsentligt så att deras egenskaper, funktion eller struktur har ändrats och att cellerna därefter ges till patient för att behandla, förebygga eller diagnosticera en sjukdom genom sin effekt.

Genterapier definieras av att de innehåller arvsmassa (DNA, RNA eller annan nukleinsyrasekvens) och att de ges i syfte att reglera, reparera, ersätta, addera eller ta bort en gensekvens som orsakar sjukdom eller skada.

Vävnadstekniska produkter definieras av att de innehåller bearbetad vävnad eller celler för nybildning, reparation eller ersättning av human vävnad.

Kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel innehåller även medicintekniska produkter (t.ex. matrix eller stödkonstruktioner).

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Dag Larsson Senior sakkunnig policy

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner