LIFs synpunkter på TLV:s förslag till ekonomisk utvärdering av läkemedel

19 december 2014

LIF har i ett remissvar den 18 december presenterat våra synpunkter på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändringar i det system som används för ekonomisk utvärdering av läkemedel.

LIF ser flera allvarliga problem med de ändringar som nu föreslås. Förslaget skulle kunna innebära risk för diskriminering av patientgrupper.