LIFs kommentar till första mötet i statsministerns Innovationsråd

24 februari 2015

– Det är en välkommen nyhet att Statsministern idag presenterar det nya Nationella Innovationsrådet. Stefan Löfvens löfte om ett sådant råd för att med ett brett anslag ta sig an de utmaningar som Sverige står inför för att åter bli ett världsledande innovationsland var ett av de viktigaste politiska utspelen under förra året, säger Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

– Det är en intressant och spännande grupp näringslivs- och forskningsrepresentanter i rådet, i tillägg till den breda uppslutningen av fem tunga statsråd, inklusive stats- och finansministern. Den programförklaring och uppräkning av de första ämnen som Rådet ska behandla under våren som Stefan Löfven presenterar i Dagens Industri idag fokuserar på viktiga frågeställningar. Jag noterar speciellt punkterna om innovationsupphandling och Life Science, men också frågan om den statliga riskkapitalförsörjningen är viktig, inte minst för de mindre Life Science-företagen.

– Life Science i Sverige är en blandning av starka, etablerade företag och en uppsjö av små forskningsbolag varav många ännu inte har produkter på marknaden. De båda delarna av sektorn har en stark koppling till varandra. I tillägg till egen forskning licensierar eller köper de större företagen pågående forskningsprojekt av de mindre. Att föra till exempel ett nytt läkemedel genom hela godkännandeprocessen kräver stora resurser, vilket de större företagen har. Därför är det viktigt när Rådet diskuterar Life Science att man verkligen ser och förstår detta ömsesidiga beroende och föreslår åtgärder för att hela "ekosystemet" för Life Science kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftigt i relation till vår omvärld. Detta beskrevs väl i Susanne Ås Sivborgs utredning som presenterades i höstas.

– Jag kan emellertid känna en viss oro över att sjukvårdsministern inte är med i Rådet. För en stark Life Science-sektor räcker det inte med konkurrenskraftiga ramvillkor för företagen och starka och framgångsrika forskningsmiljöer. Det krävs också en hälso- och sjukvård av högsta klass som deltar i klinisk forskning och utveckling och som tidigt använder och utvärderar innovationer. Häri ligger den kanske centralaste frågan för att stärka innovationskraften inom Life Science: hur kan vi skapa en miljö där hälso- och sjukvården kan fungera dels som en tydlig partner till företagen i forskningen och utvecklingen, dels som en kravställande och nyfiken kund som ständigt strävar efter förbättringar när det gäller resultat och patientnytta. En innovativ näringslivssektor behöver en fungerande marknad, det vill säga det behövs kunder som efterfrågar och använder dess produkter. För Life Science-sektorns företag är marknaden i huvudsak det allmänna – alltså hälso- och sjukvården.

– Vi ser fram emot arbetet i Rådet och vi hoppas nu att regeringen också kommer att lansera det aviserade samverkansprogrammet inom Life Science. Väl genomfört kan dessa initiativ spela en stor roll i ett fokuserat och samordnat arbete för att stärka Life Science-sektorn i Sverige. LIF vill gärna medverka i och bidra konstruktivt till det arbetet och kommer att ställa upp såväl med idéer och kompetens, som med analyser och förslag.