LIFs kommentar till e-Hälsokommitténs betänkande

27 mars 2015

E-hälsokommittén har i sitt betänkande lämnat flera konkreta förslag som om de genomförs kan leda till stor förbättring av informationshanteringen i vård- och omsorg. De kommer dels att förbättra patientsäkerheten och effektiviteten i vården, dels möjliggöra bättre uppföljning av läkemedelsbehandlingar. Det handlar framförallt om förslagen om ett utökat nationellt ansvar för struktur, standard och interoperabilitet för informationen i vården.

Våra unika möjligheter vad gäller uppföljning av läkemedel i klinisk vardag framhålls ofta som en konkurrensfördel för svensk Life Science. Trots detta har framgången med att se till att alla nya behandlingar följs upp varit begränsad. LIF tror att en nationellt lagrad läkemedelslista kan vara en viktig väg framåt. Strukturerad journaldata är en annan viktig del av arbetet för att ge ökade möjligheter för uppföljning av den vård som ges – till och med i realtid direkt till behandlande vårdpersonal och patient. Även här har tempot varit för lågt och målet verkar ligga så långt fram i tiden att andra länder riskerar att springa förbi i utvecklingen. Med förslagen som e-Hälsokommittén nu lägger kan tempot ökas och utvecklingen gå åt rätt håll.

LIF anser att e-hälsokommittén i sitt arbete lagt stort och viktigt fokus på att hänsyn måste tas till den personliga integriteten utan att ge avkall på patientsäkerheten. När mer information hålls ihop nationellt ger det också bättre förutsättningar för en aktiv patientmedverkan. En motiverad och kunnig patient leder till mer gynnsamma behandlingsresultat för individen och för samhället. Att många patienter kan delta mer aktivt i sin egen vård ger även utrymme för vården att ge extra tid för patienter med diagnoser som gör att medverkan inte är möjligt. När eHälsolösningar utvecklas bör alltid patientens bästa stå i fokus.