LIF välkomnar EU:s nya strategi för läkemedel i miljön

12 mars 2019

Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.

Vissa läkemedel medför en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, användning, avfalls- och avloppshantering. Kunskap om ett läkemedels miljöeffekter är av stort värde för att man under hela dess livscykel ska kunna vidta rätt åtgärder för att minimera eventuella miljöeffekter och negativ inverkan på människors hälsa.

En välbalanserad miljöstrategi med hänsyn till patienterna

Den 11 mars publicerade EU-kommissionen sin strategi för läkemedel. LIF välkomnar att den nu finns på plats efter många års diskussioner mellan sektorns olika intressenter.

Läkemedel ska förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdomar och i avvägningen mellan behovet av läkemedel och miljöhänsyn väger läkemedlets nytta för patienten mycket tungt. Den nya strategin är välbalanserad och tar tydligt ställning för att patienters tillgång till läkemedel är centralt, samtidigt som den pekar på områden där aktörer längsmed hela läkemedlets livscykel behöver vidta åtgärder för att minimera en negativ påverkan på miljön. Inte minst när det kommer till det växande, globala problemet med antibiotikaresistens.

LIF ser fram emot att vara en konstruktiv partner

Bengt Mattson är LIF:s sakkunniga inom miljöområdet. I rollen som ordförande för de europeiska läkemedelsindustriföreningarnas arbetsgrupp om läkemedel i miljön (IAI PIETF – Inter Associations Initiative Pharmaceuticals in the Environment Task Force) har han lett industrins arbete i diskussionerna om strategin.

– LIF ser nu fram emot att fortsätta vara en konstruktiv partner i kommande diskussioner om hur läkemedlens potentiellt negativa miljöeffekter kan minimeras, kommenterar han.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning