Handlingsplan för Life Science i Sverige

21 oktober 2014

Tre organisationer som representerar Life Science i Sverige – LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO – presenterade den 21 oktober en gemensam handlingsplan med 25 konkreta åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft inom läkemedel och medicinteknik.

– Detta är branschens konstruktiva inspel och åtgärdsförslag i ett läge när samtliga aktörer - inklusive den politiska sfären - är ense om att situationen för svensk Life Science är allvarlig, och att Sverige riskerar att förlora en viktig närings- och innovationsgren, säger Maria Fagerquist, vice VD i LIF.

– Den statliga utredaren Susanne Ås Sivborg kommer inom ett par veckor presentera sin rapport kring hur Life Science i Sverige ska stärkas. Vår handlingsplan ska ses som ett bidrag till den lösningsfokuserade debatt och till de förändringar som bör följa på Sivborgs rapport. Våra 25 förslag är konkreta åtgärder som kan vända den negativa trenden. Vi hoppas att alla berörda tar till sig och värderar dem så att svensk Life Science även fortsättningsvis kan hålla världsklass.