Handlingsplan för bättre tillgång till och användande av Hälsodata

21 juni 2018

LIF har sammanställt en handlingsplan med åtgärder som ska säkerställa att data som finns verkligen kommer till användning för att skapa ny kunskap, förbättra den nationella samordningen och öka internationellt samarbete.

Hälsodata kan vara insamlade via vårddokumentation, kvalitetsregister, hälsodataregister, kliniska prövningskontroll, biobanker eller från patienterna själva. LIF ser ett stort behov av en helt ny infrastruktur för hälsodata och att en viktig pusselbit är mer heltäckande tillgång till data om läkemedelsansvändning och dess effekter.

Just nu finns ett stort anal initiativ kring hälsodata, och flera myndigheter har regeringsuppdrag som handlar om att öka antalet kliniska studier baserad på sådan data. För att stärka arbetet måste staten samla ansvaret på färre myndigheter och tydliggöra ansvaret för ekosystemets olika delar.

I handlingsplanen "Åtgärder för att förbättra tillgången till och användningen av hälsodata" har LIF sammaställt vilka åtgärder som behöver genomföras för att vi ska få en hälso- och sjukvård där kvalitetsuppföljning, verksamhetsutveckling och klinisk forskning blir en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Läs alla åtgärdsförslagen här.