Global handlingsplan mot resistenta bakterier

19 maj 2016

En global handlingsplan för att bekämpa resistenta bakterier har lagts fram av Jim O'Neill och The Review on AMR, som utrett frågan på uppdrag av den brittiska regeringen. I slutrapporten konstateras att drastiska åtgärder är nödvändiga för att samhället ska klara hotet. Om inget görs beräknas 10 miljoner människor dö år 2050 till följd av resistenta bakterier, och de globala kostnaderna för sjukvården och samhället beräknas bli enorma.

I rapporten, som stöds av organisationer som WHO och OECD och ett stort antal globala ledare, läggs en rad förslag till åtgärder fram. Kostnaden för dessa beräknas till motsvarande 330 miljarder kronor under en tioårsperiod.

Några av åtgärderna som nämns är:

  • Att omedelbart sätta igång en global kampanj för att öka medvetenheten om riskerna med resistensutveckling. Kampanjen föreslås lanseras i samband med FN:s generalförsamling i september 2016.
  • Snabbare utveckling av nya antibiotika. En ny princip som frikopplar användning från ersättningen till läkemedelsföretag föreslås. Detta för att minska risken för resistensutveckling. En ersättning på motsvarande 8 miljarder kronor föreslås per nytt antibiotika.
  • Minska antibiotikaanvändningen inom sjukvården. Alla länder uppmanas att senast 2020 ska ingen antibiotika förskrivas utan att ha föregåtts av ett diagnostiskt test.
  • Den veterinära antibiotikaanvändningen måste minska. I exempelvis USA står lantbruket för 70 procent av användningen. Inledningsvis måste alla länder införa övervakning av användningen, då den i dag till stor del är okänd. Därefter måste åtgärder för att minska användningen införas.

Läs mer om rapporten här: http://amr-review.org