Försvaga inte patenträtten!

18 juni 2018

Patent och det som kallas immateriella rättigheter är en komplicerad och snårig lagstiftning. Det EU-förslag som nu bereds om en viss uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel riskerar att skada svensk och europeisk forskning och läkemedelsindustri och kan ha effekter långt utanför EUs gränser.
– LIF avstyrker i ett remissvar bestämt EU-kommissionens förslag. Det gäller nu att få med sig andra medlemsstater och andra aktörer till stöd för vår position, säger LIFs VD Anders Blanck i en kommentar.

För Life Science-sektorn är ett starkt och tillförligt immaterialrättsligt skydd helt fundamentalt. Det är en förutsättning för de stora och långsiktiga investeringar och åtaganden som präglar sektorn. Det är också skälet till att exempelvis läkemedel har ett förstärkt immaterialrättsligt skydd utöver den "traditionella" patenträtten – ett tilläggsskydd som kallas Supplementary Protection Certificate (SPC). Det EU-kommissionen nu föreslår är emellertid att införa ett undantag, när SPC:n inte ska gälla. Det gäller vid produktion för export till tredje land, dvs. till länder utanför EU.

– Som LIF ser det är SPC-systemet i praktiken avsett som en förlängning av patenttiden för det framforskade läkemedlet, och det föreslagna undantaget är därför i grunden en försvagning av patenträtten. Det är allvarligt och negativt för de forskande läkemedelsföretagen, men också för Europa som kunskapsekonomi, säger Anders Blanck.

Sverige har från regeringens sida ett aktivt fokus på Life Science, och Sverige har också genom åren i EU-kretsen alltid varit en försvarare av immateriella rättigheter. LIF förväntar sig ett fortsatt stöd från den svenska staten i beslutsprocessen i EU, men det finns flera medlemsländer som uttryck stöd för förslaget. Utgången är därför mycket oklar.

– Detta är en ytterst central fråga för EU:s och Sveriges roll i forskning och utveckling av läkemedel, säger Anders Blanck. För de forskande läkemedelsföretagen är detta inte en teknisk detaljfråga – det är en del i den knallhårda internationella konkurrensen om Life Science-investeringar, och vi ser en överhängande risk i att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt.

LIF förbereder – utöver vårt remissvar – genom vår europeiska paraplyorganisation Efpia ett ännu mer detaljerat svar där vi i detalj kommer att gå igenom Kommissionens digra bakgrundsmaterial (över 1400 sidor!). Vi anser att materialet inte lyckas visa att det nuvarande förslaget överhuvudtaget behövs.

Läs LIFs remissvar i sin helhet via denna länk.