Första patienten får CAR T-cellsbehandling i Stockholm

24 oktober 2019

Dagens Medicin har i veckan uppmärksammat att Karolinska universitetssjukhuset är först i Sverige med att bli certifierat för att använda en av de godkända CAR T-cellsläkemedlen. Förberedelser för att behandla den första patienten, ett barn med leukemi, pågår just nu. CAR T-cellsläkemedel hör till en ny grupp av läkemedel som ingår i begreppet avancerad terapi, ATMP.

Johan Brun, läkare och sakkunnig på LIF, följer introduktionen av nya behandlingsformer i Sverige. Här kommenterar han nyheten:

1.Vad innebär det att metoden lämnar kliniska studier och övergår i reguljär behandling?

”Detta är ett viktigt och stort steg - nästa generation medicinsk behandling blir nu etablerad i svensk sjukvård. Vi kan konstatera att det som tidigare sågs som science fiction har blivit science och att vården kan erbjuda nya medicinska möjligheter för svårt sjuka patienter som fram till idag inte har haft tillgång till alternativa behandlingar."

2. Sjukhuset blir en del av produktionsprocessen, vad innebär det för läkemedelsföretagen?

” Behandling med gen- och cellterapi innebär att vårdens ansvar och företagens ansvar överlappar i form av vårdprocesser och ansvar för produktkvaliteten i den skräddarsydda behandlingen. Företagen behöver, enligt krav i godkännandet, säkerställa att behandlande vårdenhet hanterar patientens cellmaterial så att de följer kraven för att säkra produktkvalitet. Hantering av celler och vävnader är annars något som hör till vårdens ansvarsområde. I allmänhet ökar förutsättningarna för att kunna följa dessa krav om den behandlande enheten också är engagerad i forskning inom området. Det innebär att CAR T-behandling kräver samverkan mellan akademi, vård och forskande företag.”

3. Vilka övriga läkemedel inom ATMP området ser du kommer att bli en del av den ordinarie vården under den närmaste tiden och vilka är de största utmaningarna när det kommer till introduktionen i vården?

”Utöver några CAR T-behandlingar som är godkända och nationellt rekommenderade idag finns ett antal genterapier under utveckling och som bara inom några år kommer kunna erbjudas patienter. Dessa behandlingar riktar sig oftast mot extremt små patientgrupper med specifika genförändringar, patienter som idag ofta står utan behandlingsmöjligheter. Aktiviteten inom detta forskningsområde är hög och kommer i flera fall att helt förändra våra möjligheter att erbjuda svårt sjuka patienter lindring och ibland även bot. Utmaningar är att hitta de bästa formerna för samarbete men också hur det ska finansieras.”

Foto på kontaktpersonen
Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare