X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Det är inte vaccin som räddar liv, det är vaccinationer

29 april
Bild på Bengt Mattson

Vacciner ger oss möjlighet att förebygga sjukdomar och i vissa fall helt utrota dem. Därför måste vi öka kunskapen om varför vaccination kan rädda livet på dig eller någon av dina närstående. Alla behöver få rätt förutsättningar att ta till sig vetenskapligt grundad hälsoinformation – här möts flera av de globala hållbarhetsmålen.

I min ambition att under året presentera alla FN:s globala hållbarhetsmål i mina krönikor inledde jag med det som är viktigast för läkemedelsbranschen: mål 3 om god hälsa och välmående. Även i denna månads krönika tar jag avstamp i det målet och formuleringen om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Skälet är att World Immunization Week 2022 pågår just nu.

WHO har i år valt att lyfta värdet av vacciner genom att tala om ”a long life for all”. Vacciner ger oss möjlighet att förebygga sjukdomar – i vissa fall helt utrota dem. De är ett av mänsklighetens mest värdefulla verktyg för att bygga god hälsa och välmående och därigenom skapa förutsättningar för ett långt liv. Det finns fortfarande enormt mycket kvar att göra innan vi har vacciner (och läkemedel) för alla olika behov. Därför är arbetet med mål 3:s delmål ”Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla” av största vikt framgent.

Vetenskapen har kvävts av konspirationsteorier

Men – och det är hit jag vill komma – det är inte vacciner som räddar liv, det är vaccinationer. Utöver att säkerställa tillgången till vacciner måste vi öka medvetenheten och kunskapen om varför de är så nödvändiga för hälsan – varför vaccination kan rädda livet på dig eller någon av dina närstående. Pandemin har lett till att stora delar av befolkningen har ökat sin förståelse för begrepp som smittspridning, vaccinationstäckning och flockimmunitet. Men det är sorgligt att det ska behövas en pandemi för att sådan livsviktig kunskap ska tas upp brett hos allmänheten.

Såväl före som under pandemin har vetenskapligt baserad kunskap om vacciner i vissa kretsar nästan kvävts av pseudovetenskapliga hypoteser och mer eller mindre bisarra konspirationsteorier. Utbildning är ett enormt viktigt verktyg för att kunna skilja på vetenskapligt grundade påståenden och ”fake news”. Detta för oss över till hållbarhetsmål nummer 4 om ”god utbildning för alla” med ambitionen att säkerställa en inkluderande, likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande. Det ger människor rätt förutsättningar att kunna vara kritiska när de tar till sig information.

Att inte kunna ta till sig information skapar ojämlikhet

Och jag tycker att det finns starka kopplingar mellan målet om utbildning och mål 10 som handlar om minskad ojämlikhet. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och att alla medborgare har både ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande. De globala målens ledord är ”Leave no one behind” och jämlikhetsmålet belyser vikten av att verka för en värld där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Skillnader i tillgången till välkontrollerad, sanningsenlig information kan i sig skapa ojämlikhet. Skillnaderna kan bero på en bristande förmåga att ta till sig fakta från exempelvis myndigheter. Pandemin och den stora skillnaden i vaccinationsgrad mellan olika socioekonomiska grupper i samhället visar nog på detta.

Hur kan vi tillsammans hjälpas åt att inte bara göra informationen tillgänglig för alla, utan också säkerställa att den uppfattas som trovärdig? Att den ska finnas på olika språk är såklart en grundförutsättning. Men att använda digitala verktyg och animering för att öka förståelsen är väl så viktigt.

Information om vacciner och läkemedel bör till exempel inte endast kommuniceras i långa, komplicerade så kallade bipacksedlar på svenska i förpackningarna. Den borde också vara tillgänglig digitalt i form av elektroniska bipacksedlar och det på alla relevanta språk. Kan man sedan också bygga på med informativa animationer på plattformar som Fass.se så torde det leda till ökad kunskap om läkemedel och vacciner.

Tillgång till vaccin världen över

Det är som sagt inte vacciner i sig som räddar liv, utan att folk vaccinerar sig. Och om vi ska öka den globala folkhälsan så behöver vi nå ut till världens alla hörn – ”leave no one behind”. Jag tar tillfället i akt att lyfta det delmål till jämlikhetsmålet som handlar om satsningar på utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna:

Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden – inklusive utländska direktinvesteringar – till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer. Detta i enlighet med deras egna nationella planer och program.

Jag kan inte tala om biståndsinsatser i en krönika om vacciner och vaccinationer utan att nämna GAVI. Det är en internationell samarbetsorganisation med aktörer från offentlig och privat sektor där det gemensamma målet är att ge barnen i världens fattigaste länder jämlik tillgång till nya och underutnyttjade vaccin. Om det kombineras med tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal samt medvetenhet och kunskap hos befolkningen om att vaccinationer räddar liv så tar vi ett rejält kliv mot uppfyllandet av Agenda 2030.

Mer om hållbarhet

Mål 3: God hälsa och välmående

Mål 4: God utbildning för alla 

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Om Lifs hållbarhetsarbete

Goda exempel: Läs om hur läkemedelsföretagen bidrar till de globala målen