X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Miljöpremien för läkemedel kan bli för låg för att få önskad effekt

1 november 2022

Nu kommer slutförslaget från de myndigheter som arbetat med en modell för hur en miljöpremie för läkemedel i förmånssystemet ska fungera. Att på detta sätt ge läkemedelsföretagen incitament för en grönare produktion är något Lif länge drivit på för, men ersättningsnivåerna riskerar att bli för låga för att få önskad effekt.

Utsläpp av läkemedelsrester från tillverkningen kan vara negativt för miljön och leda till ökad antibiotikaresistens genom att bakterier exponeras för antibiotika. Lif har i över tio år arbetat för en miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel så att hänsyn till miljön vid tillverkningen ska bli en konkurrensfördel när företag ansöker om att deras produkter ska ingå i periodens vara. Det skapar ekonomiska incitament att vässa hållbarhetsarbetet.

2021 fick myndigheterna TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att förbereda en försöksverksamhet med en miljöpremie i periodens vara-systemet. I sina slutrapporter föreslår de en modell för hur premien ska fungera och vilka miljökriterier som ska uppfyllas.

Så fungerar miljöpremien

Det föreslagna upplägget är att läkemedelsföretagen ansöker om en miljöpremie hos Läkemedelsverket, som prövar om deras varor fyller kriterierna. Om de gör det kan företagen ansöka om ändrat pris hos TLV. E-hälsomyndigheten betalar sedan ut premien retroaktivt och storleken baseras på försäljningen. Då kan företagen konkurrera med lägre priser och sedan få kompensation i efterhand via miljöpremien och den höga försäljning som kommer av att ingå i periodens vara-sortimentet.

För att kunna få premien ska man uppfylla vissa miljökriterier vid produktionen och det omfattar hela kedjan från tillverkning av aktiv substans till färdiga produkter. Tyngdpunkten ligger på att förhindra skadliga utsläpp av aktiv substans och ökad antibiotikaresistens, och kriterierna fokuserar särskilt på risker vid föroreningar i omgivande vattendrag från fabrikernas avlopp.

TLV föreslår att miljöpremien ska ha en normalnivå på sju kronor och en lägre nivå på tre kronor per förpackning (den lägre nivån gäller för substanserna acetylsalicylsyra, naproxen och finasterid). De bedömer att det ger läkemedelsföretagen incitament att bekosta den dokumentation som Läkemedelsverket behöver för att avgöra om de uppfyller miljökriterierna.

Försöksverksamheten med miljöpremie ska omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet och kommer att inriktas på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och NSAID. Läkemedelsverket föreslår att försöksverksamheten skjuts fram i tid så att den pågår under perioden 2025–2028. Det är för att man behöver göra ytterligare analyser, bland annat kopplat till hur tillgången till antibiotika påverkas av premien.

Premien är låg med tanke på de resurser som krävs för kvalificering

Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson säger att en miljöpremie i förmånssystemet för läkemedel kan få stor effekt genom att stötta och driva på grönare produktion inom läkemedelsbranschen, bland annat genom att sporra teknikinnovation. Men det gäller att den utformas på rätt sätt så att företagen har ekonomiska incitament att ansöka om premien.

– Vi är glada att miljöpremien börjar ta form men misstänker att nivån är i underkant med tanke på att företagen måste lägga resurser på nödvändig dokumentation som visar att de uppfyller kriterierna och dessutom låta en oberoende tredje part verifiera dokumentationen. Det kommer vara en stor utmaning för främst de mindre företagen att bygga upp kompetens och ta fram erforderlig data om inte incitamenten är tillräckligt stora.

Måste finnas rätt incitament för ansvarsfull tillverkning av antibiotika

Bengt Mattson säger att en av de viktigaste åtgärderna för att stödja ansvarsfull tillverkning av antibiotika och bromsa den ökande antibiotikaresistensen är hållbarhetskriterier inom periodens vara-systemet. Men misstanken att premiens nivå är för låg gäller även här.

– Kriterierna ger inte utrymme för att ta med utspädning i beräkningen av utsläppen av antibiotika och möjligheten att visa att utsläppen ligger under de satta gränsvärdena. Att ta med utspädningseffekten i dylika beräkningar är det vanligaste arbetssättet inom branschen. Om miljöpremien anses vara för låg, är risken stor att företagen inte ser det som tillräckligt intressant att förändra beräkningsmodellen för antibiotika, dokumentera det och låta underlaget tredjeparts-granskas. Lif har allt sedan starten av diskussionen om en miljöpremie drivit linjen att det är viktigast att få incitament för ansvarsfull tillverkning på plats för antibiotika. Nu riskerar detta att gå om intet för just dessa produkter.

Kriterierna för att få miljöpremien

De två miljökriterier som ska vara uppfyllda är:

  • Uppfyllande av krav kring hantering av avfall innehållande aktiv substans.
  • Uppfyllande av krav kring gränsvärden för utsläpp av aktiv substans till vattenmiljön.

Kriterierna utgår från det befintliga ramverket för användande av bästa tillgängliga teknik (de s.k. BAT-slutsatserna).

Källa: Läkemedelsverket.

 

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4