X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif tar fram en handlingsplan mot antibiotikaresistens

14 december 2021

Lif har tagit fram en handlingsplan mot antibiotikaresistens som i dagarna går ut på remiss. Den beskriver resistensläget i Sverige, vad som görs av läkemedelsbranschen och andra aktörer för att motverka problemet och pekar ut vad som behöver göras framgent för att bromsa utvecklingen. 

Antimikrobiell resistens (AMR) – att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika som därför blir verkningslöst mot infektioner är ett växande, allvarligt hot. Det kräver global samverkan, säger Bengt Mattson som arbetat med handlingsplanen.

– AMR hotar hela den moderna sjukvården. Antibiotika är nödvändigt inte bara för att behandla infektioner utan även vid bland annat kirurgiska ingrepp och cancerbehandling. Redan i nuläget skördar resistenta infektioner över 700 000 liv om året och siffran stiger. Om vi inte får problemet under kontroll riskerar antibiotikaresistensen att slå ut hela samhället.

Svenskt ledarskap i kampen mot antibiotikaresistens

Ett av handlingsplanens centrala förslag är att Sverige ska axla EU-ledarskapet i det internationella arbetet mot AMR. Antibiotikaresistensen har länge varit en politiskt prioriterad fråga och tack vare ett målmedvetet arbete är resistensläget gott i jämförelse med resten av världen. Vi har en stark ställning internationellt och förutsättningar att bli ett globalt föredöme i bekämpandet av antibiotikaresistens. Bland annat genom värdefulla erfarenheter av arbete med ansvarsfull tillverkning och användning, preventionsarbete och incitament för utveckling och tillgängliggörande av nya antibiotika.

Ett tillfälle är det svenska ordförandeskapet i EU 2023. Det är en plattform som borde användas för att sätta ljuset på frågan i EU och axla ledarskapet för en intensiv internationell kraftsamling där nya ersättningsmodeller för antibiotika är en viktig del.

Bättre betalningsmodeller kan ge nya antibiotika

Behovet av nya antibiotika är stort och kommer alltid att vara det men idag tas alldeles för få nya läkemedel fram; med dagens ersättningsmodeller är det olönsamt för läkemedelsföretagen att utveckla läkemedlen, i värsta fall en ren förlustaffär. Detta eftersom antibiotikan måste användas så sparsamt som möjligt för att minska risken för ny resistens.

I handlingsplanen förespråkar Lif att Sverige lanseras som en global testmarknad för bättre betalningsmodeller för antibiotika och andra initiativ som säkrar tillgängligheten till de antibiotika vi redan har och ger incitament för att utveckla nya.

Hoppas på många remissvar

Under december går handlingsplanen ut på remiss till alla relevanta instanser.

– Vi måste arbeta tillsammans på flera fronter för att bromsa utvecklingen, säger Amy Havenäng trainee på Lif som har arbetat med handlingsplanen.

– Det pågår ett arbete bland branschorganisationer, sjukvård, akademi och samverkansprojekt som PLATINEA. Deras synpunkter är nödvändiga i färdigställandet av handlingsplanen. När den är klar hoppas vi på en fortsatt dialog och ännu tätare samverkan. Lif har flera förslag på hur aktörerna kan samarbeta kring konkreta frågor, både inom befintliga konstellationer och i nya forum.

Handlingsplanen är ute på remiss till och med 28 januari. Därefter sammanställer Lif en slutgiltig version som presenteras tidigt 2022.


Lifs handlingsplan mot antibiotikaresistens

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens beskriver de forskande läkemedelsföretagens syn på vilka åtgärder som behövs för att trycka ner resistensutvecklingen och säkerställa en modern hälso- och sjukvård. Den är ute på remiss till och med 28 januari 2022. Sedan tas den slutgiltiga versionen fram.

 

 

Produktionsår: 2022

Lifs målbild i arbetet mot AMR

Globalt: Sverige ses som ett globalt föredöme som adresserar AMR-utmaningen brett utifrån alla relevanta perspektiv.

Inom EU: Sverige agerar som en stark företrädare för etablerandet av pull-mekanismer (såsom TEE) och andra incitament som skapar förutsättningar för nya antibiotika, samt bidrar till säkerställd tillgänglighet till antibiotika (exempelvis i arbetet med att etablera den nya EU-myndigheten HERA)

På nationell nivå: Sverige utvecklas till en erkänd testmarknad för olika initiativ som, om de sedan används på europeisk och global nivå, kan ha mycket positiva effekter när det gäller att minska resistensutvecklingen, säkra tillgänglighet till existerande antibiotika och utveckla nya effektiva antibiotika.


Antibiotikaresistens – ett hot mot oss alla

Resistenta bakterier är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Utan kraftfulla åtgärder på internationell och lokal nivå riskerar den moderna sjukvården att slås ut. I värsta fall kastas mänskligheten tillbaka till tiden före penicillinet. Därför är AMR, antimikrobiell resistens, en högprioriterad fråga för läkemedelsbranschen.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4