X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hur ska vården av de äldre se ut i framtiden?

3 november
Sjuksköterska och äldre person

Vårdens viktiga vägval är Lifs mötesplats där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra svensk hälso- och sjukvård. Den 11 november är temat hur vården av de äldre kan stöpas om för att höja kvaliteten.

Coronapandemin har blottat svagheter inom äldreomsorgen. Och den demografiska utvecklingen med allt fler äldre innebär, tillsammans med och omställningen till God och nära vård, att det krävs en översyn av vården och omsorgen av äldre i vårt land.

Hur Sverige ska kunna stärka den medicinska kompetensen i kommunerna och hur en ny äldreomsorgslag, som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan, skulle kunna se ut utreds just nu. Förslagen ska redovisas den 30 juni 2022.

– Coronapandemin har tydliggjort brister och visat att den medicinska omvårdnaden måste förbättras, men också att det finns behov av kompetensutveckling inom flera områden i, säger Anders Blank, Lifs vd.

Anders Blanck tycker att vården av de äldre är ett ämne som borde diskuteras mer och inte minst frågan om äldres läkemedelsanvändning. Det är vanligt att äldre använder flera olika läkemedel vilket kan ge en ökad risk för biverkningar men också för oönskade läkemedelsinteraktioner, som till exempel att effekten av läkemedlen påverkas.

– Vi behöver se till att de äldre får ökad tillgång till medicinsk kompetens oavsett var vården ges. Ett exempel är behovet av regelbundna läkemedelsgenomgångar. Det finns data som säger att 30 procent av de akuta inläggningarna av äldre på sjukhus helt eller delvis beror på läkemedelsbiverkningar och att hälften av dessa skulle ha kunnat undvikas om patienten haft en korrekt och aktuell läkemedelslista över samtliga ordinerade och använda läkemedel. Detta måste vi ju göra något åt.

Vad krävs för en likvärdig äldreomsorg med hög medicinsk kompetens och personcentrerad vård i hela landet? 

Under seminariet så kommer bland annat läget för dagens äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården efter pandemin att diskuteras liksom hur framtida kompetensförsörjning och -utveckling inom omsorg och sjukvård kan säkras.

Deltar i debatten gör: Louise A Andersson, huvudsekreterare i Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner; Carina Metzner, ordförande i geriatriska specialistföreningen och nytillträdd verksamhetschef vid den medicinsk enheten Åldrande på Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset; Mia Frisk (KD), ordförande SKR:s beredning för primärvård samt Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna.

 

Datum: 11 november

Tid: 12:00–13:00

Plats: Digitalt

 

Länk till anmälan

Livelänk till mötet

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar