X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Förlängning av expertskatt välkommet förslag

12 oktober 2020

Om förslaget på att utvidga tidsgränsen för den skattelättnad som bland annat utländska experter och forskare kan få enligt de så kallade expertskattereglerna går igenom så innebär det att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark. Förslaget välkomnas av Lif och medlemsföretagen.

I början av oktober föreslog regeringen i en lagrådsremiss att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner ska utvidgas från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Lagändringen aviserades i budgetpropositionen och föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läkemedelsbranschen positiv

Att jobba på AstraZeneca är att vara del av en internationell arbetsmiljö. Astra Zeneca har över 7000 anställda i Sverige, varav drygt 400 är utländska forskare från ungefär 50 länder.

 – AstraZeneca välkomnar regeringens förslag om att utvidga tidsgränsen för den så kallade expertskatten. Vi tror detta kommer göra Sverige mer konkurrenskraftigt när det gäller att attrahera utländska experter, säger Suzanne Håkansson, ansvarig för samhällsfrågor på Astra Zeneca.

Malin Parkler, vd Pfizer och styrelseordförande Lif, håller med men vill också se fler satsningar för att göra Sverige mer attraktivt för internationell kompetens:

– Sverige är ett litet land som ligger i framkant av vetenskap och innovation. Men vi behöver förutsättningar att attrahera spetskunskap även utanför landets gränser för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. Sänkta kostnader är ett steg i rätt riktning men för att stärka vår position behöver flera delar samspela. Det handlar bland annat om hur partnerskap mellan företag och akademi, statliga myndigheter och vården kan upprättas och fungerajämte en nationell forskningsinfrastruktur för vårddata och vårdens möjligheter att delta i framtagandet av ny innovation genom kliniska prövningar.

Viktigt både på kort och lång sikt

Frida Lundmark är sakkunnig på Lif och arbetar bland annat med att stötta genomförandet av den nationella Life Science-strategin där en av målsättningarna är att svenska arbetsgivare ska ha goda förutsättningar att rekrytera internationell expertis inom Life Science-sektorn. Hon är också positiv till regelförändringen och hoppas att den kan bidra till att stärka Sveriges långsiktiga förmåga att konkurrera om internationell kompetens.

– ”Kompetens och talangattraktion” är ett av Life Science-strategins utpekade områden och detta är ett beslut som går i linje med det. Man kan också se förslaget som en viktig del i arbetet med omstart Sverige – vi behöver kunna attrahera experter, forskare och andra nyckelpersoner också från andra länder när vi nu ska återstarta forskningsprojekt och börja åtgärda den vårdskuld som byggts upp på grund av coronapandemin under framförallt våren och sommaren.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy