Läkemedel och miljö

Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Läkemedel är dock speciella produkter där behovet och värdet vanligtvis är mycket stort för individ och samhälle.

Under faktaavsnittet om läkemedel och miljö beskrivs hur och varför miljöpåverkan från läkemedel kan uppkomma, hur detta regleras inom läkemedelslagstiftningen och olika initiativ som tagits för att öka kunskapen och minska miljöpåverkan. Bland annat LIFs initiativ "Miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se" samt arbetet med att öka medvetenheten hos allmänheten om vikten av att återlämna överblivna läkemedel till apotek.

LIF har under många år bedrivit ett aktivt arbete för att öka kunskapen om läkemedel och dess potentiella miljöpåverkan, såväl inom läkemedelsbranschen som hos intressenter och allmänhet. Det är för oss en självklarhet att driva på alla olika aktörer så att den totala miljöpåverkan under ett läkemedels hela livscykel blir så liten som möjligt. Vi tror att det är viktigt att kombinera lagstiftning och hållbarhetskrav vid offentlig upphandling av läkemedel med olika ekonomiska styrmedel. Det måste etableras möjligheter att belöna bra hållbarhetsarbete, såväl det miljömässiga som det sociala ansvarstagandet, på läkemedelsmarknaden.

Miljökrav har ställts inom ramen för offentlig upphandling av läkemedelsprodukter sedan början av 2000-talet. Miljökraven har under åren spetsats till och innefattar idag miljöhänsyn i hela leverantörskedjan. Kraven har även kompletterats med kriterier gällande social hänsyn. LIF välkomnar denna utveckling och har aktivt deltagit i arbetet med att utforma kraven.

Idag ställs förutom krav på att miljöinformation gällande den aktiva substansen finns publikt tillgängligt, exempelvis på Fass.se, också krav på att miljörutiner respektive rutiner för socialt ansvar finns på plats. Landstingen har lagt stora resurser på att få dessa krav på plats och alla leverantörer av läkemedelsprodukter ska omfattas. Detta gäller såväl den forskande läkemedelsbranschen som generikaföretag och parallellimportörer.

LIF har i olika sammanhang under de senaste åren påtalat vikten av, inte bara att krav ställs, utan att de också följs upp. Om hållbarhetskrav i en upphandling inte följs upp blir de tyvärr obetydliga. Om uppföljning inte sker finns även risk för snedvriden konkurrens mellan läkemedelsföretagen. De företag som lägger ner mycket tid och resurser för att besvara frågorna som ställs i upphandlingsunderlaget, samt eventuellt gör ytterligare miljöinvesteringar för att uppfylla kraven, missgynnas om andra företag som inte har kunskap om sina hållbarhetsprogram eller helt saknar sådana ändå kan vinna upphandlingarna.

LIF har även i bred samverkan med andra intressenter utvecklat en modell för miljöbedömning av receptfria läkemedel. Arbetet har gjorts inom ramen för Den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Modellen kan ligga till grund för en deklaration av ett läkemedels miljöpåverkan i tillverkningsfasen och kompletterar den miljöklassificering av aktiva läkemedelssubstanser som redan finns på Fass.se, och som handlar om användningen av läkemedel.