Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Hållbar utveckling går ut på att nå ekonomiskt och socialt välstånd för alla i samhället, med minimal miljö- och klimatpåverkan, både idag och imorgon. Här har näringslivet en viktig uppgift att fylla, och läkemedelsbranschen tar ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart Sverige.

Det handlar bland annat om miljöhänsyn vid produktionen av läkemedel, arbete med hälsa och prevention, tillgång till mediciner över hela världen, goda arbetsvillkor för de anställda, framgångsrik medicinsk innovation och hårda etiska regler för branschen. Ledstjärnan i arbetet är FN:s Agenda 2030, med de 17 globala mål för hållbar utveckling som ska ha uppnåtts år 2030.

Agenda 2030 och de globala målen

FN:s medlemsländer, däribland Sverige, har inom ramen för hållbarhetsstrategin Agenda 2030 satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är en ambitiös handlingsplan för människor, vår planet och vårt välstånd som spänner över ett stort antal områden.

Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

De globala hållbarhetsmålen ska

  • öka förståelsen för hållbar utveckling
  • hjälpa till att rikta in åtgärder och initiativ mot gemensamma mål
  • göra det möjligt för organisationer i alla sektorer att bidra till en mer välmående, inkluderande och hållbar värld.

Så arbetar läkemedelsbranschen med hållbarhet och de globala målen

Det råder klar konsensus om att de globala hållbarhetsmålen endast kan nås om näringslivet samverkar med regeringar, myndigheter, civilsamhället, den vetenskapliga och akademiska sektorn och enskilda medborgare.

De globala målen ger näringslivet möjlighet att skapa värde för både företagen och samhället – shared value. För den forskningsintensiva läkemedelsbranschen finns ett antal mål där det är tydligt att vårt bidrag gör extra stor skillnad. God hälsa är grundläggande för att främja alla de 17 mål som vart och ett direkt drar nytta av eller bidrar till framstegen inom folkhälsan.

Miljö och hållbar produktion

  

Läkemedel påverkar miljön både i produktions- och konsumentledet. Utsläppen av läkemedelsrester vid tillverkningen kan innebära miljörisker, och när preparaten sedan används och resterna hamnar i vattendragen via avloppssystemen sker ytterligare miljöpåverkan. När det kommer till produktion av antibiotika är det rimligt att misstänka att utsläppen driver på antibiotikaresistensutvecklingen.

För svensk läkemedelsindustri handlar det om att använda tillverkningsmetoder som belastar miljön så litet som möjligt och begränsa utsläppen av läkemedelsrester i naturen. Allt för att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

En viktig komponent är att använda de tekniska möjligheter som finns för att rena avloppsvatten på läkemedelsrester vilket flera läkemedelsföretag med anläggningar i Sverige gör – ett exempel är Astra Zenecas specialutvecklade reningsverk vid tillverkningsenheten i Södertälje – men som även flera kommuner har börjat använda.

Lif och branschen bedriver även ett omfattande arbete med att bekämpa antibiotikaresistens, ett av vår tids största globala folkhälsohot. Här är minimerandet av utsläpp från läkemedelstillverkning en nyckel.

Läs mer om hur Lif arbetar med läkemedel i miljön:

Lif tycker: Läkemedel och miljö

Fakta: Läkemedel och miljö

Hälsa, sjukvård och medicinsk innovation

 

Människors möjlighet att leva ett så friskt liv som möjligt förutsätter tillgång till effektiva läkemedel och behandling, högkvalitativ och jämlik vård, träffsäker diagnosticering och förebyggande insatser genom prevention både innan sjukdomen bryter ut och för att förhindra återfall. God folkhälsa och hög livskvalitet bland befolkningen innebär även en vinst för hela samhället; det gynnar utvecklingen i stort, stärker det ekonomiska välståndet och ökar Sveriges konkurrenskraft.

Läkemedelssektorn är en av de mest forskningsintensiva branscherna i Sverige. Företagens innovationstunga verksamhet är en viktig komponent i arbetet med att möta samhällets hälsoutmaningar och förbättra kvaliteten på sjukvården för patienterna. Här utvecklas nya behandlingar och produkter som förebygger och diagnosticerar sjukdomar.

Lif arbetar för att stärka förutsättningarna för forskning och innovation i läkemedelssektorn och Life Sciencesindustrin i stort. Det sker bland annat inom ramen för regeringens Life Science-strategi.

Läs mer om hur Lif arbetar för en god folkhälsa och världsledande medicinsk forskning:

Ordnat införande

Vacciner

Forskning

 

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

 

Uppdaterad: 30 mars