C9. Ytterligare nationellt initiativ för att förstärka Sveriges position inom klinisk forskning

Under 1980- och 1990-talen var Sverige ett föregångsland när det gäller företagsfinansierade kliniska studier. Men efter millennieskiftet skedde en kraftig nedgång. Bland annat mot bakgrund av denna negativa trend tillsattes den statliga utredningen Starka tillsammans och flera åtgärder vidtogs därefter.

Bland dessa kan nämnas att organisationen Kliniska Studier Sverige med en central nod och sex regionala noder startades och att Kommittén för klinisk forskning vid Vetenskapsrådet inrättades. Trots detta har den negativa trenden för företagsfinansierade kliniska studier inte vänt. Därmed går företagens miljardinvesteringar i sådana studier istället till andra länder än Sverige. Regeringen behöver därför ge Kliniska Studier Sverige ett förnyat och förtydligat uppdrag att verka för en ökning av de företagsfinansierade kliniska studierna, både mätt som antalet studier och som de ekonomiska investeringarna. Antalet aktörer som är inblandade i eller berörs av klinisk forskning är många: landsting och regioner, myndigheter, forskande företag samt akademin. För att öka de privata och offentliga investeringarna i klinisk forskning och möjliggöra att patienter får tillgång till de senaste behandlingarna behöver dessa aktörer, i likhet med i exempelvis Danmark (7), samarbeta för att sätta upp gemensamma mål och på så sätt underlätta för investeringar. Dessa målsättningar bör exempelvis handla om hur fler investeringar i klinisk forskning kan lockas till Sverige, hur antalet kliniska studier ska utvecklas, hur sjukvårdshuvudmännen kan göra sig attraktiva för investeringar i klinisk forskning samt hur forskande företag kan investera på ett sätt som gynnar patienter och hälso- och sjukvården.


Fotnot:

(7) https://nextpartnership.dk/en/about-next/

Därför föreslår LIF:

Att regeringen ger Kliniska Studier Sverige i uppdrag att verka för en ökning av de företagsfinansierade kliniska studierna i Sverige

Uppdaterad: 16 november 2018