C10. Statistik och öppna jämförelser för företagsfinansierade kliniska läkemedelsprövningar

Samtliga landsting/regioner behöver ta fram statistik över de företagsfinansierade kliniska studier och läkemedelsprövningar som pågår i respektive landsting; antal studier, antal patienter samt den ekonomiska omfattningen.

För att tydliggöra hur företagsfinansierad klinisk forskning bidrar till hälso- och sjukvården behöver landsting och regioner, t.ex. inom ramen för SKL:s öppna jämförelser (8), gemensamt mäta, utvärdera och följa upp klinisk forskning. På detta sätt kan man från nationellt håll få överblick och hitta best practice på regional nivå.

Strategier för fler företagsfinansierade kliniska studier

I likhet med SKL (9) anser LIF att klinisk forskning ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården och att landsting och regioner har ansvar (10) för att skapa goda förutsättningar för klinisk forskning och kliniska studier. En rapport (11) från IQVIA (fd IMS Health) pekar dessutom på sambandet mellan patienters tidiga tillgång till nya behandlingar i en region och förekomsten av aktuella kliniska studier på området i regionen.

För att utveckla arbetet med företagsfinansierade kliniska studier krävs regionala strategier med konkreta åtgärdsplaner för att undanröja faktiska lokala hinder för kliniska prövningar och klinisk forskning. Varje landsting/region bör sätta mål för hur den företagsfinansierade kliniska forskningen ska utvecklas. I sådana strategier bör ingå politiskt beslutade mål och delmål för hur företagsfinansierade kliniska prövningar ska utvecklas i regionen kommande år. Dessa mål bör regelbundet följas upp och mätas.


Fotnot:

(8) https://skl.se/download/18.6ee610e515505b6272dec3e3/1467287590637/Positionspapper%20klinisk%20forskning%20SKL.pdf
(9) https://skl.se/download/18.6ee610e515505b6272dec3e3/1467287590637/Positionspapper%20klinisk%20forskning%20SKL.pdf
(10) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 26 b §)
(11) Gustafsson, I., Troein P. (2017). Access to new innovative products in Sweden - Uptake of pharmaceuticals in Sweden in comparison to the rest of Europe. IQVIA

Därför föreslår LIF:

Att samtliga landsting tar fram strategier för företagsfinansierad
klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar

Uppdaterad: 16 november 2018