B4. Stärkt statlig styrning av läkemedelsanvändningen i Sverige

Problemen med ojämlik vård har diskuterats på allvar sedan 2006 när Sveriges Kommuner och Landting, SKL/Socialstyrelsen började publicera Öppna jämförelser. Vare sig problemet eller diskussionen är alltså ny. Flera initiativ har tagits på området, till exempel Kommissionen för jämlik vård (på initiativ av LIF) och regeringens Kommission för jämlik hälsa.

Utöver ojämlik vård mellan olika delar av, och grupper i, Sverige finns även oroande tecken på att svensk sjukvård inte är världsledande inom alla områden. Regeringens ambition är som sagt tydlig: "Svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Tillgången till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras."(6) Detta är ett tydligt svar på frågan om vilket land Sverige ska vara på sjukvårdsområdet. Men sjukvården är inte världsledande på alla områden, och tillgången till de mest avancerade behandlingsmetoderna utvecklas många gånger långsammare än i jämförbara länder.

Dessutom står landstingen inför betydande ekonomiska utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen under kommande år. Risken är därmed stor att patienternas medicinska behandlingar i i ännu högre grad kommer att bero på ekonomin i det landsting/region där hen är bosatt. Detta är inte rimligt.

Staten har redan idag ett åtagande inom läkemedelsområdet. Om vi på allvar ska komma åt den ojämlika vården och öka tillgången till de mest avancerade behandlingsmetoderna måste statens roll stärkas. Inom dagens system bör staten och SKL komma överens om åtgärder och målsättningar för högkvalitativ och jämlik läkemedelsbehandling som en del av den årliga överenskommelsen om det särskilda statsbidraget för läkemedelsförmånen (i väntan på resultaten av Läkemedelsutredningens översyn av hela systemet.)


Fotnot:

(6) Regeringsförklaringen 2014.

Därför föreslår LIF:

Att regeringen och landstingen inkluderar åtgärder för högkvalitativ och jämlik läkemedelsbehandling i den årliga överenskommelsen om statsbidraget för läkemedelsförmånen

Uppdaterad: 16 november 2018