B. Läkemedel, sjukvården och patienterna

Regeringen har uttalat höga ambitioner både när det gäller hälso- och sjukvården och Life Science. Redan i regeringsförklaringen från 2014 framgick det att: "Svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Tillgången till (...) de mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras." Ambitionen i sig är inte ny, den tidigare regeringen hade liknande formuleringar.

Samtidigt är utmaningarna inom sjukvården väl kända. Ett av problemen är att tillgången till innovativa läkemedelsbehandlingar fortfarande är ojämlik. Olika åtgärder har vidtagits för att uppmärksamma och komma till rätta med denna typ av ojämlik vård men mer behöver göras.

De nationella arbetssätt och processer som utvecklats i Sverige för läkemedelsintroduktion (kallat "ordnat införande") syftar till jämlik, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och att "värdefulla läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål" (3). Detta är goda föresatser. Men utvecklingen behöver fortsätta. Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys konstaterade i sin utvärdering av det ordnade införandet att det finns brister i transparens och förutsägbarhet (4). Det riskerar att försvåra arbetet för snabb och jämlik tillgång till nya behandlingar. Trots genomförda insatser finns fortfarande ojämlikheter i den medicinska vården mellan landsting/regioner. Därtill finns även andra typer av ojämlikhet. Socioekonomisk status, kön, ålder, etnicitet eller bostadsort borde inte påverka vilken behandling en patient får, men det gör det idag.

Regeringen har tillsatt en utredning av finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (5). Det är en omfattande utredning som ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen den 1 december 2018.

Utan att föregripa Läkemedelsutredningens slutbetänkande vill LIF ändå framhålla viktiga delar i användningen av läkemedel.


Fotnot:

(3) https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/samverkansmodelllakemedel.2109.html (2018-02-08)
(4) https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/10/2017-5-Ordning-i-leden_webb.pdf
(5) Dir. 2016:95 Finansiering, prissättning och subvention av läkemedel

Uppdaterad: 16 november 2018