A3. Regioner och landsting i samverkan

Life Science-sektorn anställer direkt och indirekt drygt 40 000 personer i Sverige. Två av tre forskare i sektorn är kvinnor. Kommuner och regioner behöver samverka för att skapa goda förutsättningar för Life Science. I grunden finns generalla åtgärder för näringslivet som tillgång till tomtmark för anläggningar och infrastruktur som god väghållning och allmänna kommunikationer.

För Life Science-sektorn är det vidare viktigt att det finns tillgång till kvalificerad arbetskraft. Generellt har vi en hög utbildningsnivå, vilket länge varit en av Sveriges styrkor. Det är viktigt att framöver bevara den höga utbildningsnivån för arbete i såväl forskning som vid produktionsanläggningar. Inför kommande års pensionsavgångar krävs ytterligare utbildningsinsatser för att säkerställa personal inom bland annat avancerad produktion. Här bör man bland annat se över behovet av gymnasieutbildningar och yrkesutbildningar vid sidan om universitetsutbildningar.

För Life Science handlar det också om att skapa internationellt attraktiva miljöer, eftersom Life Science allt mer bedrivs i form av internationella forskningsprojekt och samarbeten. En majoritet av företagen i sektorn är idag organiserade nordiskt eller nordiskt-baltiskt. Kollegorna är alltså inte bara de som jobbar i Sverige utan de sitter många gånger även i andra europeiska länder. I denna internationella miljö blir det allt viktigare för Sverige att vara ett attraktivt land för forskare och andra experter. När nya grupper och funktioner inrättas fattas beslut om i vilket land dessa ska placeras. Här är viktiga faktorer hur snabbt och enkelt man kan få relevanta uppehållstillstånd,
exempelvis för forskare från Indien eller experter från USA. Det handlar också om tillgång till bostäder, till internationella förskolor och skolor (till exempel IB-programmet). Detta gäller givetvis inte samtliga kommuner i Sverige. Men för kommuner med universitet och forskningsanläggningar är det viktigt att skapa internationellt attraktiva kluster.

Därför föreslår LIF:

Landsting och kommuner verkar för att skapa internationellt attraktiva miljöer för Life Science

Uppdaterad: 16 november 2018