X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration petridisk

Antibiotikaresistens – en ödesfråga för EU

Antibiotikaresistensen är ett skenande, globalt hälsohot som riskerar att slå ut sjukvården och få djupgående konsekvenser för samhället i stort. Om vi agerar kraftfullt och omedelbart går det att vända utvecklingen så att vi även i framtiden kan behandla infektioner och ge nödvändig sjukvård, från basnivå upp till högspecialiserad vård.

Läkemedelsföretagen spelar en nyckelroll i kampen mot antibiotikaresistens. Dels genom att utveckla och producera nya antibiotika, dels genom att bidra till en ansvarsfull användning och där är prevention ett viktigt verktyg. Genom att förhindra att infektioner ens uppstår sjunker behovet av antibiotika. Vaccination är en hörnsten i preventionsarbetet: det förhindrar både smittspridning och insjuknande.

Genom en statlig strategi för vaccinationer för alla skeden i livet – från de första åren till ålderdomen – och genom att vacciner mot fler sjukdomar plockas in i Sveriges framgångsrika vaccinationsprogram så att befolkningen får tillgång till kostnadsfria vacciner på ett organiserat, jämlikt sätt över hela landet kan vacciner bli ett ännu kraftfullare bidrag i kampen mot antibiotikaresistens.

Behovet av nya antibiotika är stort och kommer alltid att vara det men idag tas alldeles för få nya läkemedel fram; med dagens ersättningsmodeller är det olönsamt för läkemedelsföretagen att utveckla läkemedlen, i värsta fall en ren förlustaffär. Detta eftersom antibiotikan måste användas så sparsamt som möjligt för att minska risken för ny resistens.

Betalningen till läkemedelsföretagen kan inte baseras på antalet sålda förpackningar. Än så länge finns dock ingen internationell betalningsmodell på plats som ger företagen ekonomiska incitament för de stora investeringar som krävs för att utveckla ett nytt antibiotiskt läkemedel (så kallade pull-mekanismer). En modell som behandlas i EU våren 2023 är TEE (Transferable Exclusivity Extension eller förlängd marknadsexklusivitet) som ger det företag som har utvecklat ett nytt antibiotikum rätt att förlänga patentet på ett annat, redan befintligt, läkemedel.

Antibiotikaresistens

  • EU bör snabbt enas om nya incitament som ger läkemedelsföretagen förutsättningar att utveckla morgondagens antibiotika. Framförallt saknas effektiva och genomförbara pull-mekanismer, exempelvis TEE (Transferable Exclusivity Extension eller förlängd marknadsexklusivitet) som gör det ekonomiskt attraktivt att ta nya antibiotika genom hela utvecklingskedjan ända till patient.
  • Ett nationellt vaccinationsprogram även för vuxna ger möjlighet till vaccinationer genom hela livet. Med god, jämlik tillgång till vaccinering får Sverige en hög täckningsgrad i befolkningen. Ett starkt skydd mot ett antal smittsamma sjukdomar håller människor friska så att behovet av antibiotika minskar.

National AMR action plans and immunization programmes: key policy priorities in the fight against AMR

Lif and Vaccines Europe organized a webinar to take stock of the situation in Europe, share best practice and provide input to the revision of the Council recommendations on AMR – a great opportunity to update EU policy and incorporate best practice based on lessons from the last two decades.

Guest blog: Why pull incentives are key to catalysing private investment into antibiotics

The advent of antibiotics was one of the fundamental drivers of the shift in health care that has dramatically increased life expectancy and improved quality of life. But microbes will always evolve, and so must our policies if we are to stay ahead of the threat they pose.

Podd: Antibiotikaresistens – den tysta pandemin, avsnitt 4

Socialminister Jakob Forssmed gästar Lifs podd och pratar om hur Sverige kan intensifiera Europas kamp mot antibiotikaresistens under vårt ordförandeskap i EU och regeringens arbete med vår tids kanske största folkhälsohot. Kan svenska AMR-framgångar exporteras och skalas upp?

Titta på webbinariet "AMR: New incentives – a call for action"

The Swedish EU presidency has put antimicrobial resistance on the EU agenda. A key issue is the need for new incentives to drive research and innovation of new antibiotics. Lif and EFPIA organized a webinar to discuss the issue and a way forward for Europe. 

Mer om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens handlar om att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika vilket gör det svårt eller omöjligt att behandla infektioner. Alltfler antibiotika blir verkningslösa och utvecklingen är ett allvarligt hälsohot. Att bekämpa problemet är en av de mest prioriterade frågorna för läkemedelsbranschen.

Lifs handlingsplan mot antibiotikaresistens

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens beskriver de forskande läkemedelsföretagens syn på vilka åtgärder som behövs för att trycka ner resistensutvecklingen och säkerställa en modern hälso- och sjukvård.

 

Produktionsår: 2022

Vaccinationer genom hela livet – en hörnsten i preventivt hälsoarbete

Handlingsplanen för vaccin beskriver vilka områden som de forskande läkemedelsföretagen, politiken och beslutsfattarna inom hälso- och sjukvård bör fokusera på för en jämlik tillgång till vaccin och en hög vaccinationsgrad i befolkningen – grunden för effektiv prevention och god folkhälsa.

Produktionsår: 2022
Uppdaterad: 30 mars