X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Person

Kunniga och motiverade patienter

Patienter som använder sina läkemedel på rätt sätt är en viktig förutsättning för att nå bra behandlingsresultat. Med moderna IT-verktyg, utbildningsfilmer och olika patientstödsprogram kan patientens motivation och behandlingsresultat förbättras. Dessa exempel på hjälpmedel har tillkommit genom samarbete mellan läkemedelsföretag och vården. Samarbeten som leder till ökad patientnytta.

En kunnigare patient är en motiverad patient

Felaktig läkemedelsanvändning orsakar patienter och anhöriga stort lidande och tar stora samhällsekonomiska resurser i anspråk. Varje år dör uppskattningsvis 3000 svenskar på grund av felaktig läkemedelsanvändning och forskning visar att mellan 6-16 procent av alla sjukhusinläggningar kan förklaras av läkemedelsrelaterade problem. Nästan 50 procent av dessa sjukhusinläggningar beror på patienternas bristande följsamhet till läkarnas ordination. Underbehandling är lika vanligt som överbehandling. Underbehandling är särskilt stor vid kronisk, långvarig läkemedelsbehandling.

Kunniga och motiverade patienter och anhöriga som förstår vikten av att använda sina läkemedel på rätt sätt är en förutsättning för att uppnå bättre läkemedelsanvändning. Den förskrivande läkaren har en central roll, inte bara att utbilda och motivera utan också att göra patienterna mer delaktiga i sin läkemedelsbehandling. Bra IT-stöd i vården skapar också helt nya förutsättningar för större interaktivitet mellan läkare och patienter samt mellan patienterna som kan koppla ihop sig i egna nätverk. IT-verktyg som skapar förutsättningar för bättre behandlingsuppföljning och färre biverkningar bidrar inte bara till att effektivisera vården, de bidrar också till mer kunniga och motiverade patienter som kan ta större ansvar för sin vård och behandling.

För vården och företagen blir det viktigare att mäta patientrapporterade data. Erfarenheter visar att patienter är olika och svarar olika på läkemedel som i kliniska studier förefaller vara snarlika. Sådana skillnader kan vara fullt ut svåra att fånga enbart utifrån traditionella kliniska effektmått. Återkoppling från patienter till vård och industri underlättar för företagen att göra dosjusteringar och bedriva kontinuerlig produktutveckling.

Så bidrar vi till patientsäker läkemedelsanvändning

Läkemedelsbranschen bidrar på olika sätt till patientsäkerhet. Genom att tillhandahålla och sprida kunskap om läkemedel får både sjukvårdspersonal och allmänhet tillgång till patientsäker information. Nedan ser du konkreta exempel på hur vi praktiskt bidrar till att öka kunskapen.  

  • Kunskap om läkemedel är A och O för att nå ett bra behandlingsresultat. Ju mer vården och patienterna kan, desto större blir patientnyttan. Fass är en säker väg till den kunskapen. Fass.se sätter användarvänlighet och tillgänglighet i fokus – för att man enkelt och snabbt ska hitta det man söker, oavsett om man använder dator, surfplatta eller mobil. Se själv på Fass.se.
  • Patienter som använder sina läkemedel på rätt sätt är en viktig förutsättning för att nå bra behandlingsresultat. Men det sker inte av sig självt. Det krävs motivation. Och hjälp. Moderna IT-verktyg och patientstödsprogram är ett par exempel på hjälpmedel som har tillkommit genom samarbete mellan läkemedelsföretag och vården.
  • När patienter använder sina läkemedel på rätt sätt ökar förutsättningarna för bra behandlingsresultat. Men det krävs kunskap för att veta vad som är rätt. En viktig källa är bipacksedlar som beskriver hur läkemedlet ska användas. Tillsammans med svenska och europeiska myndigheter arbetar läkemedelsbranschen för att dagens bipacksedlar förenklas och digitaliseras. Läs mer i artikeln "Svårlästa bipacksedlar ger sämre säkerhet för patienterna". 
Uppdaterad: 23 september 2021