X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Domarklubba

Patent- och immaterialrätt

Immaterialrätt – bland annat patent – är en förutsättning för forskning och utveckling (FoU) inom Life Science. Inriktningen är att stimulera FoU på områden där behoven är stora och där den ekonomiska potentialen inte är tillräcklig, exempelvis när det gäller sällsynta sjukdomar eller läkemedel för barn.

Dessutom finns regler för patentförlängningar eller andra utökade immaterialrättsliga skydd för att kompensera för de mycket långa utvecklings-tiderna och de komplicerade godkännandeprocesserna; villkor som är helt specifika för läkemedelsbranschen. Inom EU kallas dessa patentförlängningar supplemental protection certificates (SPC). De flesta större marknader har liknande system.

Läkemedelsbolagens investeringar i FoU skapar innovation

 • Incitament för läkemedelsforskning är det som möjliggör den komplicerade, långvariga och riskfyllda processen för att ta fram nya läkemedel.
 • Investeringar i FoU innebär möjlighet till nya behandlingsmetoder för patienter med svåra sjukdomar
 • Medicinska innovationer, bland annat nya läkemedel, nya användningsområden eller nya kombinationsbehandlingar förbättrar människors liv

Utan patenträtt: inga investeringar – inga nya behandlingar. Patienter får ingen hjälp.

Patent och andra incitament bidrar till nya behandlingar för barn och för dem med sällsynta sjukdomar

 • Sedan införandet av de nya EU-reglerna har 260 läkemedel fått ”pedriatiska indikationer”, dvs. att de är prövade på och godkända för barns användning. (Källa: State of paedriatic medicines in the EU – Report from the commission.)
 • 164 läkemedel för sällsynta sjukdomar har godkänts inom EU sedan den nya regleringen trädde ikraft, jämfört med bara totalt 8 stycken under perioden innan regleringen. (Källa: EMA annual report on the use of the special contribution for orphan medicinal products year 2018.)

Stora effekter för ett litet antal människor

Ta exemplet med sjukdomen TSC (Tuberous Sclerosis Complex). TSC är en genetisk störning som orsakar icke-aggressiva tumörer i många olika organ, såsom hjärnan, ögonen, hjärtat, njurarna, huden och lungorna. Minst två barn per dag föds med TSC, men det totala antalet patienter i hela Europa är endast cirka 51 000. Som jämförelse är omkring 60 miljoner européer drabbade av diabetes.

För de flesta blir inte TSC diagnosticerat förrän efter många år. Det finns inget bot mot sjukdomen, men tack vare investeringar i forskning och läkemedelsbehandlingar har TSC-patienter idag bättre livskvalitet.

Immaterialrätten är central för EU-ländernas ekonomi

Immateriella rättigheter – bland annat patent – är viktiga för forskande företag, men också för forskningscenter och universitet. Den innovativa och kunskapsbaserade sektorn, däribland läkemedelsföretagen, har en starkt positiv inverkan på Europas arbetstillfällen, ekonomiska tillväxt och välstånd.

Mer än 42% av all ekonomisk aktivitet i EU (5,7 biljoner euro per år) sker i industrisektorer som har hög andel immateriellt innehåll*.

Omkring 38% oav alla arbetstillfällen i EU, 82 miljoner jobb, finns i företag med högre än genomsnittligt beroende av immateriella rättigheter*.

* Källa: Second joint EPO.EUIPO study highlights economic benefits of IP for Europe (25 oktober 2016) https://www.epo.org/news-issues/2016/20161025.html
** ERC är finansiär inom EUs Horizon 2020 för FoU.

Patenträtt är villkoret för innovation

FoU inom läkemedelsbranschen är en process som i genomsnitt tar 10-15 år, vilket kräver fortlöpande stora investeringar. Mindre än 12 procent av de läkemedelskandidater som inleder kliniska prövningar resulterar i ett godkänt läkemedel. Patenträtten är en nödvändig trygghet för att företagen ska fortsätta investera, genom att den hjälper till att begränsa de ekonomiska riskerna i FoU-processen. Genom de skydd som patenten ger kan företagen fortsätta att investera tillräckliga resurser i läkemedelsutvecklingen, vilket i sin tur leder till en positiv utvecklingsspiral mot allt bättre läkemedel.

Nya lösningar för patienter

Framgångar inom forskning, stödd av incitamentsystem som exempelvis patent, innebär ständigt bättre medicinska möjligheter för Europas patienter.

 • Tack vare omfattande FoU har dödstalen för cancer minskat med 20 procent.
 • 7 000 nya läkemedel är för närvarande under utveckling.
 • Den förväntade livslängden inom EU har ökat med ett helt decennium de senaste 50 åren.

Det nuvarande immaterialrättsliga systemet med incitament för företagen är nödvändigt, balanserat och uppfyller de krav som ställts av beslutsfattarna. Incitamentssystemet inom EU, inklusive patenträtten, är en grundpelare för läkemedelsforskningen

 • Dessa incitament möjliggör investeringar i den komplicerade och riskfyllda FoU-processen för att få fram nya livsviktiga läkemedel.
 • Patent och andra immaterialrättsliga åtgärder är villkoret för forskning inom områden där behoven är störst – såsom läkemedel för barn och patienter med sällsynta sjukdomar.
 • Att minska eller ta bort dessa incitament skulle äventyra den nuvarande utvecklingen inom FoU, som hittills har levererat det som beslutsfattarna krävt.
Uppdaterad: 24 april 2018