X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Utvärdering, prioritering och planering

Alla nya läkemedel måste föras in på ett ordnat sätt, utifrån varje ärendes komplexitet. Det måste vara tydligt för de företag som introducerar läkemedel i Sverige om läkemedlet kommer att omfattas av ett nationellt eller lokalt ordnat införande inom förmånen eller som klinikläkemedel.

Det behövs ödmjukhet inför den vetenskapliga utmaningen och komplexiteten i att bedöma läkemedels kvalitet, säkerhet och effektivitet i ett tidigt skede.

Därför är det huvudsakligen en uppgift för Läkemedelsverkets/EMA som inte bör överprövas.

Trepartsöverläggningar och de rekommendationer som fattas inom ramen för SKL:s samverkansmodell för läkemedel måste uppfylla grundläggande krav på transparens, likabehandling och motiverade beslut som grundar sig på objektiva och kontrollerbara kriterier.

Vi föreslår att:

  • Det säkerställs att medicinsk kompetens involveras i varje ärende. Förslagsvis med en expert nominerad av TLV/NT och en expert nominerad av berört företag.
  • NT-rekommendationerna utformas på ett sådant sätt att varje patient ges möjlighet till goda behandlingsresultat genom tillgång till alla tillgängliga läkemedel när det behövs.
  • Kriterierna för nationellt ordnat införande specificeras ytterligare för att öka förutsägbarheten och säkerställa likabehandling.
  • Rutinerna ses över så att information som kan påverka konkurrensförhållanden mellan företag hanteras på ett korrekt sätt.
  • Möjlighet till en formell omprövning av NT-rådets rekommendation övervägs.
Uppdaterad: 11 mars 2021