X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tre prickar

Ordnat införande

Långsam introduktion av värdefulla läkemedel är en värdeförlust för patienter, sjukvården och samhället. Därför behövs en nationell process - där myndigheter och landsting samordnat introducerar och följer upp nya läkemedel i samarbete med berörda läkemedelsföretag. På så sätt nås bästa möjliga behandlingsresultat för patienterna och ny kunskap om läkemedlen kan genereras i klinisk vardag.

Genom en nationell hantering - med regional implementering utan överprövning - kan värdefulla läkemedel snabbt nå patienter i hela landet. Med kvalitet och trovärdighet i processen skapas god vård för patienterna och förutsägbara marknadsförutsättningar för företagen. Ett effektivt ordnat införande bygger på god framförhållning och tidig samverkan mellan företag, sjukvård och myndigheter.

När patienter får tillgång till modern sjukvård skapas förutsättningar för forskning och innovation. På så sätt stärks svensk Life Science och Sverige blir ett föregångsland, vilket ökar de internationella läkemedelsföretagens vilja att investera i forskning, utbildning och affärsutveckling tillsammans med akademi och sjukvård.

Lif och medlemsföretagen önskar fortsatt samverkan med statliga myndigheter och hälso- och sjukvården så att nya värdefulla behandlingar kommer patienterna till nytta på ett jämlikt sätt.

 

Sammanfattning

Nedan lämnas detaljerade synpunkter och förslag för de olika stegen i ett ordnat införande. Sammanfattningsvis ser Lif ett behov av att utveckla dagens system för prissättning och tillgängliggörande av nya läkemedel i syfte att de ska nå behövande patienter utan dröjsmål.

På detaljnivå återstår en hel del arbete för att säkerställa att de processer som utvecklas blir förutsägbara och rättssäkra samt resulterar i beslut och rekommendationer med hög kvalitet.

Det finns goda skäl till att undvika en marknad där läkemedel med stor klinisk effekt väljs bort tidigt i kunskapsutvecklingen med hänvisning till kostnadsskäl, utan hänsyn tagen till enskilda patienters behov.
Kunskapsutveckling är bara möjlig om läkemedlen används och det finns faktiska möjligheter att följa upp de nya läkemedel som introduceras i Sverige. När introduktioner kan dokumenteras på ett vetenskapligt sätt har Sverige goda förutsättningar att konkurrera internationellt om företagens forskningsinvesteringar.

Synpunkter från Lif som idag är genomförda:

  • Organisationen för nationellt ordnat införande av läkemedel har tydliggjorts genom landstingens samverkansmodell för läkemedel och informationen om TLV:s uppdrag att vidareutveckla den värdebaserade prissättningen som publicerats på myndighetens hemsida.
  • Företagen kan lämna in hälsoekonomiska underlag innan marknadsföringsgodkännande och det kan påskynda handläggningen.
  • TLV:s utformning av kunskapsunderlag och förmånsbeslut har harmoniserats.
  • Vid ömsesidigt intresse finns möjlighet att avtala om ekonomiska förutsättningar för introduktion genom trepartsöverläggningar. Avtalen är allmänna handlingar och offentlighets- och sekretesslagen tillämpas.
Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Uppdaterad: 11 mars 2021